POWRÓT DO MENU

Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Bibliotekoznawstwo w oświacie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

erekrutacja button veery small9

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

Czas trwania studiów:   trzy semestry
Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych ubiegających się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 60 godz. praktyki pedagogicznej.
Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.
 Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr - 1500 zł
II semestr - 1500 zł
III semestr - 1600 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Wybrane przedmioty:
 Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów
Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych
Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami
Edukacja multimedialna w szkole
Czytelnictwo i animacja kultury
Zasady organizacji bibliotek szkolnych
Biblioterapia
Seminarium dyplomowe
Praktyka pedagogiczna
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwo w oświacie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do pracy bibliotekarza, nauczyciela-bibliotekarza w szkole podstawowej i ponadpodstawowych oraz wszelkich placówkach oświatowo-wychowawczych.
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.