POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

erekrutacja button veery small51

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Czas trwania studiów: trzy semestry. Mają charakter kwalifikacyjny.

 

Kto może się zapisać?

Ich adresatami są absolwenci studiów wyższych [licencjackich i magisterskich] posiadający przygotowanie pedagogiczne [w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli] chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, bursa, internat, pedagog szkolny) i pozaszkolnych; wspierających (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); interwencyjnych (np. pogotowie opiekuńcze); socjalizacyjnych (Dom dziecka); wielofunkcyjnych.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Plan studiów przewiduje ok. 270 godzin zajęć dydaktycznych i 90 godzin praktyk.

Studia spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1500 zł

II semestr - 1500 zł

III semestr - 1600 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small52

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Psychologia rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (w tym aktywizujące formy pracy, praca korekcyjno-kompensacyjna)
 • Pedagogiczne wspieranie rodziny
 • Pedagogika lecznicza, praca z dzieckiem chorym
 • Aktualne problemy patologii społecznej z elementami profilaktyki
 • Interwencja kryzysowa w praktyce
 • Elementy terapii pedagogicznej
 • Zooterpia
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika zabawy
 • Techniki plastyczne w pracy z dziećmi
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (Dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek opiekuńczo-adopcyjny, Dom samotnej matki i inne)
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

 

 

 

 

1.Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

2. Studia w wymiarze 450 godz. [w tym 90 godz. praktyki] spełniają w wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  

3. Absolwent po ukończeniu studiów posiadać będzie niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy z dzieckiem przebywającym w placówkach opieki całkowitej, wsparcia dziennego, interwencyjnych, pomocy społecznej i wielofunkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwoli mu zrozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego, chorego, a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków do pełnej ich realizacji.

4. Studia wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności, obejmują przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej oraz umożliwiają zdobycie kompetencji metodycznych koniecznych dla działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktycznych, nauczyciela – wychowawczy, pedagoga). To połączenie teorii z praktyką pomoże w samodzielnym i świadomym realizowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych przy wykorzystaniu aktywizujących metod w pracy z podopiecznymi różnych placówek.