POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Znalezione obrazy dla zapytania pcm logo

 

Mediacje sądowe i pozasądowe

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

 erekrutacja button veery small25

Studia trwają dwa semestry.

 

Cel studiów? 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, jest uzupełnieniem  treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (online i tradycyjnie). Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Mediacje

Studia podyplomowe "Mediacje sądowe i pozasądowe" powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Centrum Mediacji (najstarszego stowarzyszenia mediacyjnego w Polsce).
Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy - trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, legitymujący się bogatym doświadczeniem mediacyjnym i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej. Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe.  Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów,  negocjacje, facylitacje, konferencje naprawcze w zawodzie obecnie wykonywanym.

Opiekun studiów mgr Katarzyna Stryjek – Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto.

 

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1900 zł 

II semestr - 2000 zł

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small26

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

 • ADR i mediacja
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Standardy prowadzenia mediacji
 • Teoria konfliktu
 • Mediacja w sprawach karnych
 • Trening mediacji w sprawach karnych
 • Trening mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych
 • Trening mediacji w sprawach nieletnich
 • Metody pracy z ciałem
 • Mediacja w sprawach nieletnich
 • Komunikacja w mediacji
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Seminarium
 • Modele mediacji
 • Umiejętności mediacyjne menadżera
 • Trening mediacji w sprawach rodzinnych
 • Trening mediacji  rówieśniczych i oświatowych
 • Mediacje w sprawach cywilnych
 • Dokumentacja mediatora
 • Metody pracy z ciałem

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Studia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności profesjonalnych. Dają kompetencje do podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodowa. Uczą stosowania przepisów prawa odnoszących się do instytucji mediacji. Dają kompetencje do posługiwania się normami i regułami w celu rozwiązywania poszczególnych problemów. Przygotowują do pracy w zawodzie mediatora sądowego i pozasądowego.

Studia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności profesjonalnych. Dają kompetencje do podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodowa. Uczą stosowania przepisów prawa odnoszących się do instytucji mediacji. Dają kompetencje do posługiwania się normami i regułami w celu rozwiązywania poszczególnych problemów. Przygotowują do pracy w zawodzie mediatora sądowego i pozasądowego.

1. Absolwent kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe otrzyma Certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji ( 4 niezależne dokumenty) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz Standardami Kształcenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

2. Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o staż w Polskim Centrum Mediacji (na terenie całego kraju) oraz spełnia warunki by ubiegać się o wpis na listy mediatorów przy Sądach Okręgowych.

3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.