POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Socjoterapia

erekrutacja button veery small65

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają 3 semestry.

 

Kto może się zapisać?

Oferta skierowana jest  do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz do osób chcących podjąć pracę w takich świetlicach. Studia kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. chcących zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii umożliwiające prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka, przebywających w różnych placówkach oświatowych.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Studia są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajęcia w wymiarze ok. 450 godzin odbywają się w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 180 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1700 zł

II semestr - 1700 zł

III semestr - 1800 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small66

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Wykaz wybranych przedmiotów

 

- Koncepcje psychologiczne

- Podstawy psychologii klinicznej

- Podstawy psychiatrii

- Psychoterapia

- Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

- Pedagogika rodziny

- Podstawy prawne resocjalizacji i socjoterapii

- diagnoza pedagogiczna

 - Trening interpersonalny

- Techniki relaksacyjne

- Warsztaty socjoterapeutyczne

- Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

- Metodyka pomocy indywidualnej i pracy z grupą

- Seminarium dyplomowe.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie interakcji społecznych, budowanie więzi interpersonalnych oraz rozpoznawanie problemów dzieci i młodzieży.

Posiada kwalifikacje do:

- prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych, w placówkach oświatowo-wychowawczych,

- pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i w świetlicach środowiskowych w domach dziecka,

- pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi , Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.