POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
piątki od 12.00 do 14.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line

Pedagogika

Studia  na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych  kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej, socjalno-wychowawczej i terapeutycznej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.

Studia prowadzone są zgonie z wymogami określonym w Rozporządzeniu MNiSW z  dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i zapewniają kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowiska: 

- nauczyciela pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych

- nauczyciela wychowawcy  w świetlicach szkolnych 

- nauczyciela wychowawcy w internatach

-wychowawcy w domach dziecka i w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych

- wychowawcy  i opiekuna w domach pomocy społecznej

-  wychowawcy w ogniskach wychowawczych

-wychowawcy w pogotowiach opiekuńczych

- pedagoga w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie,  w hospicjach, w placówkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w placówkach terapii uzależnień, w urzędach i organizacjach pozarządowych

- asystenta i opiekuna środowiskowego.

 

Jesteś ciekawy jak wyglądają studia? Zapraszamy do oglądania webinaru z udziałem Dziekana prof. Zdzisława Aleksandra oraz absolwentów kierunku. Kliknij w link i dowiedz się jak wyglądają studia pedagogiczne w Ateneum-Szkole Wyższej!

-> https://www.youtube.com/watch?v=8Iy61ISnYgY&t=4s

 • Pedagogika opiekuńcza
 • Podstawy psychoterapii
 • Wybrane problemy patologii społecznej
 • Współczesne systemy opieki
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
 • Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego
 • Interwencja kryzysowa w praktyce
 • Pedagogika lecznicza, praca z dzieckiem chorym
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Metodyka pracy harcerskiej
 • Metodyka zajęć  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Metodyka  zajęć  świetlicowych i pozalekcyjnych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodziną na rzecz osoby starszej
 • Psychospołeczne mechanizmy uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień
 • Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Podstawy integracyjnej psychoterapii uzależnień
 • Terapia osób z syndromem DDA

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Studia  na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności, obejmują przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej oraz terapii uzależnień. Umożliwiają zdobycie kompetencji metodycznych koniecznych dla działalności opiekuńczo-wychowawczej (nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga). Absolwent posiada umiejętności wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zna rodzaje uzależnień i zagadnienia związane z  ich profilaktyką. Zna sposoby pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Absolwent posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy z dzieckiem przebywającym w placówkach opieki całkowitej, wsparcia dziennego, interwencyjnych, pomocy społecznej i wielofunkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwoli mu zrozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego, chorego a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków rozwoju.

Studia  trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem studiów w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej jest przygotowanie wykwalifikowanych  kadr do  pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w  instytucjach oświatowych, kulturalnych oraz rekreacyjno-rozrywkowych sektora publicznego i prywatnego (domy kultury, świetlice, galerie, kluby, centra kultury i rozrywki, organizacje turystyczne, muzea, kina, teatry, filharmonie, przedsiębiorstwa rozrywkowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, media lokalne).

Studia wyposażają  w uporządkowaną wiedzę z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii i socjologii dotyczącą koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym i kulturowym. Dają także podstawową wiedzę  dotyczącą arteterapii. Kształtują umiejętności niezbędne do upowszechniania wiedzy o sztukach plastycznych, audiowizualnych, literaturze, teatrze i muzyce, do wyzwalania postaw twórczych, a także umiejętności stosowania elementów arteterapii podczas pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Studia zapewniają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, §2, pkt.2. Przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

 

 • Współczesne  teorie kultury
 • Antropologia kulturowa
 • Pedagogika kultury
 • Teoria wychowania estetycznego
 • Podstawy psychoterapii
 • Kierowanie w kulturze
 • Finansowanie działalności kulturalnej
 • Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej
 • Prawne podstawy działalności społeczno-kulturalnej
 • Metodyka edukacji teatralnej
 • Teatr w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Teatr i drama w arteterapii
 • Metodyka edukacji filmowej
 • Metodyka i warsztaty zajęć muzealnych
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Wprowadzenie do muzykoterapii
 • Sztuki plastyczne w arteterapii
 • Metodyka zajęć  kulturalno-oświatowych
 • Pedagogika międzykulturowa
 • Metodyka i warsztaty  zajęć z edukacji regionalnej
 • Metodyka zajęć arteterapeutycznych.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej potrafi:

-  uprzystępniać zagadnienia związane z kulturą i sztuką

- upowszechniać działalność kulturalną w różnych środowiskach

- przygotowywać dzieci młodzież i dorosłych - w tym osoby „trzeciego wieku” - do uczestnictwa w kulturze, organizować czas wolny w różnych środowiskach

- tworzyć i realizować projekty edukacyjne i kulturalne

- prowadzić  zabawy, zajęcia kulturalne, artystyczne i rozrywkowe w szkole i w placówkach pozaszkolnych

- uwzględniać występujące w środowisku lokalnym zjawiska międzykulturowe

- prowadzić zajęcia związane z promowaniem regionalnego dziedzictwa kulturowego

- pozyskiwać środki i zarządzać zasobami finansowymi związanymi z działalnością kulturalną.

- posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii.

Studia  na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z socjoterapią trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem tych studiów  jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem  Rozporządzenia MEN  z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:

- przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Studia przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Podstawy socjoterapii
 • Podstawy logopedii Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • Diagnoza zagrożeń społecznych
 • Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Metodyka pracy z grupą
 • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami  w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami   w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Projektowanie procesu terapeutycznego
 • Praca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu  w szkole i przedszkolu
 • Wspomagające metody pracy terapeutycznej (pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne)

 

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Jest przygotowany do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, grupowej i indywidualnej terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące  diagnozy psychopedagogicznej,  rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych programów terapeutycznych, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

Studia zapewniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pracę w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych. Studenci zdobywają interdyscyplinarną  wiedzę łączącą elementy pedagogiki, socjologii i psychologii z elementami gerontologii społecznej. Absolwenci mogą podejmować pracę w organizacjach i instytucjach oświatowych, instytucjach pozarządowych, zakładach pracy zajmując się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.], ich organizacją, wspomaganiem i motywowaniem osób podejmujących naukę w wieku dorosłym. Mogą być także organizatorami  przekwalifikowywania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w instytucjach rynku pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz w zakładach pracy.

 

 

Studia przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych

 • Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego
 • Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób dorosłych
 • Gerontologia społeczna
 • Biografia edukacyjna
 • Nowoczesne systemy motywacyjne
 • Edukacja dorosłych na świecie
 • Podstawy procesu doradczego
 • Podstawy poradnictwa zawodowego
 • Wprowadzenie do coachingu
 • Coaching w poradnictwie indywidualnym
 • Poradnictwo osób zagrożonych wykluczeniem
 • Zarządzanie talentami
 • Metodyka zajęć stymulujących kreatywność osób starszych
 • Metodyka aktywizowania społeczno-kulturowego i zawodowego osób dorosłych
 • Dydaktyka dorosłych

 

 

 

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do:

- organizowania i przekształcania procesu oraz środowiska uczenia się dorosłych

 

- aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, fizycznej i intelektualnej osób dorosłych z zachowaniem ich podmiotowego statusu i respektowaniem prawa do samostanowienia;

 

- przeciwdziałania zjawiskom alienacji, ageizmu, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób w wieku podeszłym;

 

- kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w środowisku lokalnym;

 

- Absolwenci tej specjalności mają prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku pedagoga - organizatora działalności edukacyjnej dorosłych w szkolnictwie, w agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach i fundacjach oraz w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową osób dorosłych.

 

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575), § 2, pkt 2.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Zadaniem studiów jest  przygotowanie do podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz innych pełniących funkcje prewencyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe, doradcze.

Studia prowadzone są zgonie z wymogami określonym w Rozporządzeniu MNiSW z  dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i zapewniają kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowiska: 

 - nauczyciela w szkołach podstawowych wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 

- nauczyciela wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

- nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych

- nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach szkół podstawowych

-wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

- wychowawcy w policyjnych izbach dziecka w świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych i socjalizacyjnych, placówkach wielofunkcyjnych, placówkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych podlegających Ministerstwu Zdrowia oraz w kurateli sądowej i innych placówkach o charakterze resocjalizującym.

Studia przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

Podstawy pedagogiki społecznej

Podstawy pedagogiki specjalnej

Współczesne systemy resocjalizacji

Podstawy psychoterapii

Zagadnienia niedostosowania społecznego

Interwencja kryzysowa w praktyce

Pomoc rodzinie w kryzysie

Metody pracy kuratora sądowego

Patologie społeczne i przestępczość

Podstawy profilaktyki problemów społecznych

Teoretyczne podstawy diagnozowania

Współpraca ze środowiskiem

Projektowanie pracy resocjalizacyjnej

Metodyka pracy pedagoga w placówce resocjalizacyjnej

Metodyka pracy resocjalizacyjnej 

Metody pracy z osobami uzależnionymi  i ich rodzinami

Metodyka pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy rodzinnej

Metody resocjalizacji nieletnich  w całodobowych placówkach resocjalizacyjnych

Drama i socjodrama w resocjalizacji

Praktyka resocjalizacyjna

Praktyka pedagogiczna

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent kierunku Pedagogika  w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej   jest wyposażony w wiedzę wiedzą ogólną z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych oraz w wiedzą szczegółową w ramach dyscypliny pedagogika i dyscyplin pokrewnych, w tym z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w miejscach o zróżnicowanym profilu działalności zawodowej. Jego kompetencje będą mogły być wykorzystane w różnych obszarach: edukacyjnym, terapeutycznym, wychowawczym, opiekuńczym, resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym, administracyjnym w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, w instytucjach państwowych, pozarządowych oraz samorządowych.

Jest przygotowany do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach podstawowych i placówkach dla nieletnich.

Zdobyte kompetencje pozwalają mu rozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego,  zagrożonego niedostosowaniem społecznym, a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków rozwoju.