POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Logopedia

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii ogólnej z logopedią szkolną jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy (oraz nauczyciela-logopedy, pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego). W trakcie studiów słuchacze wyposażani są w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w ramach studiów specjalizacyjnych.

Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Czas trwania studiów i organizacja studiów:

Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę logopedyczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach zajmujących się opieką logopedyczną - medycznych i oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych  w wymiarze ok. 120 godzin w ciągu trwania studiów.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych,wokalno-aktorskich. Kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem. Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której ocenia się predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i wykonywania zawodu logopedy.

 

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 1400 zł

II semestr - 1400 zł

III semestr - 1400 zł

IV semestr - 1500 zł

 


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

Wybrane przedmioty:
 • fonetyka i fonologia języka polskiego
 • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia kliniczna
 • pedagogika specjalna
 • diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna (dyslalia)
 • logorytmika
 • emisja i higiena głosu
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • metodyka pracy logopedycznej
 • praktyka logopedyczna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Logopedii ogólnej z logopedią szkolną jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych ze zróżnicowanymi zaburzeniami komunikacji językowej.

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie logopedy.

Studia dodatkowo spełniają wymogi Polskiego Związku Logopedów w zakresie regulaminu przyznawania certyfikatu zawodowego (par.2 pkt.2a).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.