POWRÓT DO MENU

Studia II stopnia

prof aleksander1

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
piątki od 12.00 do 14.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line: My-studies

Pedagogika

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

Plan studiów przewiduje 180 godzin praktyk pedagogicznych.

Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

Zadaniem tych studiów jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:

- przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie terapii pedagogicznej.

Program studiów zapewnia bowiem zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jesteś ciekawy jak wyglądają studia? Zapraszamy do oglądania webinaru z udziałem Dziekana prof. Zdzisława Aleksandra oraz absolwentów kierunku. Kliknij w link i dowiedz się jak wyglądają studia pedagogiczne w Ateneum-Szkole Wyższej!

-> https://www.youtube.com/watch?v=8Iy61ISnYgY&t=4s

Wybrane przedmioty z zakresu terapii pedagogicznej z socjoterapią:

- Podstawy psychologii klinicznej dziecka

- Podstawy socjoterapii

- Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

- Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

- Diagnostyka psychopedagogiczna

- Diagnoza gotowości szkolnej

- Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

- Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego

- Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

- Diagnoza zagrożeń społecznych

- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

- Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

- Metodyka zajęć z arteterapii, muzykoterapii i dramy

 

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Jest przygotowany do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, grupowej i indywidualnej terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące  diagnozy psychopedagogicznej,  rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych programów terapeutycznych, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów  podyplomowych oraz  w szkołach doktorskich.

 

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

Celem studiów jest zapewnienie kwalifikacji do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

Plan studiów przewiduje 180 godzin praktyk pedagogicznych.

Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.

Kwalifikacje te uprawniają do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w: 

- publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych w tym specjalnych,
- innych formach wychowania przedszkolnego
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
- specjalnych ośrodkach wychowawczych
- ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Wybrane przedmioty z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

- Podstawy psychologii klinicznej

- Podstawy neurologii dziecięcej

- Dydaktyka specjalna

- Diagnostyka w pedagogice specjalnej

- Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju

- Praca z rodziną małego dziecka z zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością

- Metodyka pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami funkcji ruchowych

- Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzonym słuchem

- Metodyka pracy z małym dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością

- Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem

- Rehabilitacja i terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy

- Rehabilitacja dzieci z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń

- Muzyka w terapii oraz edukacji dziecka

- Plastyka w terapii oraz edukacji dziecka

- Metodyka pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

1. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach publicznych i niepublicznych, oświatowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, w tym m.in. w przedszkolach i w szkołach specjalnych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych, w ośrodkach wczesnej interwencji, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

2. Absolwent uzyskuje więc kwalifikacje do pracy w placówkach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

3. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych oraz w szkołach doktorskich.

Nauka trwa 3  lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem studiów, które mają  charakter studiów uzupełniających,  jest poszerzenie kwalifikacji zdobytych na studiach  I stopnia o wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę opiekuńczo-wychowawczą, socjalno-wychowawczą i terapeutyczną w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień dają wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, do samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów, wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjną.

Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.

 

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017,  §2, pkt.2,  a na studiach Terapia pedagogiczna z socjoterapią- zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

 

 

Przedmioty podstawowe

• Współczesne koncepcje filozofii

• Współczesne koncepcje etyki

• Współczesne problemy socjologii

• Współczesne problemy psychologii

• Metodologia badań społecznych

 

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólną

• Prawo oświatowe

• Komunikacja w edukacji

 

Przedmioty kierunkowe

• Pedagogika porównawcza

• Pedeutologia

• Pedagogika ogólna

 

Wybrane przedmioty z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień

• Pedagogika opiekuńcza

• Pedagogika rodziny

• Pedagogika szkoły

• Organizowanie środowiska wychowawczego w szkole

• Doradztwo zawodowe

• Metodyka pracy harcerskiej

• Teorie kształcenia

• Metodyka pracy pedagoga szkolnego

• Metodyka zajęć opiekuńczych

• Metodyka zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych

• Psychospołeczne mechanizmy uzależnień

• Profilaktyka uzależnień

• Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

• Terapia osób z syndromem DDA

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika , w zakresie Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej  terapią uzależnień jest wyposażony w wiedzę i umiejętności obejmujące przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej oraz terapii uzależnień. Posiada umiejętności wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zna rodzaje uzależnień i zagadnienia związane z  ich profilaktyką. Zna sposoby pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Zdobyta wiedza pozwala mu rozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego, chorego a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków rozwoju.