POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Menedżer artysty na rynku muzycznym

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z ekonomicznymi, prawnymi i psychologicznymi aspektami pracy menedżera artysty, kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla osiągnięcia sukcesu na rynku muzyki rozrywkowej.
Studia mają charakter studiów dokształcających. Przeznaczone są dla osób chcących poznać tajniki rynku muzycznego, dla menedżerów chcących działać na rynku muzyki rozrywkowej, pasjonatów chcących skapitalizować swoje pasje, artystów chcących zarządzać swoim talentem.
Studia trwają dwa semestry. Obejmują ok. 180 godzin zajęć. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami].
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich i wybitnych praktyków podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i w niedziele w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku.
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 2000 zł

II semestr - 2100 zł

 


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Wybrane Treści kształcenia:
- Menedżer solisty/zespołu na rynku muzyki rozrywkowej wczoraj i dziś
- Organizacja współczesnego rynku muzyki rozrywkowej w Polsce i na świecie
- Zawód menedżer artysty muzyki klasycznej wczoraj i dziś
- Organizacja współczesnego rynku muzyki klasycznej w Polsce i na świecie
- Zarządzanie projektem. Zarządzanie projektami
- Plan marketingowy
- Marka artysty
- Praca nad projektem artystycznym
- Promocja artysty. Kontakty z mediami
- Organizowanie kampanii promocyjnej. Wykorzystanie Internetu
- Promocja polskich artystów za granicą
- Organizacja koncertu – perspektywa menedżera artysty
- Organizacja koncertu – perspektywa menedżera instytucji kultury, biur festiwalowych
- Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji siebie
- Negocjacje
- Prawo autorskie i prawa pokrewne
- Prawo zamówień publicznych
- Zawieranie umów handlowych
- Zawieranie kontraktów menedżerskich/kontakt z artystą
- Źródła przychodów w muzyce klasycznej i rozrywkowej
- Źródła przychodów
- Pozyskiwanie środków publicznych krajowych i zagranicznych
- Crowdfunding
- Sponsoring. Oferta sponsorska
- Specyfika relacji menedżer – artysta
- Moderowanie spotkania z menedżerami muzycznymi róźnych gatunków muzycznych.

Absolwent Studiów Podyplomowych Menedżer artysty na rynku muzycznym ma niezbędny zakres wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania, marketingu, rynku muzycznego i prawa potrzebny do wykonywania zadań menedżera artysty, posiada praktyczne umiejętności potrzebne do finansowania pracy artystycznej oraz psychologiczną wiedzę konieczną do tworzenia relacji menedżerskich. Szczegółowo rzecz ujmując posiada:
- wiedzę z zakresu rynku muzyki rozrywkowej i klasycznej, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zadań menedżera artysty muzyki rozrywkowej i klasycznej, wiedzę i umiejętności potrzebne do organizacji współczesnego rynku muzyki rozrywkowej i klasycznej
- fachową, branżową wiedzę z zarządzania projektami, tworzenia planu marketingowego, kreowania marki artysty, pracy nad organizacja i realizacją projektów artystycznych
- umiejętności dotyczące promowania artysty oraz kontaktów z mediami, planowania kampanii promocyjnej z wykorzystywaniem Internetu
- umiejętność zorganizowania koncertu, występowania publicznie
- umiejętności potrzebne w autoprezentacji i negocjacjach
- wiedzę niezbędną do promowania polskich artystów za granicą
- wiedzę z zakresu prawa autorskiego, zamówień publicznych, zawierania umów handlowych oraz zawierania kontraktów menedżerskich z artystami
- wiedzę dotyczącą sposobów finansowania pracy artystycznej, źródeł przychodów w muzyce rozrywkowej i klasycznej, wiedzę z zakresu crowdfundingu i sponsoringu
- umiejętność pozyskiwania środków publicznych krajowych i zagranicznych
- wiedzę psychologiczną dotyczącą  relacji menedżer – artysta oraz specyfiki tych relacji oraz wiedzę dotyczącą wywierania wpływu na innych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.