POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Pedagogika resocjalizacyjna nauczycielska

erekrutacja button veery small61

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny.

 

Cel studiów?

Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. chcących zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu resocjalizacji umożliwiające pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach wymiaru sprawiedliwości oraz resortu spraw wewnętrznych.

Kto może się zapisać?

Oferta skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, pracowników zakładów karnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków adopcji społecznej, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży miejskiej oraz do osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu resocjalizacji.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Łączna ilość 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin zajęć praktycznych odpowiada wymogom Rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Zajęcia odbywają się w  Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Wykaz wybranych przedmiotów

 

- Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki penitencjarnej

- Podstawy psychologii klinicznej

- Patologie społeczne

- Podstawy pedagogiki specjalnej

- Wybrane zagadnienia kryminologii

- Niedostosowanie społeczne

- Podstawy prawne resocjalizacji

- Metodyka pracy w Zakładach Poprawczych i Zakładach Karnych

- Metodyka pracy kuratora sądowego

- Metodyka pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych

- Profilaktyka uzależnień

- Psychokorekcja w resocjalizacji

- Arteterapia w resocjalizacji

- Seminarium dyplomowe. 

 

Jakie uprawnienia i kwalifikacje nadają studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna nauczycielska?

Studia kształtują predyspozycje osobowościowe niezbędne do pracy o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy:

- w szkołach

- w świetlicach socjoterapeutycznych i w świetlicach środowiskowych, w domach dziecka

- w zakładach poprawczych, w schroniskach dla nieletnich, w młodzieżowych ośrodkach adopcji społecznej

- w zakładach karnych

- w policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży miejskiej.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1700 zł

II semestr - 1700 zł

III semestr - 1800 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small62

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.