POWRÓT DO MENU

Student

 
mgr Małgorzata Lisewska
Kierownik Dziekanatu
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
m.lisewska(at)ateneum.edu.pl
 Godziny otwarcia Dziekanatu:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12.00-18.00 
Środa: 8.00-13.00
Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 11.00-15.00
Sobota: 8:30 - 14:30* 

 

 

  

Dziekanat - informacje - dokumenty

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA STUDENCI OSTATNICH SEMESTRÓW!

 

Aby obronić się w lipcu 2022, pracę należy złożyć do 5 lipca 2022! (obrona w lipcu)

 

Ostateczny termin składania prac w semestrze letnim przypada na 30.09.2022 r. (obrona w październiku)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

Student składa promotorowi 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji cyfrowej ustalonej z promotorem (format pdf lub word). Promotor sprawdza pracę w elektronicznym systemie anty-plagiatowym. Po zapoznaniu się z raportem, podejmuje decyzję wraz z uzasadnieniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony.

Po uzyskaniu akceptacji promotora oraz uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów (w tym praktyk) należy złożyć w dziekanacie:

  • papierową wersję pracy dyplomowej (dwustronnie wydrukowaną i zbindowaną, w miękkiej oprawie),
  • płytę CD zawierająca wersję cyfrową pracy (pdf. lub doc.),
  • kartę obiegową*
  • oryginalne dokumenty dot. praktyk zawodowych (jeśli były przesyłane drogą mailową)

 

*Karta obiegowa: pieczątkę z Kwestury można uzyskać drogą mailową, wysyłając kartę obiegową z uzupełnionymi danymi osobowymi na adres mailowy: a.kiradzopulos@ateneum.edu.pl,
pieczątkę z biblioteki można uzyskać w godzinach pracy (aktualne godziny otwarcia znajdą Państwo tutaj)

 > druk KARTA OBIEGOWA <

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po spełnieniu wszelkich formalności, tj.:

1. uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk,

2. opłacone czesne,

3. złożenie pracy dyplomowej (wraz z płytką CD) w dziekanacie,

3. złożenie karty obiegowej,

4. pozytywna ocena systemu antyplagiatowego,

5. uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej,

dyplomantowi  zostanie wyznaczony dokładny termin obrony, o którym zostanie on poinformowany telefonicznie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli obrony odbędą się w formie online, będą prowadzone za pośrednictwem platformy Zoom. Link do samej obrony będzie wysłany drogą emailową.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obrony online:

 >> INSTRUKCJA OBRONY ONLINE <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenci przygotowujący się do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów (jak w punktach wyżej).  

Ostateczny termin złożenia pracy: 30.09.2022 roku (pod warunkiem, że wszystkie przedmioty oraz praktyki są zaliczone w e-dziekanacie).

 

Studenci, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich obowiązujących przedmiotów, z wyjątkiem seminarium dyplomowego i nie złożą pracy dyplomowej w terminie do 30.09.2022 roku mogą złożyć podanie o powtarzanie seminarium dyplomowego wraz z dowodem wpłaty (600 zł).

Wydział Neofilologiczny - wzór podania

Wydział Studiów Edukacyjnych  - wzór podania

Wydział Nauk Społecznych - wzór podania

Osoby, które nie zastosują się do ww. terminów zostaną skreślone z listy studentów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyplom i suplement w języku obcym

Zgodnie z art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów.

Wniosek (podanie) o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z potwierdzeniem wpłaty należy złożyć do dziekanatu najpóźniej w dniu obrony.

 

Promotorzy wybierani są droga mailową. 

 

Zapisy na seminarium dla naboru letniego 2021  - *instrukcja*

Promotorzy wybierani są drogą emailową. 

 

 

Promotorzy wybierani są drogą emailową.

 

Studia I stopnia Studia II stopnia

Studenci VI semestru studiów licencjackich

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej prosimy złożyć w
Dziekanacie komplet dokumentów do obrony:

Pracę dyplomową w miękkiej okładce, drukowaną
dwustronnie, podpisaną (zaakceptowaną) przez Promotora
(brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej
w Dziekanacie) oraz zawierającą na ostatniej stronie
oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
- Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Ateneum –
w zakładce pliki do pobrania)musi zawierać temat pracy
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie we własnym zakresie);

• Pracę dyplomową zapisaną w jednym pliku na płycie CD podpisaną
przez Promotora i opisaną (nr albumu, imię i nazwisko
Studenta oraz temat pracy). Płyta CD (nie DVD!) powinna
znajdować się w kopercie, przyklejonej na wewnętrznej
stronie okładki na końcu egzemplarza pracy;

• Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania ze strony www –
pliki do pobrania lub z podajników przed Dziekanatem Uczelni).
Do egzaminu licencjackiego zostaną dopuszczone tylko te osoby,
które nie mają zaległości finansowych oraz zaległości w bibliotece.
Aby uzyskać wpis na karcie obiegowej w bibliotece, studenci
zapisani do biblioteki muszą zwrócić kartę czytelnika.
W przypadku zgubienia karty czytelnika opłata wynosi
10 zł - płatne w bibliotece. Studenci nie zapisani do biblioteki
także muszą uzyskać wpis na karcie obiegowej.

Termin egzaminu licencjackiego ustalany jest dopiero
po złożeniu kompletu dokumentów. 

W dniu egzaminu dyplomowego Student
zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie:

- legitymację należy oddać najpóźniej przy odbiorze dyplomu

DO OBRONY DOPUSZCZONE ZOSTANĄ TYLKO TE OSOBY,
KTÓRE SPEŁNIĄ POWYŻSZE WARUNKI!

Studenci IV (st. 4-semestralne) III (st. 3-semestralne)semestru studiów magisterskich

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej prosimy
złożyć w Dziekanacie komplet dokumentów do obrony:

Pracę magisterską w miękkiej okładce, drukowaną
dwustronnie, podpisaną (zaakceptowaną) przez Promotora
(brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej
w Dziekanacie) oraz zawierającą na ostatniej stronie
oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
- Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Ateneum –
w zakładce pliki do pobrania) musi zawierać temat pracy
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie we własnym zakresie);

• Pracę dyplomową zapisaną w jednym pliku na płycie CD podpisaną
przez Promotora i opisaną (nr albumu, imię i nazwisko
Studenta oraz temat pracy). Płyta CD (nie DVD!) powinna
znajdować się w kopercie, przyklejonej na wewnętrznej
stronie okładki na końcu egzemplarza pracy;

• Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania ze strony
www – pliki do pobrania lub z podajników przed Dziekanatem Uczelni).
Do obrony zostaną dopuszczone tylko te osoby, które nie mają
zaległości finansowych oraz zaległości w bibliotece.
Aby uzyskać wpis na karcie obiegowej w bibliotece,
studenci zapisani do biblioteki muszą zwrócić kartę
czytelnika. W przypadku zgubienia karty czytelnika
opłata wynosi 10 zł - płatne w bibliotece.
Studenci nie zapisani do biblioteki także muszą uzyskać
wpis na karcie obiegowej.

Termin obrony ustalany jest dopiero po złożeniu
kompletu dokumentów. 

W dniu egzaminu dyplomowego Student zobowiązany jest
złożyć w Dziekanacie:

- legitymację należy oddać najpóźniej przy odbiorze dyplomu

DO OBRONY DOPUSZCZONE ZOSTANĄ TYLKO TE OSOBY,
KTÓRE SPEŁNIĄ POWYŻSZE WARUNKI!

Terminy egzaminów dyplomowych ustalane są indywidualnie dla studentów, którzy złożyli zaakceptowaną pracę do obrony. O terminie obrony student jest informowany telefonicznie. 

  

 

 

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW NA ZAJĘCIA DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU <TUTAJ>

 

 

Dr Tadeusz Wojewódzki informuje, że kursy online z Technologii informacyjnej oraz Metodologii nauk zostały przeniesione z:
http://infobrokerstwo.home.pl/moodle_makp/ na: http://ateneum.infobrokerstwo.pl/
Hasła i sposób logowania nie uległy zmianie.

 

mgr Małgorzata Lisewska

 

e-mail:

m.lisewska(at)ateneum.edu.pl
tel: 58 722 08 00

mgr Karolina Figurewicz

 

e-mail:

k.figurewicz(at)ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 00

mgr Sara Janas          
 

e-mail:

s.janas(at)ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 11