POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia trwają 4 semestry.
Studia są przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1.8.2017, Dz.U. poz. 1575).
Dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik testu znajomości języka angielskiego na poziome A2 (Pre-intermediate).

Opis poziomu A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) :

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 
Studia nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej pod warunkiem posiadania świadectwa zdanego egzaminu z tego języka na poziomie B2 wskazanego w załączniku do ww. rozporządzenia.
Dopiero łączne spełnienie tych wymogów nadaje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Koszt studiów- 1400 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,
2. CV-Curriculum Vitae
3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
4. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
5. podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
6. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Wykaz wybranych przedmiotów:
- praktyczna nauka języka angielskiego
- fonetyka języka angielskiego
- metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolach
- metodyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III
- seminarium dyplomowe
- praktyka pedagogiczna
Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje (pod warunkiem posiadania świadectwa zdanego egzaminu z tego języka na poziomie B2)
do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, tzn.:
- wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego;
- wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka angielskiego,
- wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego;
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.