POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Neurodydaktyka

erekrutacja button veery small43

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia trwają dwa semestry i mają charakter studiów doskonalących.

 

Cel studiów?

- dostarczenie słuchaczom pogłębionej wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, neurobiologicznych mechanizmach ucznia się
- przygotowanie słuchaczy do wykorzystania wiedzy o mózgu płynącej z rozwoju neuronauk w praktyce pedagogicznej.

 

Kto może się zapisać?

Adresatami studiów są nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, edukatorzy, trenerzy. „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela”  to zdanie sformułowane przez Manfereda Spitzera. Można je odnieść nie tylko do nauczycieli, ale do szerokiego grona osób związanych z edukacją.  Zdobycze neurobiologii, szeroko pojętej wiedzy o działaniu ludzkiego mózgu, umożliwiają nam coraz lepsze poznanie tego fascynującego „miejsca pracy”. Propozycja studiów podyplomowych z neurodydaktyki jest odpowiedzią na  zapotrzebowanie na rzetelną, ugruntowaną naukowo wiedzę z zakresu neuronauk oraz kontakt z ekspertami w tej dziedzinie. W gronie wykładowców znajdują się wybitni eksperci z różnych ośrodków akademickich, a także dydaktycy-praktycy.

 

W jakim trybie odbywają się studia?

Obejmują łącznie 160 godzin zajęć. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami]. Odbywają się w soboty i w niedziele, co 2-3 tygodnie  w siedzibie Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1800 zł

II semestr - 1900 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410

erekrutacja button veery small44

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Bloki przedmiotowe:
I. Podstawy neuropsychologii i psychologii motywacji
-Neuropsychologia dziecięca
-Neuropsychologia kreatywności
-Wprowadzenie do teorii umysłu.
II. Podstawy wiedzy o mózgu i układzie nerwowym człowieka:
- podstawy neuroanatomii i neurofizjologii
- podstawy chronobiologii
- biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka
- neurochemiczne podłoże stresu i neurobiologia uzależnień.
III. Od neurobiologii  i neuropsychologii do dydaktyki- aspekty  teoretyczne i praktyczne:
- wstęp do neurodydaktyki- neurobiologia a dydaktyka
- neurobiologiczne podstawy uczenia się
- neurodydaktyka w praktyce edukacyjnej
- planowanie zajęć bazujących na motywacji wewnętrznej
- Warsztaty kreatywności
- organizowanie przestrzeni edukacyjnej przyjaznej uczniom
- ocenianie wspierające uczenie się (ocenianie kształtujące)
- technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji i jej neurobiologiczne aspekty.

Absolwent Studiów podyplomowych neurodydaktyka posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające  wykorzystywanie w pracy dydaktycznej wiedzy o mózgu, będącej efektem rozwoju neuronauk. 

Do umiejętności tych zalicza się m.in.:

 • wiązanie wiedzy o fizjologii i anatomii układu nerwowego z mechanizmami ucznia się ze szczególnym uwzględnieniem roli neuronów lustrzanych, układu nagrody w mózgu, mechanizmów powstawania śladów pamięciowych
 • uwzględnianie funkcjonalnego zróżnicowania półkulowego mózgowia człowieka
 • uwzględnianie wpływu stresu na proces uczenia się
 • wyjaśnianie specyfiki działania mózgu w okresie dorastania (nastoletnim)
 • stymulowanie naturalną chęć uczenia się (unikanie wygaszania motywacji)
 • stosowanie metod sprzyjających zapamiętywaniu- mnemotechnik
 • stosowanie oceniania sprzyjającego uczeniu się
 • wykorzystywanie technologii informacyjnej w edukacji ze świadomością  jej neurobiologicznych kontekstów
 • odróżnianie faktów od interpretacji, naukę od pseudonauki
 • dzielenie  się doświadczeniami, dyskutowanie
 • planowanie własnego rozwoju.

 

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.