POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej

Czas trwania studiów - 3 semestry
Studia podyplomowe Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej (edycja w Warszawie) przeznaczone są dla osób posiadających:
- wykształcenie wyższe - magisterskie
- przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)
- kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS
PSTIS4
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej)
I semestr - 1700 zł
II semestr - 1700 zł
II semestr - 1700 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS

Wybrane przedmioty:
Rozumowanie kliniczne - interpretacja wyników Testów SCSIT i obserwacji klinicznej
Najnowsze standardy pisania diagnoz
Konstruowanie i wdrażanie diet sensorycznych
Dziecko z zaburzeniami napięcia mięśniowego - metody oddziaływań terapeutycznych
Ocena sensorycznego funkcjonowania małego dziecka i zaburzeń samoregulacji
Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu
Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie działań interwencyjnych u dzieci z problemami neurologicznymi oraz zespołami genetycznymi
Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.