POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

dubrzynska cywil

Dziekan Wydziału Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
środy od 11.30 do 13.00
(urlop od 18.07 do 05.09)

tel. 58 722-08-10
e-mail: dziekanat(at)ateneum.edu.pl

Europeistyka

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy, umiejętności, kompetencji  teoretycznych i praktycznych z zakresu działalności biznesowej oraz zasad współpracy w Europie. Rozwijamy te umiejętności poprzez realizowanie programu kształcenia m.in. z zakresu europejskiego prawa gospodarczego, rozwoju małych i średnich firm w Europie, polityki rynku pracy. Doświadczona kadra, baza dydaktyczna, współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami daje szansę na uzyskania umiejętności wykorzystania teorii w praktyce. Na zajęciach kształtujemy umiejętności rozwijania kontaktów z różnymi społecznościami, poprzez spotkania z praktykami i wizyty w firmach i instytucjach, aby dowiedzieć się jakie umiejętności i kompetencje są wymagane, aby móc ubiegać się o pracę w tych placówkach.

Ważna rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki zawodowe. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma firmami i instytucjami.

 

Specjalność przygotowuje do pracy w sektorze publicznym i prywatnym, w biznesie, administracji publicznej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, firmach lobbingowych.

 

Wybierając tą specjalność możesz również aktywnie uczestniczyć w działającym na Wydziale radiu i telewizji (profesjonalne studio radiowo-telewizyjne). Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA

Absolwent studiów europeistyki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent otrzymuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zdobyta wiedza daje absolwentowi umiejętności analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu organizacji funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Wiedza wzbogacona jest o historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy w instytucjach i firmach związanych z UE.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.Celem tej specjalności jest przygotowanie do profesjonalnej obsługi transportu powietrznego. Kadrę stanowią specjaliści związani z rynkiem lotniczym.

Specjalność łączący wiedzę prawniczą, politologiczną, ekonomiczną, dotyczącą Europy. Student uzyskuje wiedzę z zakresu:prawa lotniczego: międzynarodowego, europejskiego i krajowego; działalności organizacji lotniczych działających na świecie, w Europie i w Polsce; podstawowych reguł działalności przedsiębiorstw na rynku lotniczym; polityki lotniczej; operacji i technik lotniczych;zasad zarządzania ruchem lotniczym; ochrony lotnictwa cywilnego i zarządzania bezpieczeństwem działalności lotnisk i lądowisk.

Ukończenie tej specjalności oraz kontynuacja nauki w kierunku konkretnych specjalizacji daje kwalifikacje do pracy w instytucjach i firmach związanych z branżą lotniczą np:


- Urząd Lotnictwa Cywilnego

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

- Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

- Regionalne Porty Lotnicze

- Przewoźnicy lotniczy

- Agenci Handlingowi

- Firmy usługowe związane ze świadczeniem usług dla branży lotniczej

- Międzynarodowe organizacje i agencje:

 • Organizacja międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

 • Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA)

 • Rada Międzynarodowych Portów Lotniczych (ACI)

 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

 • Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL)

 Specjalność Przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 Wybierając tą specjalność możesz również aktywnie uczestniczyć w działającym na Wydziale radiu i telewizji. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA

Atutem kształcenia są zajęcia praktyczne, które dostarczają użytecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z wyzwaniami na rynku pracy.

 Zajęcia praktyczne to:

-          warsztaty - zajęcia  z wykorzystaniem metod aktywnych i pracy zespołowej (praca w zespołach projektowych);

-          laboratoria - praktyczne zajęcia w nowoczesnym laboratorium komputerowym i studio radiowo-telewizyjnym;

-          spotkania z praktykami i wizyty w instytucjach i firmach , aby dowiedzieć jakie umiejętności i kompetencje są wymagane, aby móc ubiegać się o pracę w tych placówkach.

Oferta przedmiotów pozwala studentom ukierunkować wykształcenia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Prawo lotnicze
 • Organizacje lotnicze
 • Rynek lotniczy i mechanizmy rynkowe
 • Finansowanie rynku lotniczego
 • Zarządzanie ruchem lotniczym
 • Operacje lotnicze
 • Zasady działalności portów lotniczych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
 • Technika lotnicza i działalność certyfikacyjna EASA
 • Wykłady do wyboru/specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej
 • Antropologia społeczna Europy
 • Socjologia
 • Ekonomia
 • Statystyka i demografia
 • Nauka o polityce
 • Historia Polski XX wieku
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Prawo UE
 • Prawa socjalne i ochrona praw człowieka w UE

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • Filozofia
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Historia społeczna Europy
 • Systemy polityczne w Europie
 • System polityczny RP
 • Integracja gospodarcza w Europie
 • Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • Wybrane polityki UE
 • Europa w stosunkach międzynarodowych
 • Regionalizm i federalizm w Europie
 • Polska w Europie

INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Student będzie miał możliwość zdobycia dodatkowej praktyki i przygotowania do pracy w branży
lotniczej w szczególności z zakresu: bieżącej  działalności portu lotniczego, agenta lotniczego, przewoźnika;
administracji centralnej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Ponadto student będzie miał możliwość zorganizowania
pobytów w siedzibie głównej Organizacji Międzynarodowego  Lotnictwa Cywilnego i przypatrywania się pracy Rady ICAO,
oraz uczestnictwa w warsztatach i konferencjach naukowych organizowanych  przez ULC i Uczelnię z zakresu lotnictwa
cywilnego z udziałem gości z zagranicy (zagranicznych ośrodków naukowych).

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

W roku akademickim 2013/2014 w nowym budynku Uczelni została udostępniona, doskonale wyposażona sala komputerowa, z której korzystają studenci.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów europeistyki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent otrzymuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zdobyta wiedza daje absolwentowi umiejętności analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu organizacji funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Wiedza wzbogacona jest o historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy w instytucjach i firmach związanych z UE.

Nauka na specjalności Europeistyka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Celem specjalności Europeistyka
jest przygotowanie do kompetentnego działania w sytuacjach kryzysowych i pracy w tym obszarze. Specjalność łączy wiedzę prawniczą, politologiczną, ekonomiczną, kulturoznawczą i historyczną dotycząca
Europy. Ukończenie tej specjalności daje rzetelne przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych. Specjalizacja przygotowuje do pracy zawodowej związanej z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Wybierając tą specjalność możesz również aktywnie uczestniczyć w działającym na Wydziale radiu i telewizji. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA

Atutem kształcenia są zajęcia praktyczne, które dostarczają użytecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z wyzwaniami na rynku pracy.

 Zajęcia praktyczne ( ponad 50% punktów ECTS) to:

-          warsztaty - zajęcia  z wykorzystaniem metod aktywnych i pracy zespołowej (praca w zespołach projektowych);

-          laboratoria - praktyczne zajęcia w nowoczesnym laboratorium komputerowym i studio radiowo-telewizyjnym;

-          spotkania z praktykami i wizyty w instytucjach i firmach , aby dowiedzieć jakie umiejętności i kompetencje są wymagane, aby móc ubiegać się o pracę w tych placówkach.

Oferta przedmiotów pozwala studentom ukierunkować wykształcenia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • System bezpieczeństwa europejskiego
 • Marketing polityczny
 • Bezpieczeństwo gospodarki UE
 • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
 • Tożsamość bezpieczeństwa europejskiego
 • Interwencja kryzysowa w systemie bezpieczeństwa europejskiego
 • Policja w krajach UE
 • Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie
 • Europejskie inicjatywy komercyjne na rzecz bezpieczeństwa obywateli
 • Wykłady do wyboru/specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej
 • Antropologia społeczna Europy
 • Socjologia
 • Ekonomia
 • Statystyka i demografia
 • Nauka o polityce
 • Historia Polski XX wieku
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Prawo UE
 • Prawa socjalne i ochrona praw człowieka w UE

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • Filozofia
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Historia społeczna Europy
 • Systemy polityczne w Europie
 • System polityczny RP
 • Integracja gospodarcza w Europie
 • Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • Wybrane polityki UE
 • Europa w stosunkach międzynarodowych
 • Regionalizm i federalizm w Europie
 • Polska w Europie

INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Specjalność daje umiejętność analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej regionalnej, państwowej i lokalnej oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu organizacji funkcjonowania współczesnych społeczeństw.

- Ukończenie tej specjalności daje rzetelne przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

- Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w instytucjach zajmujących się zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

W roku akademickim 2013/2014 w nowym budynku Uczelni została udostępniona, doskonale wyposażona sala komputerowa, z której korzystają studenci.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów europeistyki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent otrzymuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zdobyta wiedza daje absolwentowi umiejętności analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej regionalnej, państwowej i lokalnej oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu organizacji funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Wiedza wzbogacona jest o historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w instytucjach zajmujących się zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.