POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

prof aleksander1

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
piątki od 12.00 do 14.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl

Pedagogika

Studia  na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych  kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej, socjalno-wychowawczej i terapeutycznej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.

Studia zapewniają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w szkole jako nauczyciel pedagog,  jako nauczyciel wychowawca w świetlicach szkolnych oraz w bursach i internatach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r., §§19 i 24), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, w pogotowiach opiekuńczych, w domach dziecka, w domach pomocy społecznej, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, w placówkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w placówkach terapii uzależnień, w ogniskach wychowawczych, w urzędach i organizacjach pozarządowych, na koloniach i półkoloniach, na obozach, w ośrodkach wczasów dziecięcych, w hospicjach, w prewentoriach, w sanatoriach, , jako asystent i opiekun środowiskowy.

Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

 • Pedagogika opiekuńcza
 • Podstawy psychoterapii
 • Wybrane problemy patologii społecznej
 • Współczesne systemy opieki
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
 • Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego
 • Interwencja kryzysowa w praktyce
 • Pedagogika lecznicza, praca z dzieckiem chorym
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Metodyka pracy harcerskiej
 • Metodyka zajęć  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Metodyka  zajęć  świetlicowych i pozalekcyjnych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodziną na rzecz osoby starszej
 • Psychospołeczne mechanizmy uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień
 • Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
 • Wykład monograficzny/do wyboru

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Studia  na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności, obejmują przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej oraz terapii uzależnień. Umożliwiają zdobycie kompetencji metodycznych koniecznych dla działalności opiekuńczo-wychowawczej (nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga). To połączenie teorii z praktyką pomoże w samodzielnym i świadomym realizowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych przy wykorzystaniu aktywizujących metod w pracy z podopiecznymi różnych placówek.

Absolwent posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy z dzieckiem przebywającym w placówkach opieki całkowitej, wsparcia dziennego, interwencyjnych, pomocy społecznej i wielofunkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwoli mu zrozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego, chorego a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków rozwoju.

Studia  trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem studiów w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej jest przygotowanie wykwalifikowanych  kadr do  pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w  instytucjach oświatowych, kulturalnych oraz rekreacyjno-rozrywkowych sektora publicznego i prywatnego (domy kultury, świetlice, galerie, kluby, centra kultury i rozrywki, organizacje turystyczne, muzea, kina, teatry, filharmonie, przedsiębiorstwa rozrywkowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, media lokalne).

Studia wyposażają  w uporządkowaną wiedzę z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii i socjologii dotyczącą koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym i kulturowym. Dają także podstawową wiedzę  dotyczącą arteterapii. Kształtują umiejętności niezbędne do upowszechniania wiedzy o sztukach plastycznych, audiowizualnych, literaturze, teatrze i muzyce, do wyzwalania postaw twórczych, a także umiejętności stosowania elementów arteterapii podczas pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Studia zapewniają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku, §2, pktś.2. Przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • Współczesne  teorie kultury
 • Antropologia kulturowa
 • Pedagogika kultury
 • Teoria wychowania estetycznego
 • Podstawy psychoterapii
 • Kierowanie w kulturze
 • Finansowanie działalności kulturalnej
 • Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej
 • Prawne podstawy działalności społeczno-kulturalnej
 • Metodyka edukacji teatralnej
 • Teatr w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Teatr i drama w arteterapii
 • Metodyka edukacji filmowej
 • Metodyka i warsztaty zajęć muzealnych
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Wprowadzenie do muzykoterapii
 • Sztuki plastyczne w arteterapii
 • Metodyka zajęć  kulturalno-oświatowych
 • Pedagogika międzykulturowa
 • Metodyka i warsztaty  zajęć z edukacji regionalnej
 • Metodyka zajęć arteterapeutycznych.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej potrafi:

-  uprzystępniać zagadnienia związane z kulturą i sztuką

- upowszechniać działalność kulturalną w różnych środowiskach

- przygotowywać dzieci młodzież i dorosłych - w tym osoby „trzeciego wieku” - do uczestnictwa w kulturze, organizować czas wolny w różnych środowiskach

- tworzyć i realizować projekty edukacyjne i kulturalne

- prowadzić  zabawy, zajęcia kulturalne, artystyczne i rozrywkowe w szkole i w placówkach pozaszkolnych

- uwzględniać występujące w środowisku lokalnym zjawiska międzykulturowe

- prowadzić zajęcia związane z promowaniem regionalnego dziedzictwa kulturowego

- pozyskiwać środki i zarządzać zasobami finansowymi związanymi z działalnością kulturalną.

- posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III  szkoły podstawowej oraz do nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia  dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna

2

Historia wczesnej edukacji

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Integracja w nauczaniu

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Wiedza o języku

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja muzyczna  z metodyką

13

Edukacja plastyczna z metodyką

14

Edukacja polonistyczna z metodyką

15

Edukacja matematyczna z metodyką

16

Edukacja środowiskowa z metodyką

17

Edukacja techniczna z metodyką

18

Teoria i metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

19

Wiedza matematyczno-przyrodnicza

20

Śpiew i gra na instrumencie

21

Literatura dla dzieci

22

Techniki dramowe w edukacji

23

Metodyka nauczania języka angielskiego

24

Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany

25

Praktyczna nauka języka angielskiego: Gramatyka

26

Praktyczna nauka języka angielskiego: Fonetyka

27

Seminarium dyplomowe

28

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 210 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk pedagogicznych posiadają odpowiednie przygotowanie  i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w klasach 0-3 w szkole podstawowej. Posiadają także wiedzę,umiejętności językowe i metodyczne do nauczania języka angielskiego na  tym poziomie.

Absolwent posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka oraz z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na  rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) i podyplomowych.

 

 

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III  szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

 

 

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna

2

Historia wczesnej edukacji

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Integracja w nauczaniu

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Wiedza o języku

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja muzyczna  z metodyką

13

Edukacja plastyczna z metodyką

14

Edukacja polonistyczna z metodyką

15

Edukacja matematyczna z metodyką

16

Edukacja środowiskowa z metodyką

17

Edukacja techniczna z metodyką

18

Teoria i metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

19

Wiedza matematyczno-przyrodnicza

20

Śpiew i gra na instrumencie

21

Literatura dla dzieci

22

Techniki dramowe w edukacji

23

Logorytmika

24

Dyslalia

25

Surdologopedia

26

Neurologopedia

27

Oligofrenologopedia

28

Jąkanie

29

Warsztaty logopedyczne

30

Seminarium dyplomowe

31

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 210 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk pedagogicznych posiadają wiedzę i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w klasach 0-III w szkole podstawowej. Potrafią także rozpoznawać problemy logopedyczne dzieci na tym etapie kształcenia.

Absolwent posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną. Posiada także wiedzę i umiejętności związane z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III  szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna

2

Historia wczesnej edukacji

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Integracja w nauczaniu

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Wiedza o języku

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja muzyczna  z metodyką

13

Edukacja plastyczna z metodyką

14

Edukacja polonistyczna z metodyką

15

Edukacja matematyczna z metodyką

16

Edukacja środowiskowa z metodyką

17

Edukacja techniczna z metodyką

18

Teoria i metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

19

Wiedza matematyczno-przyrodnicza

20

Śpiew i gra na instrumencie

21

Literatura dla dzieci

22

Techniki dramowe w edukacji

23

Diagnozowanie trudności i potrzeb edukacyjnych dziecka

24

Postawy terapii pedagogicznej

25

Podstawy socjoterapii

26

Terapia trudności w uczeniu się i zaburzeń emocjonalnych

27

Metodyka terapii pedagogicznej

28

Metodyka zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych

29

Seminarium dyplomowe

30

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 210 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk pedagogicznych posiadają odpowiednie przygotowanie  i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w klasach 0-3 w szkole podstawowej. Posiadają także wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania trudności dziecka i prowadzenia terapii pedagogicznej  w przedszkolu  i w szkole.

Absolwent posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka oraz z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na  rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) i podyplomowych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Resocjalizacja z socjoterapią daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, resortu edukacji i prowadzonych przez instytucje pozarządowe, w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładach poprawczych, kurateli sądowej, zakładach karnych resortu sprawiedliwości, policji oraz straży miejskiej. Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika resocjalizacyjna

2

Patologie społeczne

3

Współczesne systemy resocjalizacji

4

Podstawy prawne resocjalizacji

5

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym

6

Podstawy psychoterapii

7

Poradnictwo pedagogiczne

8

Metodyka pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych

9

Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego

10

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

11

Pomoc rodzinie w kryzysie

12

Socjoterapia z metodyką

13

Drama i socjodrama w socjoterapii

14

Seminarium dyplomowe

15

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci studiów o specjalności  Resocjalizacja z socjoterapią posiadają przygotowanie w obszarach:

-  Profilaktyki społecznej: do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych,

-  Działalności resocjalizacyjnej i psychokorekcyjnej: do sporządzania diagnoz etiologii i deficytów wychowawczych, programów resocjalizacyjnych grupowych i indywidualnych, diagnozowania opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny, terapii (socjoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, dramy i innych) w rodzinie i grupie w warunkach izolacyjnych i otwartych.

Absolwenci posiadają umiejętność rozpoznawania przyczyn patologii oraz im zapobiegania,potrafią socjalizować i  resocjalizować dzieci, młodzież i dorosłych w instytucjach zajmujących się nimi w środowisku otwartym i zamkniętym, potrafią sporządzać diagnozy i prognozy oraz dobierać odpowiednie metody  resocjalizacji i socjoterapii.

Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach poradniczo-resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach uzależnień, instytucjach administracji państwowej i pozarządowej, ośrodkach interwencji kryzysowej), szkołach (jako terapeuci-wychowawcy i pedagodzy szkolni), w świetlicach socjoterapeutycznych, wojsku i policji (w dziale prewencji), sądach (jako kuratorzy sądowi i penitencjarni).

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Resocjalizacja z terapią uzależnień daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resortu edukacji i prowadzonych przez instytucje pozarządowe, w  instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładach poprawczych, kurateli sądowej, placówkach diagnostyczno-rozdzielczych, w placówkach pomocowych, w placówkach terapii uzależnień, w zakładach karnych resortu sprawiedliwości, policji oraz straży miejskiej. Specjalność przygotowuje do podjęcia  studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika resocjalizacyjna

2

Patologie społeczne

3

Współczesne systemy resocjalizacji

4

Podstawy prawne resocjalizacji

5

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym

6

Podstawy psychoterapii

7

Poradnictwo pedagogiczne

8

Metodyka pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych

9

Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego

10

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

11

Psychospołeczne mechanizmy uzależnień

12

Profilaktyka uzależnień

13

Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

14

Seminarium dyplomowe

15

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci specjalności Resocjalizacja z terapią uzależnień  posiadają przygotowanie w obszarach:

-  Profilaktyki społecznej: do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych,

-  Działalności resocjalizacyjnej i psychokorekcyjnej: do sporządzania diagnoz etiologii i deficytów wychowawczych, programów resocjalizacyjnych grupowych i indywidualnych, diagnozowania opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny, terapii (socjoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, dramy i innych) w rodzinie i grupie w warunkach izolacyjnych i otwartych.

Absolwenci posiadają umiejętność rozpoznawania przyczyn patologii oraz im zapobiegania,

potrafią socjalizować i  resocjalizować dzieci, młodzież i dorosłych w instytucjach zajmujących się nimi w środowisku otwartym i zamkniętym, potrafią sporządzać diagnozy i prognozy oraz dobierać odpowiednie metody  resocjalizacji i terapii uzależnień.

Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach poradniczo-resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach uzależnień, instytucjach administracji państwowej i pozarządowej, ośrodkach interwencji kryzysowej), szkołach (jako terapeuci-wychowawcy i pedagodzy szkolni), w wojsku i policji (w dziale prewencji), sądach (jako kuratorzy sądowi i penitencjarni), w placówkach pomocowych, w placówkach terapii uzależnień.