POWRÓT DO MENU

Student

 
mgr Małgorzata Lisewska
Kierownik Dziekanatu
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
m.lisewska(at)ateneum.edu.pl
 
Godziny otwarcia Dziekanatu:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12.00-18.00 
Środa: 8.00-13.00
Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 11.00-15.00
Sobota: 8.30-14.30

  

Dziekanat - informacje - dokumenty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

W dniu 15.01.2021 (piątek) dziekanat będzie nieczynny z powodów technicznych.

W dniu 16.01.2021 (sobota) będzie czynny od 8.30-13.00

Prosimy o kontakt e-mailowy (dziekanat@ateneum.edu.pl) lub telefoniczny: 532-088-035

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW ZNAJDUJE SIĘ W "ORGANIZACJI ROKU"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA STUDENCI OSTATNICH SEMESTRÓW:

 

PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

Student składa promotorowi 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji cyfrowej ustalonej z promotorem (format pdf lub word) Promotor sprawdza pracę w elektronicznym systemie anty-plagiatowym. Po zapoznaniu się z raportem, podejmuje decyzję wraz z uzasadnieniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony.

Po spełnieniu wszelkich formalności czyli :

1. Uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk,

2. opłacone czesne,

3. wysłana zaakceptowana praca dyplomowa do dziekanatu w pdf (z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy na końcu) na adres: pracadyplomowa@ateneum.edu.pl

3. wysłana obiegówka (w załączniku) do Kwestury pod a.kiradzopulos@ateneum.edu.pl, w obiegówce proszę wypisać swoje dane,

4. pozytywna ocena systemu antyplagiatowego

5. uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej,

dyplomantowi  zostanie wyznaczony dokładny termin obrony.

Obrony odbędą się w formie online na platformie Zoom (przesyłamy w załączniku instrukcję obron online). Link do samej obrony będzie wysłany przed obroną. W lipcu obrony odbywać się będą do około 24 lipca.

Studenci przygotowujący się do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego w lipcu, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów (jak w punktach wyżej). We wtorki od 11-18 można składać dokumenty do obron w formie tradycyjnej papierowej.

Ostateczny termin złożenia pracy: 05 lipca 2020 (pod warunkiem, że wszystkie przedmioty i praktyki są zaliczone w e-dziekanacie). Pracę należy wysłać emailem w formacie pdf na adres pracadyplomowa@ateneum.edu.pl (wraz z zeskanowaną akceptacją promotora oraz podpisanym odręcznie oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy na końcu)

Biblioteka – czynna jest w każdy wtorek od 15.00-18.00 – wtedy można oddawać i wypożyczać książki a także podbić kartę obiegową. Pieczątkę z Biblioteki można uzyskać nawet po obronie przed odebraniem dyplomu. (Dostarczenie do dziekanatu karty obiegowej podbitej w Bibliotece jest warunkiem odebrania dyplomu.)

Absolwent zgłaszający się w celu odebrania dyplomu ukończenia studiów winien złożyć w dziekanacie pracę papierową dwustronnie wydrukowaną i zbindowaną (nie w twardej oprawie) oraz płytkę z nagraną  pracą, oryginał praktyk oraz wypełnioną kartę obiegową (druki kart obiegowych można otrzymać w dziekanacie lub na stronie internetowej).

Ostateczny termin składania prac magisterskich lub licencjackich to 30 października 2020r. (termin został wydłużony ze względu na umożliwienie studentom specjalności nauczycielskiej na zrealizowanie praktyk)

Jeżeli, student nie zdołał napisać pracy dyplomowej i nie odda jej w Dziekanacie do maksymalnie 30 października 2020 powinien złożyć podanie do Dziekana o powtarzanie seminarium magisterskiego/dyplomowego. Do podania powinien zostać dołączony dowód wpłaty na 600 zł. Powtarzanie seminarium umożliwia dokończenie pisania pracy magisterskiej/dyplomowej do końca lutego 2021 (oczywiście można się bronić wcześniej)

Studenci ostatnich semestrów, którzy nie złożą pracy lub nie złożą podania o powtarzanie seminarium, niestety zostaną skreśleni z listy studentów z dniem 01 listopada 2020. Prosimy o przestrzeganie terminów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyplom i suplement w języku obcym

Zgodnie z art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów.

Wniosek (podanie) o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z potwierdzeniem wpłaty należy złożyć do dziekanatu najpóźniej w dniu obrony.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Promotorzy wybierani są drogą emailową.

Promotorzy wybierani są drogą emailową. 

 

 

Promotorzy wybierani są drogą emailową.

 

Studia I stopnia Studia II stopnia

Studenci VI semestru studiów licencjackich

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej prosimy złożyć w
Dziekanacie komplet dokumentów do obrony:

Pracę dyplomową w miękkiej okładce, drukowaną
dwustronnie, podpisaną (zaakceptowaną) przez Promotora
(brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej
w Dziekanacie) oraz zawierającą na ostatniej stronie
oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
- Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Ateneum –
w zakładce pliki do pobrania)musi zawierać temat pracy
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie we własnym zakresie);

• Pracę dyplomową zapisaną w jednym pliku na płycie CD podpisaną
przez Promotora i opisaną (nr albumu, imię i nazwisko
Studenta oraz temat pracy). Płyta CD (nie DVD!) powinna
znajdować się w kopercie, przyklejonej na wewnętrznej
stronie okładki na końcu egzemplarza pracy;

• Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania ze strony www –
pliki do pobrania lub z podajników przed Dziekanatem Uczelni).
Do egzaminu licencjackiego zostaną dopuszczone tylko te osoby,
które nie mają zaległości finansowych oraz zaległości w bibliotece.
Aby uzyskać wpis na karcie obiegowej w bibliotece, studenci
zapisani do biblioteki muszą zwrócić kartę czytelnika.
W przypadku zgubienia karty czytelnika opłata wynosi
10 zł - płatne w bibliotece. Studenci nie zapisani do biblioteki
także muszą uzyskać wpis na karcie obiegowej.

Termin egzaminu licencjackiego ustalany jest dopiero
po złożeniu kompletu dokumentów. Dziekanat ma
ok.10-14 dni na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

W dniu egzaminu dyplomowego Student
zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie:

- legitymację należy oddać najpóźniej przy odbiorze dyplomu

DO OBRONY DOPUSZCZONE ZOSTANĄ TYLKO TE OSOBY,
KTÓRE SPEŁNIĄ POWYŻSZE WARUNKI!

Studenci IV (st. 4-semestralne) III (st. 3-semestralne)semestru studiów magisterskich

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej prosimy
złożyć w Dziekanacie komplet dokumentów do obrony:

Pracę magisterską w miękkiej okładce, drukowaną
dwustronnie, podpisaną (zaakceptowaną) przez Promotora
(brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej
w Dziekanacie) oraz zawierającą na ostatniej stronie
oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
- Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Ateneum –
w zakładce pliki do pobrania) musi zawierać temat pracy
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie we własnym zakresie);

• Pracę dyplomową zapisaną w jednym pliku na płycie CD podpisaną
przez Promotora i opisaną (nr albumu, imię i nazwisko
Studenta oraz temat pracy). Płyta CD (nie DVD!) powinna
znajdować się w kopercie, przyklejonej na wewnętrznej
stronie okładki na końcu egzemplarza pracy;

• Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania ze strony
www – pliki do pobrania lub z podajników przed Dziekanatem Uczelni).
Do obrony zostaną dopuszczone tylko te osoby, które nie mają
zaległości finansowych oraz zaległości w bibliotece.
Aby uzyskać wpis na karcie obiegowej w bibliotece,
studenci zapisani do biblioteki muszą zwrócić kartę
czytelnika. W przypadku zgubienia karty czytelnika
opłata wynosi 10 zł - płatne w bibliotece.
Studenci nie zapisani do biblioteki także muszą uzyskać
wpis na karcie obiegowej.

Termin obrony ustalany jest dopiero po złożeniu
kompletu dokumentów. Dziekanat ma ok.10-14 dni
na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

W dniu egzaminu dyplomowego Student zobowiązany jest
złożyć w Dziekanacie:

- legitymację należy oddać najpóźniej przy odbiorze dyplomu

DO OBRONY DOPUSZCZONE ZOSTANĄ TYLKO TE OSOBY,
KTÓRE SPEŁNIĄ POWYŻSZE WARUNKI!

Terminy egzaminów dyplomowych ustalane są po złożeniu kompletu dokumentów.
Dziekanat ma ok.10-14 dni na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

Po złożeniu kompletu dokumentów do obrony, Dziekanat tydzień przed obroną dzwoni do Państwa z dokładną informacją o dniu i godzinie obrony.

Wszystkie obrony odbywają się w nowym budynku Uczelni, ul. 3-go Maja 25A.

  

 

 

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW NA ZAJĘCIA DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU <TUTAJ>

 

 

mgr Małgorzata Lisewska

 

e-mail:

m.lisewska(at)ateneum.edu.pl
tel: 58 722 08 00

mgr Karolina Figurewicz

 

e-mail:

k.figurewicz(at)ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 00

Sara Janas          
 

e-mail:

s.janas(at)ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 11