POWRÓT DO MENU

Student


Kontakt:
tel. 58 722-08-74
biblioteka(at)ateneum.edu.pl

Adres:
ul. 3 Maja 25A
80-802 Gdańsk
Poziom -1

Godziny otwarcia Biblioteki

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek: 11.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 15.00

Czwartek: 8.00 - 15.00 

Piątek: nieczynne

Sobota: 10.00 - 15.00

Niedziela: 10.00 - 15.00

 

 

     LibraOpac.dll2

 

 

3.10 IBUK libra2
                        WIĘCEJ

Biblioteka - Ośrodek Informacji Naukowej

Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources):

 

https://otwartezasoby.pl/cyfrowa-biblioteka-narodowa/

https://www.bn.org.pl/katalogi/zasoby-informacyjne-online

https://wbn.icm.edu.pl/

https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/87

https://www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/biblioteki-cyfrowe

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra

https://pbc.gda.pl/dlibra

https://polona.pl/

https://fbc.pionier.net.pl/

https://www.nina.gov.pl/media/44157/przewodnik_po_otwartych_zasobach.pdf

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2013/07/mapa_oze.pdf

 

 Zapraszamy na Akcję Bookcrossingu!  Wiele książek i czasopism do wzięcia za darmo!  Życzymy miłej lektury

Mazur Ostrouch Kaminska Pocztowski
Sliwerski Kwiatkowska Henryka2  

 

Unia Europejska 2014+/ Red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur. Warszawa: Difin, 2015.
ISBN 978-83- 7930-556- 8.


Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, efekty osiągnięte po ponad 60 latach od powstania pierwszej Wspólnoty oraz regulacje dotyczące bieżącego okresu finansowania 2014-2020. Podręcznik odzwierciedla aktualny stan analiz europeistycznych prowadzonych w Polsce i poza nią.

 
Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów/ Joanna Ostrouch-Kamińska. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. ISBN 978-83- 7850-956- 1.


Prezentowaną książkę można czytać jako narrację o różnych kontekstach rozumienia partnerstwa w relacji małżeńskiej, o sposobach konstruowania partnerskiego bycia w rodzinnej codzienności, również w wymiarze rodzicielstwa, a także jako refleksję nad konsekwencjami realizowania partnerskiego, nietradycyjnego małżeństwa. Jest to książka o tych, których bycie w rodzinie, przez brak gotowych rozwiązań, to nieustanne negocjacje i stawanie się, a więc cały życiowy proces uczenia się w relacji do partnera (-rki). To zatem także refleksja o edukacji i praktyce edukacyjnej – pedagogia
sprawiedliwości (wzajemnej), traktująca o wyborach i wysiłkach „samokształceniowych i samowychowawczych” współmałżonków podejmujących próbę budowania partnerskich relacji w rodzinie, ale także o koncepcjach i wysiłkach wychowawczych kierowanych wobec własnych dzieci, o socjalizacyjnym znaczeniu środowiska społecznego, jakie
tworzą rodziny partnerskie, oraz o przekazie kapitału społecznego i kulturowego (wraz z ekonomicznym), co uwypukla jej socjopedagogiczny charakter.

 

Zarządzanie talentami w organizacji / Red. nauk. Aleksy Pocztowski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-83- 264-9978- 4.

Coraz więcej firm opracowuje i wdraża programy tworzone z myślą o utalentowanych pracownikach. W gospodarce opartej na wiedzy zarządzanie talentami jest nie tylko kolejnym działaniem w ramach funkcji personalnej, lecz także składnikiem strategii przedsiębiorstwa. Pozostaje jednak wiele niedostatecznie wyjaśnionych kwestii związanych z tą problematyką, począwszy od rozumienia istoty talentów i zarządzania nimi, poprzez czynniki sprzyjające rozwijaniu talentów oraz bariery w tym procesie, a na różnym postrzeganiu roli talentów w organizacji skończywszy. Zagadnienia te omówiono w niniejszej publikacji będącej efektem studiów teoretycznych oraz badań empirycznych.

 

Współczesne teorie i nurty wychowania / Bogusław Śliwerski. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. ISBN 978-83- 7850-279- 1.


Jest to kolejne wznowienie wyjątkowego podręcznika. W książce znajdziemy obszerne omówienia m.in. pedagogiki filozoficznej, chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogik: społeczno-personalistycznej, serca, miłości, Gestalt, autorytarnej, niedyrektywnej, radykalnego humanizmu, emancypacyjnej, międzykulturowej, analityczno-krytycznej, ponowoczesności. Każdą teorię wychowania poprzedza biogram prekursora danej myśli naukowej.

 

Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / Red.nauk. Henryka Kwiatkowska. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. ISBN 978-83- 7850-173- 2.


Książka ukazuje nowatorskie, interdyscyplinarne i na wskroś również pedagogiczne spojrzenie na istotny proces komunikacji między nauczycielem i uczniem w szkole. Jest to publikacja, którą można usytuować w problematyce teorii komunikacji, antropologii, pedeutologii, pedagogiki szkoły oraz innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych.
Książka stanowi znakomitą propozycję teoretycznej analizy, ale i praktycznych, krytycznych opisów empirycznych dokonanych na podstawie badań.

 

 


 

 

psychologia dziecka wspoczesny nauczyciel psychologia sukcesu edukacja przedszkolna

 


Psychologia dziecka / H. Rudolph Schaffer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. ISBN 978-83-01-17779-9.

Znakomita książka ukazująca znaczenie dzieciństwa dla funkcjonowania człowieka przez całe życie. Pozwala zrozumieć sens zmian rozwojowych w różnych obszarach funkcjonowania dziecka. Wyczerpująco omawia rozwój emocjonalny, poznawczy, poznawczo-społeczny oraz rozwój języka dziecka. Wprowadza nowe zagadnienia, takie jak rola telewizji, komputerów i Internetu, porównania międzykulturowe. Ułatwia przyswojenie wiedzy dzięki wyróżnieniom istotnych treści, słowniczków pojęć oraz zaproponowanej literaturze dodatkowej.


Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  2011. ISBN 978-83-7784-095-5.

Celem niniejszej książki jest włączenie się w nurt badań nad korelatami wypalenia zawodowego współczesnego nauczyciela. Podjęte przez autorów eksploracje dotyczą zależności z wypaleniem zawodowym nauczycieli takich psychospołecznych czynników, jak: sieć i natężenie wsparcia społecznego, samoocena, poczucie koherencji, motywacja osiągnięć i postawy zawodowe.


Psychologia sukcesu / Judith Leary-Joyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. ISBN 978-83-208-2001-0.

Książka przeznaczona dla osób, które chcą nauczyć się w pełni wykorzystywać posiadane umiejętności i talenty, by zmienić swoje życie w nieustające pasmo sukcesów. Publikacja pomaga rozpoznać i kształtować, zgodnie z potrzebami czytelników, czynniki psychologiczne, które ułatwiają lub utrudniają drogę ku sukcesom.


Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006. ISBN 83-89501-58-9.

Książka przedstawia miejsce dziecka w instytucjonalnej strukturze społecznej. Opisuje rozwój społeczny jako oddziaływanie kontekstu zewnętrznego. Uwypukla podstawy teoretyczne integracji społecznej dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Analizuje edukację przedszkolną w wymiarze instytucjonalnym, interpersonalnym i intrapsychicznym.

 

 


 

badania diagnostyczne dyscyplina i kierowanie klasa integracyjna psychoterapia uzalenie pedagogika rodziny


Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011.
ISBN 978-83-62015-35-1.

Profesjonalna diagnoza jest podstawą wszelkich działań profilaktycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych oraz pomocowych. Stanowi bazę do prognozowania i planowania wszelkich działań prowadzonych przez placówki dydaktyczne. Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Omówiono w nich m.in. problematykę diagnozowania psychologicznego dla potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, scharakteryzowano badania diagnostyczne w pedagogice oraz zaprezentowano metody badawcze i metody diagnozowania stosowane w badaniach naukowych i w praktyce pedagogicznej. Podręcznik skierowany jest do pedagogów szkolnych, nauczycieli terapeutów.


Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15033-4.

Książka zawiera przegląd rodzinnych, społecznych i szkolnych źródeł problemów z dyscypliną, który ma pomóc w autodiagnozie i wypracowaniu przyszłym i obecnym nauczycielom własnej teorii zarządzania klasą. Przedstawia 8 sprawdzonych empirycznie systemów zachowania dyscypliny w klasie. Wśród nich znajdują się teorie psychologiczne, psychiatryczne i psychoterapeutyczne. Relacjonuje główne problemy dyscyplinarne, takie jak: przemoc w szkole czy skutki kulturowego i społecznego zróżnicowania uczniów. Podsuwa sposoby postępowania i wypracowania własnych metod pracy z uczniami agresywnymi i modelu przeciwdziałania przemocy w szkole.


Integracyjna psychoterapia uzależnień: teoria i praktyka / Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska-Mellibruda. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia,  2011. ISBN 978-83-60747-62-9.

W książce skoncentrowano się na przedstawieniu różnych poglądów na istotę uzależnienia i metody pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi. Najwięcej miejsca poświęcono autorskiej teoretycznej koncepcji uzależnienia oraz integracyjnego modelu psychoterapii uzależnienia, nazwanej integracyjną psychoterapią uzależnienia.


Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,  2014. ISBN 978-83-7780-986-0.

Poszczególne rozdziały książki zostały tak napisane, ażeby ukazać na wybranych zagadnieniach cztery główne funkcje badawcze, w odniesieniu do rodziny, rozumianej przede wszystkim jako grupa, instytucja wychowawcza czy też system społeczny. Jest to funkcja opisowo-wyjaśniająca, analityczna, normatywna i terapeutyczna. Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o studentach studiów pedagogicznych oraz nauczycielach szkół różnych szczebli a także rodzicach.

 


 

wspolczesne spoleczenstwo 1432371001 Witamy w przedszkolu Anna Klim Klimaszewskaimages product1978 83 62329 48 9 Adamowicz3 d604832

 

Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. ISBN 978-83-7850-734-5

W pierwszej części autorzy stawiają dwa istotne pytania: Jaki będzie wpływ nowoczesnych technologii na rzeczywistość realną? Jak będzie się zmieniała rzeczywistość wirtualna pod wpływem nowoczesnych technologii? Granica rozwoju nie jest znana, a zmiany, które zaszły w ostatnim trzydziestoleciu w dziedzinie technologii informacyjnych, przybrały niespotykaną dotąd skalę. Jesteśmy w okresie przejściowym, a może początkowym. Internet zmienił i ciągle zmienia naszą rzeczywistość. Można odnieść wrażenie, że więcej uwagi poświęcamy znaczeniu Internetu dla jednostki, tymczasem jego udział i wpływ na sposób funkcjonowania różnego rodzaju instytucji państwowych, społecznych, korporacji czy organizacji jest równie znaczący.


Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2011. ISBN 978-83-62329-48-9

Książka prezentuje zagadnienie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, które nie musi być bolesnym i dokuczliwym przeżyciem, ale może stać się motorem korzystnych zmian w rozwoju dziecka. W pozycji przedstawiono zarówno teoretyczne rozważania dotyczące zaburzeń i problemów w procesie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, jak i propozycje praktycznych rozwiązań, których celem jest ułatwienie dziecku nawiązania pozytywnych kontaktów w nowym dla niego otoczeniu pozarodzinnym.


Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014. ISBN 978-83-7780-677-7

W niniejszej monografii omówiono wiele zagadnień z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Poruszono szeroką problematykę badawczą, dokonano analiz z zakresu prakseologii, dydaktyki, wychowania, opieki czy społecznego funkcjonowania. Odnosząc się do tematyki tomu, można podkreślić jego kompleksowy charakter. Wskazana różnorodność pozwoliła na stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk. Praca adresowana jest przede wszystkim do trzech grup odbiorców: 1) studentów pedagogiki przedszkolnej; 2) nauczycieli akademickich tych samych specjalności, którym te teksty mogą posłużyć do analiz w pracy z przyszłymi i obecnymi nauczycielami przedszkoli; 3) czynnych nauczycieli przedszkoli, troszczących się o rozwój dzieci i swojego warsztatu zawodowego.


Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. ISBN 978-83-61246-60-2

Obszerny podręcznik metodyczny omawiający kompleksowo problemy dwulatków i trzylatków zarówno w placówkach wychowania przedszkolnego, jak i w domu. Podręcznik wykorzystuje obecny stan wiedzy o rozwoju psychoruchowym i procesie uczenia się dzieci w budowaniu modeli metodycznych w wychowaniu i kształceniu przedszkolaków; konkretyzuje ponadczasowe wartości pedagogiki przedszkolnej, z respektowaniem aktualnych regulacji prawnych działalności pedagogicznej wychowania przedszkolnego oraz uwzględnia zmiany w wychowaniu rodzinnym i oczekiwania rodziców przedszkolaków.

 


 

ingarten2 miedzy zaufainem i elitarnocia  rwacy nurt historii    
    zapomniani dygnitarze   jak byc jezscze lepszym

 

 

Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001. ISBN 83-08-03097-1

Niniejsza książka to tomik autorstwa polskiego filozofa Romana Ingardena zawierający kilka krótkich prac dotyczących istoty człowieka, jego natury, miejsca i roli w przyrodzie, stosunku do czasu i otaczającej go rzeczywistości a także szerszą refleksję nad odpowiedzialnością. Napisany jest przystępnym jak na dzieła filozoficzne językiem.


Między zaufaniem a elitarnością. Krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce – socjologiczna analiza zjawiska / Joanna Szalacha-Jarmużek. Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2014. ISBN 978-83-930828-5-8

Monografia stanowi pierwsze na gruncie polskim kompendium wiedzy na temat krzyżowania się zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw. Dostarcza ona nowej perspektywy teoretycznej, która może być inspiracją do dalszych badań oraz zawiera obserwacje cenne dla praktyki zarządzania firmą. Interesująca lektura przede wszystkim dla naukowców, jak i praktykujących menadżerów.


Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku / Ryszard Kapuściński. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2008. ISBN 978-83-240-0821-6

Zbiór wypowiedzi i zapisków Kapuścińskiego na temat historii, globalizacji i poszczególnych regionów świata: Afryki, Ameryki Łacińskiej, Europy i Rosji. Wybór i układ rozdziałów został zaakceptowany przez Ryszarda Kapuścińskiego. Książka jest uzupełnieniem jego znakomitych dzieł reporterskich i punktem wyjścia do rozważań o współczesnym świecie, bogatym i wielowymiarowym.


Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945-1990. Szkice biograficzne / Piotr Brzeziński. Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej, 2013. ISBN 978-83-7629-478-0

Pierwsza tego typu książka na polskim rynku wydawniczym. Zbiór esejów biograficznych przedstawiających sylwetki wszystkich szefów Komitetu Wojewódzkiego PPR i PZPR w Gdańsku z lat 1945–1990. Znajdziemy tu zarówno biogramy znanych i wciąż budzących kontrowersje Stanisława Kociołka i Tadeusza Fiszbacha, jak też zupełnie zapomnianych Janiny Kowalskiej i Włodzimierza Melzackiego. Autor odtwarza ich zawiłe losy na tle przełomowych wydarzeń rozgrywających się na Wybrzeżu w okresie PRL, nie pomijając przy tym wątków drażliwych i zakulisowych partyjnych rozgrywek, przez lata pomijanych w ich oficjalnych życiorysach. Książka jest efektem kilkuletniej kwerendy przeprowadzonej w ponad trzydziestu archiwach. Autor korzystał też z prywatnych zbiorów dokumentów i archiwalnej prasy, obfitej memuarystyki, najnowszej literatury przedmiotu i zebranych przez siebie, unikatowych relacji świadków historii. Publikację uzupełniają tabele oraz obszerna wkładka zdjęciowa, zawierająca mało znane fotografie i fotokopie wybranych dokumentów.


Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. ISBN 978-83-233-3393-7

Niniejsza publikacja ma w swych założeniach zachęcić dyrektorów i nauczycieli szkół do pogłębionej refleksji pedagogicznej na wszystkich etapach działalności placówek oświatowych, tj. od planowania poprzez sposoby realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych po nowoczesną ewaluację wszystkich obszarów pracy szkoły. To lektura obowiązkowa dla szkolnych zespołów ewaluacyjnych w aspekcie oceny jakości pracy szkoły.

 


 

pytanie o cel ksztalcenia zaproszenie do debaty doswiadczenie edukacyjne w perspektywie andragonicznej studium biograficzno fenomenograficzne

 

Pytanie o cel kształcenia : zaproszenie do debaty / Piotr Zamojski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. ISBN 978-83-7326-658-2.

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie o cel kształcenia. Składa się z trzech części: 1. Napięcie kwestii - wyprowadzenie i uzasadnienie problemu; 2. Debata nad celem kształcenia; 3. Finalizm i procesualizm wobec problemu formy intencjonalności kształcenia.

Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej : studium biograficzno-fenomenograficzne / Alicja Jurgiel-Aleksander. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. ISBN 978-83-7865-101-7.

Tematem rozprawy jest kwestia znaczenia doświadczeń edukacyjnych w kształtowaniu biografii osób wywodzących się z rodzin o niskim kapitale kulturowym, w których nie było tradycji zdobywania wykształcenia. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moc owych doświadczeń dla ich kariery życiowej, ale także w jakiej sytuacji dorośli stawiają siebie, myśląc o własnych praktykach uczenia się.

 

Honeymoon                Lucertola                                                                          

 

Honeymoon / Banana Yoshimoto ; traduzione di Giorgio Amitrano. Terza edizione.Milano: Feltrinelli, 2002. ISBN 88-07-71661-X.

Książka opowiada historię młodej kobiety - Manaki, która wychowała się w domu zaledwie kilka kroków od domu Hiroshi, który został jej mężem. Ich życie wydaje się iść gładko, aż do śmierci dziadka Hiroshi, z którym chłopiec zawsze mieszkał.

 

Lucertola / Banana Yoshimoto ; traduzione di Giorgio Amitrano. Quattordicesima edizione.Milano: Feltrinelli, 2003. ISBN 88-07-81421-8.

Książka składa się z sześciu opowieści, których akcja toczy się w Tokio. Postacie nakreślone przez autorkę, to osoby poranione - niektórzy z traumą z dzieciństwa, inni dotknięci nieszczęśliwą miłością. Bohaterowie są zamknięci w powłoce, która chroni ich, ale jednocześnie oddziela od świata. 

 


 

profesor nueva vadem1

 

 

Profesor en acción. 1, El proceso de aprendizaje / Arno Giovannini [et al.] ; introd. por Alvaro García Santa-Cecilia. Madrid: Edelsa, 2012. ISBN 978-84-7711-162-7. - 978-84-7711-136-8.

Książka prezentuje teorie dotyczące podstaw nauczania. Zawiera kwestionariusze do samooceny postępów w nauce. Kolejne rozdziały stanowią monograficzne szkice, z odniesieniami do innych artykułów zamieszczonych we wszystkich trzech tomach.


Nueva gramática de la lengua espanola : manual / Real Academia Espanola ; Asociación de Academias de la Lengua Espanola ; [Ignacio Bosque (ed.)]. Barcelona: Espasa Libros, 2010. ISBN 978-84-670-3281-9.

Jest to skrócona wersja obszernego podręcznika do gramatyki hiszpańskiej, zatwierdzonego i opracowanego przez Królewską Akademię Języka Hiszpańskiego. W książce w szczegółowy sposób omówiono morfologię i składnię języka hiszpańskiego.


Vademécum para la formación de profesores : ensenar espanol como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE) / dir. Jesús Sánchez Lobato, Isabel Santos Gargallo ; pról. Humberto López Morales ; epíl. Guillermo Rojo ; coord. Virginia Lara Casado. 2 ed. Alcobendas (Madrid): Sociedad General Espanla de Librería, 2005. ISBN 84-9778-051-5.

Książka łączy teoretyczne i praktyczne zasady nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego. Czytelnik znajdzie szczegółowe informacje o tle, pochodzeniu, obecnej sytuacji i przyszłym rozwoju poszczególnych zagadnień.

 

 

 


 

czerwona ziemia i obfity deszcz kobieta w lustrze Trafny wybor

Czerwona ziemia i obfity deszcz / Vikram Chandra ; z jęz. ang. przeł. Alina Siewior-Kuś. Katowice: Wydaw. Sonia Draga, 2009. Tyt. oryg.: "Red earth and pouring rain". ISBN 978-83-7508-178-7.

Współczesna wersja „Baśni z tysiąca i jednej nocy”. Abhay, student amerykańskiego college’u, który przyjechał do domu na wakacje, strzela do małpki kradnącej ze sznura ubranie. Umierające stworzenie okazuje się reinkarnacją Sanjaya Parashera, siedemnastowiecznego poety i bojownika walczącego z władzą brytyjską. Aby pozostać przy życiu, małpa zawiera układ z bogami: będzie opowiadać o swoich poprzednich wcieleniach rodzinie i sąsiadom Abhaya, musi jednak słuchaczy zainteresować – jeśli zaczną zdradzać oznaki znudzenia, bóg śmierci zakończy jego żywot.

 

Kobieta w lustrze / Eric-Emmanuel Schmitt ; tł. Łukasz Müller. Kraków: Społeczny Instytut Wydaw. Znak, 2012. Tyt. oryg.: "La femme au miroir". ISBN 978-83-240-1679-2.

Trzy kobiety. Gwiazda filmowa, mistyczka, arystokratka zafascynowana psychoanalizą. Eric-Emmanuel Schmitt, zdobywca nagrody literackiej Goncourtów 2010, zabiera czytelników w niezwykłą podróż przez czas i historię, by przedstawić losy fascynujących kobiet. W swej najnowszej powieści z wrażliwością filozofa i pasją wytrawnego detektywa zgłębia tajemnice kobiecej duszy.

 

Trafny wybór / J. K. Rowling ; przekł. Anna Gralak. Kraków: Społeczny Instytut Wydaw. Znak, 2012. Tyt. oryg.: "Casual vacancy".  ISBN 978-83-240-2204-5. - 978-83-240-2146-8.

Pewnego dnia niespodziewanie umiera Barry. Wiadomość ta sprawia, że na mieszkańców Pagford pada blady strach. Na jaw zaczynają wychodzić najskrytsze tajemnice i wszyscy z zaciekawieniem śledzą, kto zajmie jego stanowisko. Wiadome jest jedno. Ktokolwiek przejmie władzę, sprawi, że urocze jak dotąd miasteczko z brukowanym rynkiem i wiekowym opactwem już nigdy nie będzie takie jak było.


 

jedyna    
  
352x500     wojny      

 

Jedyna szansa / Harlan Coben ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. Wyd. 7. Warszawa: Albatros, 2007. Tyt. oryg.: „No second chance”. ISBN 978-83-7359-491-3.

Bohater-narrator, chirurg plastyczny Marc Seidman, człowiek, który nie miał wrogów, zostaje postrzelony we własnym domu i zapada w śpiączkę. Po kilkunastu dniach budzi się w szpitalu i dowiaduje się, że jego żona nie żyje, a sześciomiesięczna córka Tara zginęła bez śladu. Policja podejrzewa go o udział w zbrodni. Otrzymawszy pocztą żądanie zapłaty okupu w wysokości dwóch milionów dolarów, Marc reaguje jak praworządny obywatel - informuje FBI. Pieniądze zostają przekazane, lecz porywacze nie oddają dziecka. Mija osiemnaście miesięcy, śledztwo utyka w martwym punkcie. Nieoczekiwanie porywacze ponownie nawiązują kontakt. Marc jest gotów na wszystko, by odnaleźć Tarę.

 

Ślady, których nie było / Andreas Franz ; [tł. z niem. Iwona Kuczyńska]. Warszawa: Buchmann, cop. 2011. Tyt. oryg.: „Unsichtbare Spuren”. (Seria: Fabryka Kryminału). ISBN 978-83-7670-203-2.

Jest rok 1999, zima. Siedemnastoletnia dziewczyna - Sabina - próbuje zatrzymać samochód na autostop. Łapie okazję, ale wkrótce potem zostaje zamordowana. Główne podejrzenia spadają na kierowcę samochodu, który zostaje zatrzymany i zamknięty w więzieniu. Sprawa się komplikuje, kiedy osadzony popełnia samobójstwo i pojawiają się kolejne brutalne morderstwa.

 

Święte gry / Vikram Chandra ; z jęz. ang. przeł. Witold Kurylak. Katowice: Wydaw. Sonia Draga, 2007. Tyt. oryg.: „Sacret games”. ISBN 978-83-89779-92-2.

Sartadź Singh najlepsze lata ma już za sobą. Jest czterdziestokilkuletnim rozwiedzionym policjantem, cynicznym, znużonym życiem, bez perspektyw zawodowego rozwoju. Zaczyna jednak wierzyć w to, że los może się jeszcze do niego uśmiechnąć w chwili, gdy dostaje cynk, że w mieście przebywa jeden z najbardziej nieuchwytnych przywódców mafijnego półświatka, co więcej, kryjówka, w której się zabarykadował jest szczelnie otoczona przez policję. Po przybyciu na miejsce, podejmuje decyzję o sforsowaniu stalowych drzwi, za którymi ukrywa się gangster. Jednak zanim buldożery wkraczają do akcji, Ganeś Gaitonde popełnia samobójstwo, zostawiając masę brudnych pieniędzy i więcej pytań niż odpowiedzi.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą powieści, która znajduje się w katalogu on line w polu Zestawienia > Literatura piękna.

Wejście do katalogu poniżej.

LibraOpac.dll2


 

katerinov   grammatica

nuevo progetto


La lingua italiana per stranieri : con le 3000 parole piu` usate nell'italiano d'oggi (regole essenziali, esercizi ed esempi d'autore) : corso elementare ed intermedio : (le 2000 parole piu` usate)/ Katerin Katerinov, Maria Clotilde Boriosi Katerinov, con la collab. di Laura Berrettini, Mauro Pichiassi, Giovanna Zaganelli. 4a ed., 41 [rist.]. Perugia: EDIZIONI GUERRA, 2012. ISBN 88-7715-009-2.
Jest to przejrzane i uaktualnione wydanie jednego z najbardziej popularnych podręczników do nauki języka włoskiego jako języka obcego. Połączono w nim to, co jest najlepsze w nauczaniu tradycyjnym, z najnowszymi wskazówkami metodologicznymi. Podręcznik stanowi intensywny kurs gramatyczny na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Zawiera reguły gramatyczne, ćwiczenia oraz 3000 najczęściej używanych słów włoskich.

 

Grammatica italiana con nozioni di linguistica / di Maurizio Dardano e Pietro Trifone. 3a ed., 23 rist. Milano: Zanichelli, 2013.
ISBN 88-08-09384-0.

Jedna z najpełniejszych gramatyk języka włoskiego. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały: morfologia, składnia, fonologia, słowotwórstwo, leksykologia, pojęcia z językoznawstwa i socjolingwistyki.

 

Nuovo Progetto Italiano 1 : corso multimediale di lingua e civilta` italiana : livello elementare A1-A2 : libro dello studente / T. Marin, S. Magnelli. 4a ed. Roma: Edilingua, 2009. ISBN 978-960-6632-24-2.
Kurs języka włoskiego przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Podręcznik zgodny z zasadami europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Do podręcznika dołączona jest interaktywna płyta CD-ROM, która uzupełnia i wzbogaca materiał zawarty w podręczniku. Uczeń ma możliwość wyboru języka (włoski lub angielski) komunikowania się z programem. Na płycie zamieszczone są fragmenty nagrań audio, zarys gramatyki, elementy cywilizacji i krótkie filmy video.

 


 

 

Specjalnie dla wszystkich zainteresowanych nauką języka hiszpańskiego, angielskiego i włoskiego ofertę biblioteki poszerzyliśmy o kolejne tytuły czasopism. Ich treść stanowią różnorodne artykuły  obcojęzyczne ilustrowane kolorowym materiałem zdjęciowym. Magazyny są ciekawym urozmaiceniem nauki języków obcych na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Słownictwo, które zostało opracowane do poszczególnych artykułów, pomoże w pełni zrozumieć tekst. Czytelnik nie musi więc korzystać ze słownika, a zaoszczędzony czas może przeznaczyć na naukę nowo poznanych słówek.

 

english matt.2      business      espanol.    ital

 

 

 

Italiano Facile
to jedna z serii uproszczonych opowiadań w języku włoskim na różnym poziomie zaawansowania. Na końcu każdej książki zamieszczone są pytania sprawdzające rozumienie tekstu.

 

caravaggio dolce mediterra partita radio

 

 


 

 

manuale di dizione e pronuncia2

Manuale di dizione e pronuncia / Ughetta Lanari. Firenze ; Milano: Giunti Demetra, 2008. ISBN 978-88-440-3598-3.

Od oddechu do brzmienia spółgłosek i samogłosek, od akcentowania do właściwego czytania - wszystko zostało wytłumaczone w prosty i jasny sposób. Opracowanie składa się z materiału zawartego na dwóch płytach CD, mini słownika zawierającego obce wyrazy powszechne w języku włoskim, listy łacińskich wyrażeń z odpowiednią wymową i ćwiczeń przeznaczonych do czytania.

 

 

 

 

 

saggiSaggi e interventi / Luigi Pirandello ; a cura e con un saggio introduttivo di Ferdinando Taviani ; e una testimonianza di Andrea Pirandello. MIlano: Arnoldo Mondadori Ed., 2006. ISBN 88-04-54480-5.

Książka stanowi obszerne studium życia i twórczości literackiej Luigi Pirandello ze szczególnym uwzględnieniem takich form literackich jak eseje, artykuły, listy. Książka zawiera rozdziały: 1. Il mestiere del letterato (1890-1908); 2. I due libri del 1908; 3. Dalla provincia letteraria alle capitali del teatro (1909-1925); 4. Grande scrittore nel mondo dello spettacolo (1926-1936).

 

 

 

 antologia ital.Antologia italiana per stranieri / Silvana Bandini, Piero Calmanti. Perugia: Guerra Ed., cop. 2011. ISBN 978-88-557-0385-7.

Nauka języka obcego obejmuje opanowanie systemu gramatycznego, słownictwa i wartości, na które składają się: kultura, sztuka i historia. Książka stanowi antologię fragmentów utworów pisarzy włoskich uzupełnioną o komentarze, ciekawostki oraz ćwiczenia leksykalne i gramatyczne z kluczem odpowiedzi.

 

 

 

 

teatroTeatro : schemi riassuntivi, quadri di approfondimento / testi di Ilaria Godino. Novara: DeAgostini, 2010. ISBN 978-88-418-6285-8.

Książka przedstawia historię teatru we Włoszech i w Europie od jego początków po 21 w. Duży nacisk położono na wiek XX i na analizę prądów i najnowszych trendów, a także uwagi o twórcach i realizatorach teatralnych. Zawiera rozdziały: Il teatro greco e romano; Sacro e profano; In Europa e nel mondo; Il settecento; L'ottocento; Dal novecento al nuovo millennio.

 

 

 

Zapraszamy do lektury!


 

 


ulotka 2

DOSTĘP DO IBUK LIBRA

Z przyjemnością informujemy, że ATENEUM - Szkoła Wyższa od 1 stycznia 2014 r. otrzymała roczny dostęp do wybranych publikacji (ok. 200 tytułów) w czytelni internetowej IBUK LIBRA.

Dostęp możliwy jest z sieci uczelni oraz z komputerów prywatnych.

Więcej informacji dotyczących korzystania z e-czytelni w zakładce E-źródła/E-booki

Serdecznie zapraszamy do e-czytania !!!

3.10 IBUK libra2


 

ozdoby choinkoweOzdoby choinkowe / Judy Balchin ; [tł. Agnieszka Chodkowska-Gyurics]. Warszawa: Wydaw. RM, cop.2007. Tyt. oryg.: "Making christmas tree decorations". ISBN 978-83-7243-555-2.

 

Świąteczne drzewko ozdobione własnoręcznie zrobionymi zabawkami nabiera niepowtarzalnego uroku. Wystarczą kolorowy papier, klej i nożyczki, aby wyczarować choinkowe dekoracje: łańcuchy, pudełka na prezenty, aniołki i gwiazdki. Odrobina inwencji twórczej sprawi, że dekoracja choinkowa będzie pasowała zarówno do tradycyjnie, jak i do nowocześnie przystrojonego drzewka. Być może warto powrócić do starego zwyczaju wspólnego wykonywania zabawek na choinkę?

 

 

Reportaz bez granic Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne / pod red. Igora Borkowskiego. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. ISBN 978-83-229-3162-2.

Zorganizowane przez zespół Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations Uniwersytetu Wrocławskiego spotkanie badaczy współczesnego polskiego reportażu przyniosło obfity plon ciekawych tekstów, które prezentujemy Państwu w tym tomie. Są to prace różnorodne, dotyczące rozmaitych kwestii sięgających bliżej i dalej w przeszłość, analiz warsztatu poszczególnych reportażystów, a także spojrzenia na reportaż jako życie po życiu, gdy tekst staje się materiałem do kolejnych jego użyć - dyskursywnych, edukacyjnych, promocyjnych, reklamowych.

 

 

 

czarno biala fotografia cyfrowa3Czarno-biała fotografia cyfrowa / Michael Freeman ; [tł. Kalina Iwanek, Maciej Jabłoński] ; National Geographic. Warszawa: Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2010. Tyt. oryg.: "The complete guide to light & lighting in digital photography". ISBN 978-83-7596-083-9.

W nowym poradniku Michael Freeman opisuje wszystkie aspekty ponadczasowej sztuki fotografii czarno-białej: od jej najwybitniejszych przedstawicieli po zastosowanie w erze cyfrowej. Dzięki technologii cyfrowej fotografia czarno-biała stała się dostępna dla każdego. Michael Freeman pokazuje, jak tworzyć fascynujące zdjęcia czarno-białe. Analizując prace uznanych mistrzów, autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak świat cyfrowych barw przekłada się na skalę szarości.

 

 

 

podrozniczkaPodróżniczka / Diana Gabaldon ; [przekł. Justyna Kotlicka et al.]. Warszawa: Świat Książki, 2010. Tyt. oryg.: "Voyager". ISBN 978-83-247-1880-1.

Najsłynniejsza część wielotomowego romansu historyczno - przygodowego, rozgrywającego się współcześnie i w XVIII wieku w Anglii i Ameryce. Caire Randall, lekarka przeniesiona w czasie do przeszłości, zakochuje się w dzielnym Jamiem. Rozdzielona z ukochanym za sprawą niezwykłych zawirowań losu, usiłuje go odnaleźć. Trafia na Karaiby, do niebezpiecznej krainy piratów i mrocznych rytuałów voodoo.

 

 

 

 


 

BIBLIOTEKA POLECA


transgresje innowacje tworczosc
Transgresje, innowacje, twórczość / pod red. Bogny Bartosz, Alicji Keplinger i Marii Straś-Romanowskiej. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. ISBN 978-83-229-3235-3.

Transgresjonizm od dawna jest obecny w antropologii filozoficznej. W psychologii pojęcie transgresji zaistniało dzięki Józefowi Kozieleckiemu, według którego psychotransgresjonizm jest kierunkiem doskonale wpisującym się w logikę współczesnej cywilizacji i odpowiadającym na jej wyzwania, z których jednym z najważniejszych jest przekraczanie granic. To za sprawą zachowań transgresyjnych dokonuje się postęp cywilizacyjny we wszystkich sferach życia ludzkiego — w sferze materialnej, gospodarczej, społecznej, obyczajowej i symbolicznej; rozwija się nauka, kultura, sztuka; zmieniają się przekonania, postawy, dążenia i formy działań. Niniejsza publikacja zawiera różnorodne teksty dotyczące problematyki szeroko rozumianych zachowań transgresyjnych.


 

 

antropologia polityczna

Antropologia polityczna : wprowadzenie / Ted C. Lewellen ; przekł. Alicja Dąbrowska, Tomasz Sieczkowski. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2010]. Tyt. oryg.: "Political anthropology : an introduction". ISBN 978-83-233-3030-1.

Autor prezentuje rozwój antropologicznej refleksji o polityce, przy czym samo pojęcie polityki zgodnie z tradycją weberowską jest rozumiane bardzo szeroko jako relacje władzy. Dzięki lekturze tej książki możemy zdobyć gruntowną wiedzę i zrozumieć skomplikowane procesy polityczne w ich zróżnicowanym kulturowo i społecznie kontekście. Jednocześnie uzyskujemy pogląd na rozwój myśli antropologicznej i poznajemy główne dylematy współczesnej antropologii.

 

 Davies Zaginionekrolestwa

Zaginione królestwa / Norman Davies ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Joanna Rumińska-Pietrzyk, Elżbieta Tabakowska. Kraków: Społeczny Instytut Wydaw. Znak, 2010. Tyt. oryg.: "Vanished kingdoms". ISBN 978-83-240-1462-0.

Norman Davies zabiera nas w oszałamiającą podróż przez wieki dziejów. Pokazuje egzotyczne stolice i mówiące niemal wymarłymi językami narody. Przedstawia nam nieznaną historię Europy, ale i opowiada o nas samych: o Galicji, Prusach, Wielkim Księstwie Litewskim. Czy jakiś inny historyk miałby na tyle wyobraźni, żeby połączyć ze sobą upadek ZSRR, historię Gdańska i państwo barbarzyńskich Wizygotów? Po lekturze Zaginionych Królestw nikt już nie będzie mógł traktować uporządkowanego świata historii ze szkolnych podręczników jak prawdy objawionej. Burgundia nie będzie kojarzyć się wyłącznie z winem, a Aragonia z Aragornem z Tolkienowskiego Władcy Pierścieni.

 

 

 

 


 


fot 1Społeczna psychologia piętna / red. nauk. Todd F. Heatherton [et al. ; red. nauk. pol. wyd. Krystyna Skarżyńska ; tł. Józef Radzicki, Marcin Szuster, Teresa Szustowa ; aut. Terrilee Asher et al.]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15250-5.

Społeczna psychologia piętna to efekt spotkania światowej sławy psychologów. Przedstawiają oni zjawisko stygmatyzacji w świetle najnowszych badań oraz dokonują analizy piętna w szerokim kontekście psychologiczno-społecznym, ukazując je jako zjawisko interpersonalne i międzygrupowe. Walorem książki jest ujmowanie fenomenu piętna z różnych perspektyw poznawczych. Wyjaśnia to jak różne są funkcje społeczne i psychologiczne piętnowania innych. Książka ukazuje również sposoby radzenia sobie z piętnem, by poprzez wskazane strategie skutecznie naprawiać relacje pomiędzy piętnującymi i napiętnowanymi.

 

 

fot 4Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych : na przykładzie języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. ISBN 978-83-242-1607-9.

Książka Iwony Janowskiej jest próbą objęcia całokształtu zagadnień związanych z podejściem zadaniowym do uczenia się i nauczania języków obcych. Celem książki jest prezentacja podstawowych założeń programowych tego podejścia oraz interpretacja założeń teoretycznych w świetle praktyki pedagogicznej. Wypracowane i przedstawione w niniejszej pracy materiały, strategie i procedury przyczynić się mogą do uściślenia i rozpowszechnienia metodyki zadaniowej, a przede wszystkim do podniesienia jakości nauczania i uczenia się języków obcych.

 

 


fot 5Gorzka czekolada : społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej w kontekście zasad międzynarodowego handlu i konsumpcji / Błażej Popławski, Katarzyna Szeniawska ; zdj. Błażej Popławski, Katarzyna Szeniawska. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna, 2013. ISBN 978-83-63069-38-4.

Autorzy obalają wykreowany przez media stereotyp Wybrzeża Kości Słoniowej jako „kraju upadłego”, „Trzeciego Świata bez przyszłości”, permanentnej bellum omnium contra omnes i przeciwstawiają mu pozbawiony uprzedzeń wizerunek suwerennego państwa zmagającego się z wyzwaniami, jakie stawia handel międzynarodowy. Celem tej książki jest ukazanie gospodarczych, politycznych i ekologicznych współzależności między krajami Afryki i Europy oraz roli, jaką w tych powiązaniach odgrywają indywidualna konsumpcja i polityka handlowa Unii Europejskiej. Autorzy uwidocznili społeczno-ekonomiczne skutki tych procesów dla mieszkańców krajów Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie produkcji kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

 

 

fot 6Amerykańskie smutki / Siri Hustvedt ; przeł. Wojsław Brydak.Poznań: Dom Wydaw. Rebis, 2011. Tyt. oryg.: "The sorrows of an American". ISBN 978-83-7510-313-7.

Powieść o tajemnicach - zaskakujących i groźnych, o duchach z przeszłości, które wywoływane przez żywych, powracają, by opowiedzieć swoją historię. Psychiatra Erik Davidsen i jego siostra Inga znajdują w papierach zmarłego ojca intrygującą notatkę nieznanej kobiety; zapewne ojciec miał coś wspólnego z tajemniczym zgonem. Podążają  tropem tej  zagadkowej notatki z Nowego Jorku do Minnesoty i z powrotem. Pogrążeni w żałobie, muszą stawić czoło innym jeszcze wyzwaniom. Wyobraźnię Erika groźnie zawłaszczają zarówno nowe lokatorki jego domu, jak i bezbronni emocjonalnie pacjenci. Inga zaś musi się zmierzyć z dziennikarską hieną, wietrzącą wokół jej zmarłego męża - powieściopisarza. Wyjaśnianie kolejnych tajemnic uświadamia Erikowi jak ubogie dzieciństwo, Wielki Kryzys oraz wojna ukształtowały więź ojca z dziećmi. Z kolei Inga musi spojrzeć innej prawdzie w oczy: jej córka nie jest jedynym dzieckiem nieżyjącego męża. W tej powieści o rodzicach i dzieciach, pamięci i chorobie, o skrywanych smutkach rodziny, o upiorach nawiedzających imigrantów, Siri Hustvedt przedkłada niezwykłą i zagadkową mozaikę motywów, odzwierciedlając w ten sposób fragmentaryczność naszej tożsamości.

 "Easy Readers. Lecturas Fáciles"
to jedna z serii uproszczonych lektur (powieści, opowiadania, dramaty) w języku hiszpańskim na różnym poziomie zaawansowania. Na końcu każdej książki zamieszczone są pytania sprawdzające rozumienie tekstu.

las ace...     laspelirrojastraen side 1     lazarillo de tormes     muy lejos...     lista de locos y otros alfabetos 83221

W naszej Bibliotece posiadamy:

Lazarillo de Tormes / ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1976.
Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1972.
Muy lejos de Madrid ; El primo Rafael / Jesús Fernández Santos ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1990.
Marcelino pan y vino / José María Sánchez-Silva ; ed. a cargo de José Ma. Alegre Peyrón. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1975.
Las pelirrojas traen mala suerte / Manuel L. Alonso ; ed. a cargo de Javier Navarro. Copenhagen: Easy Readers, cop. 2003.
Lista de locos y otros alfabetos / Bernardo Atxaga ; ed. a cargo de Carlos Segoviano. Copenhagen: Aschehoug/Alinea, cop. 2000.
Las inquietudes de Shanti Andía / Pío Baroja ; ed. a cargo de José Ma. Alegre Peyrón. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1973.
El príncipe destronado / Miguel Delibes ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1985.
Las ataduras / Carmen Martín Gaite ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1989.
Raro / Benjamín Prado ; ed. a cargo de Carlos Segoviano. Copenhagen: Easy Readers, cop. 2000.
Las hermanas coloradas / Francisco García Pavón ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1977.
Réquiem por un campesino espanol / Ramón J. Sender ;  ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1972.
Tres cuentos / Luis Mateo Díez ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1995.
Cuentos / Ignacio Aldecoa ; ed. a cargo de José Ma. Alegre Peyrón. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1980.
Historias de la Artámila / Ana María Matute ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1979.
Leyendas de Guatemala / Miguel Ángel Asturias ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1977.
Las aceitunas y otros pasos / Lope de Rueda ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1988.
Los carros vacíos / Francisco García Pavón ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1972.
Tristana / Benito Pérez Galdós ; ed. a cargo de José Ma. Alegre Peyrón. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1976.
El Conde Lucanor / Don Juan Manuel ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1988.
Lo que queda enterrado / Carmen Martín Gaite ; ed. a cargo de Berta Pallares. Copenhagen: Easy Readers, cop. 1987.

 

Wszystkich zainteresowanych pełną listą serii lektur uproszczonych w języku angielskim i hiszpańskim zapraszamy do skorzystania z katalogu bibliotecznego. Szczególnie polecamy przeglądanie 'zestawień' tematycznych: filologia angielska, filologia hiszpańska i języki obce.


 

8ed7fe5563c0738df8d41593f5ae22e6 w 0 h 0 c 0

Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów / [red. Nalini Visvanathan et al. ; z jęz. ang. przeł.Agata Czarnacka, Hanna Jankowska, Magdalena Kowalska]. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna, 2012. ISBN 978-83-63069-23-0.

Autorki tekstów analizują wpływ i rolę kobiet na zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne zachodzące w krajach rozwijających się. Poruszają tematy takie jak: migracje, światowy kryzys gospodarczy, zmiany klimatu czy kulturowe uwarunkowania. Teoretyczne rozważania uzupełnione są przykładami z różnych krajów. Redaktorki uporządkowały wybór tekstów w pięć części dotyczących: teorii międzynarodowego rozwoju i dyskursu genderowego, analizy uwarunkowań kulturowych roli kobiet w społeczności, pozycji kobiet w globalnym systemie gospodarczym oraz w procesie przemian społecznych, a także kobiecych organizacji społecznych.

 

 

155x220


Rącze konie / Cormac McCarthy ; przeł. Jędrzej Polak ; [tł. fragm. z jęz. hisz. Maciej Świerkocki]. Tyt. oryg.: "All the pretty horses"
Kraków: Wydaw. Literackie, 2012. ISBN 978-83-08-04848-1 .- 978-83-08-04847-4.

Książka przenosi czytelnika do roku 1949, w Teksasie umiera stary ranczer, a spadkobierczyni ani jej były mąż nie są w najmniejszym stopniu zainteresowani zabiedzoną wiejską posiadłością. Ranczo próbuje bezskutecznie przejąć zafascynowany dziadkiem dziewiętnastoletni wnuk, John Grady Cole. Chłopak, nie mogąc pogodzić się ze stratą rancza i zarazem nie mogąc znaleźć sobie miejsca poza nim, wreszcie poszukując umykającego smaku dawnego świata - wyjeżdża do Meksyku.

dywan p iext6317247

Dywan / Terry Pratchett ; przeł. Jarosław Kotarski. Poznań: Dom Wydaw. Rebis, 2012. Tyt. oryg.: "The carpet people". ISBN 978-83-7510-607-7.

Fabułę książki stanowi opowieść o exodusie pokolenia Munrung ze świata, który powszechnie jest znany jako Dywan. Podobieństwo tego świata do dywanu nie kończy się wyłącznie na samej nazwie – na przykład las w Munrung to krajobraz przypominający włosy z dużymi kawałkami pyłu. Powodem ucieczki jest tajemnicza siła Fray, która zniszczyła dotychczasowy dom bohaterów.

 

 

 

 

7 nawykow skutecznego dzialania p iext7100491
7 nawyków skutecznego działania / Stephen R. Covey ; przeł. Iwona Majewska-Opiełka. Poznań: Dom Wydaw. Rebis, cop. 2007.
Tyt. oryg.: "The 7 habits of highly effective people". ISBN 978-83-7301-877-8.

Autor wskazuje, jak kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań. Wypracowanie owych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim.

 

 


 

UWAGA

Możliwe jest już korzystanie z baz EBSCO z komputerów domowych. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem hasła do zdalnego dostępu zapraszamy do biblioteki.

Więcej informacji o bazach w zakładce E-źródła.

 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

                                                                                                            

resizedimage127185 addn4Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki / red. Dorota Sikora-Banasik. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2009. Bibliogr. ISBN 978-83-60814-50-5.

Nauczanie małych dzieci języków obcych ciągle jeszcze wzbudza wiele emocji. Efekty kształcenia nie są bowiem od razu widoczne. Celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje i pokazanie, że jednak warto zaczynać naukę języka jak najwcześniej. Książka składa się z trzech części.
W dwóch pierwszych częściach autorzy prezentują sylwetkę ucznia jako podmiotu edukacji językowej oraz poruszają problematykę rozwijania kompetencji językowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W trzeciej części książki przedstawiają wybrane rozwiązania praktyczne, które mogą być inspiracją dla nauczycieli, prowadzących lekcje języków obcych w klasach I-III szkoły podstawowej. Lekturaposzczególnych rozdziałów ułatwi nauczycielom konfrontację stosowanych przez nich metod i technik nauczania z tymi, które są rekomendowane przez teoretyków i uznane przez praktyków za skuteczne.

 

 

1Nowe media w systemie komunikowania: polityka / pod red. Marka Jelińskiego. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2011. Bibliogr. ISBN 978-83-7611-891-8.

Książka „Nowe media w systemie komunikowania: polityka” to zbiór studiów mających na celu uchwycenie wciąż jeszcze nierozpoznanej do końca, z naukowego punktu widzenia, specyfiki fenomenu nowych mediów. We współczesnej rzeczywistości pełnią one coraz istotniejszą rolę, wkraczając sukcesywnie w coraz więcej aspektów życia ludzkiego. Stąd nie powinny dziwić akademickie rozważania nad kwestią użycia nowych mediów jako nośników określonych wartości w sferach politycznej, edukacyjnej i rozrywkowej. Każda z tych sfer posiada własną dynamikę i logikę rozwoju, rzutującą na obecny obraz całego społeczeństwa – próba zarejestrowania i analizy tych właśnie mechanizmów przyświecała autorom artykułów zamieszczonych w tomie.

 

 

 


 

4Cesarstwo / Steven Saylor ; przeł. Janusz Szczepański. Poznań : Dom Wydaw. Rebis, 2011. Tyt. oryg.: "Empire" 2010. - T. 1. cyklu pt. Rzym. ISBN 978-83-7510-627-5.

Steven Saylor prowadzi czytelników przez pełne dramatycznych wydarzeń pierwsze półtora stulecia cesarstwa rzymskiego, widziane oczyma przedstawicieli pięciu pokoleń patrycjuszowskiego rodu Pinariuszów. Książka opisuje ostatnie dni panowania Oktawiana Augusta, machinacje Tyberiusza, szaleństwo Kaliguli, dekadencję Nerona, chaos Roku Czterech Cesarzy i wiele wydarzeń - kamieni milowych historii Wiecznego Miasta aż po złoty wiek Trajana i Hadriana. Książka stanowi kontynuację bestselleru „Rzym”.

 

 

 

 

6Gramática básica del estudiante de español / Rosario Alonso Raya [et al.] ; oprac. wyd. pol. Anna Głowacka. [Poznań] : LektorKlett, [2011]. ISBN 978-83-7608-537-1.

Książka, przeznaczona dla osób uczących się języka hiszpańskiego, obejmuje zagadnienia gramatyczne na poziomach A1 do B1. W przejrzysty sposób wyjaśnia struktury gramatyczne i ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach. W części praktycznej znajdują się liczne przykłady z ilustracjami, ćwiczenia o charakterze zamkniętym, natomiast rozwiązania - w kluczu na końcu książki. Ponadto publikacja zawiera tabele odmian czasowników regularnych i nieregularnych oraz podstawowe reguły ortografii.

 

 

 

 


 

7Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej : proces konsolidacji systemu / Urszula Kurczewska. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. ISBN 978-83-01-16764-6.

W pierwszej części książki przedstawiono lobbing i grupy interesu w perspektywie teoretycznej oraz podejścia do kwestii reprezentacji interesów w UE w głównych nurtach badawczych. W kolejnych częściach autorka opisuje m.in.: rozwój systemu reprezentacji interesów grupowych w UE, rodzaje i charakter europejskich grup interesu, wzajemną współpracę interesariuszy, relacje grup interesu z głównymi organami UE, znaczenie lobbingu w procesach decyzyjnych UE oraz regulacje prawne i etyczne lobbingu w UE.

 

 

 

 

8Gramatyka z ćwiczeniami : włoski : dla początkujących i średnio zaawansowanych / Beatrice Rovere-Fenati ; [tł. Joanna Braun ; adapt. i oprac. Sławomir Braun]. Poznań : Wydaw. LektorKlett, cop. 2003. (Pons : naucz się sam). Tyt. oryg.: PONS Grammatik Italienisch im Griff, PONS Basiswortschatz Italienisch im Griff. ISBN 978-83-7608-622-4.

Książka zawiera jasne i przystępne omówienie najważniejszych zagadnień gramatycznych, specjalny rozdział poświęcony nauce słownictwa oraz oznaczenia graficzne, które porządkują materiał i ułatwiają zapamiętywanie. Dodatkowo publikacja zawiera liczne i różnorodne ćwiczenia z kluczem oraz testy pozwalające sprawdzić postępy w nauce języka.

 

 

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

 

 

           

 

 1. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Marta Guziuk-Tkacz. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 2011. ISBN 978-83-62015-35-1

Profesjonalna diagnoza jest podstawą wszelkich działań profilaktycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych oraz pomocowych. Stanowi bazę do prognozowania i planowania wszelkich działań prowadzonych przez placówki dydaktyczne. Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Omówiono w nich m.in. problematykę diagnozowania psychologicznego dla potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, scharakteryzowano badania diagnostyczne w pedagogice oraz zaprezentowano metody badawcze i metody diagnozowania stosowane w badaniach naukowych i w praktyce pedagogicznej. Podręcznik skierowany jest do pedagogów szkolnych, nauczycieli terapeutów

 

Biblioteka Ateneum, w trosce o realizację potrzeb czytelniczo-informacyjnych studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni, stara się ciągle rozbudowywać i uaktualniać swoje zasoby. W tym celu gromadzi zbiory na różnych typach nośników, a w szczególności:

- książki,

- czasopisma,

- zbiory audiowizualne,

- zasoby elektroniczne.

 

Tematyka księgozbioru obejmuje przede wszystkim:

- dziennikarstwo i komunikację społeczną,

- europeistykę,

- języki obce,

- nauki o rodzinie,

- pedagogikę,

- psychologię,

- socjologię.

 

Ponadto główny zrąb księgozbioru uzupełniany jest zbiorami z innych dziedzin wiedzy, takich jak:

- bibliologia i informacja naukowa,

- ekonomia i zarządzanie,

- etyka,

- filozofia,

- geografia,

- historia,

- literatura i literaturoznawstwo,

- literatura piękna,

- prawo i in.

 

Z całości zbiorów wyodrębniony został księgozbiór podręczny, który dostępny jest wyłącznie w Czytelni. Księgozbiór podręczny zawiera wydawnictwa słownikowe, encyklopedyczne, informacyjne, atlasy, podstawowe monografie z zakresu kierunków wykładanych na Uczelni oraz książki często poszukiwane przez Czytelników. Książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym zostały w katalogu oznaczone sygnaturą Czytelnia.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych możliwe jest na warunkach określonych przez Regulamin Biblioteki. Wszystkie materiały biblioteczne można wyszukać w katalogu elektronicznym.

Zachęcamy wykładowców i studentów do współpracy w tworzeniu księgozbioru naszej Biblioteki. Będziemy wdzięczni za ofiarowane pozycje, a także za sugestie dotyczące profilu gromadzenia zbiorów. 

Nasza Biblioteka, aby sprostać potrzebom Czytelników, oprócz książek gromadzi również czasopisma. W swoich zbiorach posiada ok. 140 tytułów czasopism, które są regularnie gromadzone lub prenumerowane. Szczegółowe informacje na temat zasobu czasopism uzupełniane są w katalogu bibliotecznym. Lista gromadzonych czasopism znajduje się poniżej:

 1. Acta Neuropsychologica
 2. Aida Media
 3. Akademicki Przegląd Sportowy
 4. Albo Albo
 5. Alkoholizm i Narkomania
 6. Arcana
 7. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
 8. Bez Dogmatu
 9. Biblioteka
 10. Biblioteka - szkolne centrum informacji
 11. Biblioteka w Szkole
 12. Bibliotekarz
 13. Bliski Wschód
 14. Brief
 15. Business English Magazine
 16. Businessman Magazine
 17. Charaktery
 18. Charaktery – Wydanie Specjalne
 19. Chowanna
 20. Civitas
 21. Dziś
 22. Edukacja Alternatywna
 23. Edukacja i Dialog
 24. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 25. Edukacja, Studia, Badania, Innowacje
 26. Education World
 27. English Matters
 28. ¿Espanol? Si, gracias
 29. Film i TV Kamera
 30. Forbes
 31. Forum
 32. Forum Akademickie
 33. Gdańskie Studia Międzynarodowe
 34. Głos dla Życia
 35. Głos Nauczycielski
 36. Guliwer
 37. Informator o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Gdańska
 38. Innowacje w Edukacji Akademickiej
 39. Italia Mi piace!
 40. Kultura i Społeczeństwo
 41. Kultura Popularna
 42. Kwartalnik Filmowy
 43. Kwartalnik Historyczny
 44. Kwartalnik Pedagogiczny
 45. Logopedia
 46. Magazyn Familia
 47. Manager Magazin
 48. Marketing i Rynek
 49. Marketing w Praktyce
 50. Media i Marketing
 51. Medycyna po Dyplomie
 52. Międzynarodowy Przegląd Polityczny
 53. National Geographic
 54. National Geographic (w języku angielskim)
 55. Nauczanie Początkowe
 56. Newsweek (w języku angielskim)
 57. Newsweek Polska
 58. Niebieska Linia
 59. Nowa Szkoła
 60. Nowe Państwo
 61. Opieka, Wychowanie, Terapia
 62. Organizacja i Kierowanie
 63. Państwo i Społeczeństwo
 64. PC World Komputer
 65. Pedagogika Rodziny
 66. Pedagogika Społeczna
 67. Pediatria Polska
 68. Personel i Zarządzanie
 69. Perspektywy
 70. Piar.pl
 71. Politeja
 72. Polityka
 73. Polityka Społeczna
 74. Polski Przegląd Dyplomatyczny
 75. Pomorski Przegląd Gospodarczy
 76. Poradnik Bibliotekarza
 77. Praca Socjalna
 78. Press
 79. Problemy Alkoholizmu
 80. Problemy Narkomanii
 81. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 82. Profit
 83. Pryzmat
 84. Przedszkolak
 85. Przegląd
 86. Przegląd Biblioteczny
 87. Przegląd Humanistyczny
 88. Przegląd Organizacji
 89. Przegląd Politologiczny
 90. Przegląd Polityczny
 91. Przegląd Psychologiczny
 92. Przegląd Sejmowy
 93. Przegląd Zachodni
 94. Przekrój
 95. Przestrzenie Teorii
 96. Psychologia Jakości Życia
 97. Psychologia Społeczna
 98. Psychologia w Szkole
 99. Raport o Stanie Miasta (Gdańska)
 100. Remedium
 101. Rocznik Pedagogiczny
 102. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
 103. Rocznik Polsko-Niemiecki
 104. Rocznik Statystyczny Gdańska
 105. Ruch Pedagogiczny
 106. Samorząd Terytorialny
 107. Sprawy Międzynarodowe
 108. Sprawy Rodziny
 109. Sprawy Wschodnie
 110. Stosunki Międzynarodowe (kwartalnik)
 111. Stosunki Międzynarodowe (dwumiesięcznik)
 112. Studia Filmoznawcze
 113. Studia Medioznawcze
 114. Studia i Badania Naukowe Ateneum
 115. Studia nad Rodziną
 116. Studia Niemcoznawcze
 117. Studia Polityczne
 118. Studia Socjologiczne
 119. Style i Charaktery
 120. Szkoła Specjalna
 121. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 122. Świat Nauki
 123. Świat Problemów
 124. Terapia: uzależnienia i współuzależnienia
 125. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
 126. Transformacje
 127. Wiedza i Życie
 128. Wizja Publiczna
 129. Wprost
 130. Wszystko dla Szkoły
 131. Wychowanie na co Dzień
 132. Wychowanie w Przedszkolu
 133. Wychowawca
 134. Zagadnienia Informacji Naukowej
 135. Zarządzanie Biblioteką
 136. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 137. Zeszyty Prasoznawcze
 138. Zeszyty Telewizyjne
 139. Życie Szkoły

Biblioteka Ateneum, pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom Czytelników, prowadzi działalność dydaktyczną, która obejmuje:

- szkolenia biblioteczne dla studentów rozpoczynających studia w Ateneum,

- szkolenia pracowników i studentów Ateneum w zakresie wyszukiwania i wykorzystania źródeł informacji.

W momencie rozpoczęcia nowego roku akademickiego studenci wszystkich kierunków, rozpoczynający pierwszy rok studiów na naszej Uczelni, uczestniczą w zajęciach szkolenia bibliotecznego.
Mają one na celu:

- wskazanie biblioteki jako placówki przyjaznej i pomocnej w poszukiwaniu informacji,

- zapoznanie studentów z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni,

- zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym,

- zapoznanie studentów z możliwościami wyszukiwania informacji w sieci oraz w innych bibliotekach,

- naukę poszukiwania materiałów i informacji niezbędnych przy pisaniu prac,

- naukę sporządzania poprawnych przypisów bibliograficznych oraz tworzenia bibliografii do prac.

 

Prowadzone są również indywidualne szkolenia z zakresu:

- posługiwania się komputerowym katalogiem biblioteki,

- wyszukiwania informacji,

- skutecznego i efektywnego użytkowania baz danych dostępnych online oraz korzystania z czasopism elektronicznych,

- wykorzystywania zewnętrznych źródeł informacji, tj. dostępnych poza naszą Biblioteką. 

Pracownicy Biblioteki Ateneum, oprócz działalności związanej z obsługą czytelników oraz gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, stawiają sobie za cel realizowanie działalności naukowo-badawczej. Poniżej będziemy informować o wydarzeniach, w których uczestniczyliśmy, które wydały nam się ważne i interesujące.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

I Pomorska Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców
VIII Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek"
VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
V Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
IV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
III Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
II Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek”
I Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”

 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

1. Aniszewska A., Kant K. (2008). Metody komunikacji elektronicznej między czytelnikiem a bibliotekarzem. W: M. Wojciechowska (red.). Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 51-61. ISBN 978-83-61079-01-9. 
2. Aniszewska A. (2009). Word-of-mouth w działalności marketingowej bibliotek. Zarządzanie Biblioteką, 1 (1), 31-40. ISSN 2081-1004.
3. Aniszewska A. (2010). Polskie prawo autorskie i prawa pokrewne w dobie społeczeństwa informacyjnego na przykładzie działalności bibliotek: cyfrowej i hybrydowej. W: M. Wojciechowska (red.). Standardy biblioteczne. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 263-283. ISBN 978-83-61079-08-8. 
4. Aniszewska-Sworczuk A. (2012). Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, 1 (4), 9-20. ISSN 2081-1004.
5. Aniszewska-Sworczuk A. (2015). Segmentacja rynku i jej rola w procesie dostosowywania oferty usług bibliotecznych do potrzeb czytelniczych. W: M. Wojciechowska (red.) Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Gdańsk: Wydawnictwo SBP, 251-272. ISBN 978-83-64203-38-1.
6. Aniszewska-Sworczuk A. (2015). Obszary zmian w wymiarach jakości usług bibliotecznych a wizerunek biblioteki w czasach kryzysu. W: A. Sobiech, M. Kozłowska (red.). Strategia Biblioteki. Czas kryzysu – czasem wyzwań dla bibliotek. Ostrołęka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, 127-140. ISBN 978-83-940425-0-9.

 

W ramach rozwijania działalności naukowej Biblioteka opublikowała następujące książki:

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2007. ISBN 978-83-61079-00-2.
Elektroniczny wizerunek biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2008. ISBN 978-83-61079-01-9.
Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, projekty / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2010. ISBN 978-83-61079-08-8.
Współpraca bibliotek: na szczeblu lokalnym, regionalnym, międzynarodowym / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2011. ISBN 978-83-61079-14-9.
Koncepcje organizacji bibliotek / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk, 2012. ISBN 978-83-61079-16-3.

 

Przedstawiamy wykaz baz elektronicznych i serwisów, które oddajemy do dyspozycji studentów oraz pracowników naukowych ATENEUM.

 

Baza

Zawartość

Dostęp

Opis


EBSCOhost logo

 


Pełnotekstowa
i abstraktowa


Sieć  uczelniana oraz z komputerów domowych dla studentów i pracowników.Logowanie do baz jest automatyczne (bez hasła dostępu) z komputerów w czytelni biblioteki.
Użytkownicy biblioteki mogą otrzymać login oraz hasło, umożliwiające korzystanie z serwisów  w domu. Więcej informacji w bibliotece.


EBSCOhost - obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Użytkownik ma możliwość prowadzenia poszukiwań w jednej, kilku bądź we wszystkich bazach serwisu jednocześnie. Wyszukane materiały można zapisać na nośniku elektronicznym, wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną.

ARKUSZ POMOCY WYSZUKIWANIA PROSTEGO
ARKUSZ POMOCY WYSZUKIWANIA ZAAWANSOWANEGO


    

 

 


Abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)
 

Sieć uczelniana

 

 

 

Logowanie do baz jest automatyczne (bez hasła dostępu) z komputerów na terenie uczelni.


     

Scopus - zawiera ponad 36 milionów abstraktów z 16 000 czasopism 4000 wydawców. Obejmuje literaturę naukową z dziedziny medycyny, techniki i nauk społecznych od 1966 r. Baza jest aktualizowana codziennie. W bazie można: sporządzać zestawienia tematyczne, śledzić cytowania i sprawdzać indeksy, identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich, otrzymywać na bieżąco najświeższe informacje na wybrany temat – konfigurować kanały RSS i e-mailowe powiadomienia o nowych rekordach w bazie, spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących użytkownika artykułów.Pełnotekstowa
(e-czasopisma
i e-książki)

Springer - licencja obejmuje 1960 bieżących czasopism Springer oraz 390 archiwalnych, a także archiwa serii książkowych oraz kolekcję anglojęzycznych książek elektronicznych wydanych w latach 2004, 2005, 2009-2011 (obecnie ok. 16 700 tytułów). Książki dostępne są na serwerze SpringerLink i będą archiwizowane na serwerze krajowym.Abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)

Web of Knowledge - obejmuje bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym tzw. indeksy cytowań Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities Citation Index.  Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism z listy filadelfijskiej, która obejmuje ponad 16 500 czasopism indeksowanych na bieżąco. Licencja obejmuje pakiet baz Web of Science z rocznikami od 1945 do rocznika bieżącego włącznie, bazę  CPCI (od 1990 r.) oraz bazę JCR.


Logo


Pełnotekstowa
i abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)

Elsevier/Science Direct - zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Od marca 2003 r. serwis oferuje również dostęp do czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science. W bazie znajduje się ponad 1,9 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy (przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych).


Logo


Pełnotekstowa
(e-czasopisma)

Wiley - obejmuje  aktualizowany corocznie zbiór czasopism Full Collection, który zawiera obecnie 1 377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.Pełnotekstowa
(e-czasopisma)

Nature - czasopismo z zakresu nauk przyrodniczych Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG).  Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2014 dostęp do roczników 2010-2014 itd.), a roczniki z okresu licencji (od 2010 r.) będą archiwizowane na serwerze krajowym.Pełnotekstowa
(e-czasopisma)

Science - czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Jedno z najwyżej cenionych na świecie. Dostarcza wiedzy o najnowszych odkryciach w zakresie nauk przyrodniczych. W ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 r.Abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)


Otwarty dostęp
       

Edukacja - hybrydowa baza Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu łącząca  zbiór opisów bibliograficznych artykułów z dziedziny pedagogiki i oświaty z częściowym dostępem do pełnych tekstów artykułów oraz z możliwością zamówienia odpłatnej cyfrowej kopii artykułu.Bibliograficzna

Educator - baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Tworzona jest w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza obejmuje opisy bibliograficzne: książek, fragmentów książek, artykułów z czasopism, recenzji książek, recenzji w czasopiśmie.


logowanie do bazy Pedagog


Abstraktowo-
bibliograficzna
(e-czasopisma)


Pedagog - baza artykułów z czasopism polskich, a także rozdziałów z książek z szeroko pojętej pedagogiki, tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego. Doskonała pomoc przy szukaniu bibliografii do prac dyplomowych.Bibliograficzna

Problemy Niepełnosprawnych - rejestruje artykuły z czasopism, książki, fragmenty prac zbiorowych i publikowane materiały konferencyjne dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności. Tworzona przez Bibliotekę Główną Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Zakres czasowy - od 1968 r.Pełnotekstowa
i abstraktowa
(e-czasopisma)


Arianta - zawiera informacje oraz linki do ok. 1 500 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.Pełnotekstowa
(e-książki)

Directory of Open Access Books - to serwis, który rejestruje pełnotekstowe książki naukowe, dostępne na zasadach Open Access.
Serwis jest stale aktualizowany o nowe tytuły i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, miedzy innymi: sztukę, biologię, chemię, geografię, czy ekonomię.


Directory of Open Access Journals


Pełnotekstowa
(e-czasopisma)

Directory of Open Access Journals - oferuje dostęp do pełnych tekstów naukowych czasopism elektronicznych z całego świata. Baza zawiera obecnie ponad 7 000 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy, ponad 3 000 z nich przeszukiwać można na poziomie artykułu.


ceon


Pełnotekstowa
(e-czasopisma
i e-książki)

Centrum Otwartej Nauki - zawiera publikacje polskich naukowców: artykuły, doktoraty, książki, materiały konferencyjne, raporty oraz inne. Bazę administruje ICM UW.

 

Polecamy również korzystanie z darmowej, specjalistycznej wyszukiwarki Google Scholar. Serwis zawiera w swej bazie dostępne online artykuły naukowe, abstrakty, książki, cytowania udostępniane przez największe na świecie wydawnictwa.

Biblioteki wirtualne udostępniają użytkownikom pełne teksty prac naukowych i utworów literackich. Aby ułatwić do nich dostęp naszym Czytelnikom, prezentujemy adresy polskich i zagranicznych bibliotek wirtualnych. 


Polskie biblioteki cyfrowe

wolnelektury.pl - W jej zbiorach znajduje się 2350 e-booków. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis.


Polona - nowoczesny portal, który daje dostęp do skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej, a w przyszłości także innych instytucji kultury. Do cyfrowego repozytorium Polony wpływa codziennie ponad 70 000 skanów obejmujących nawet do 2 000 obiektów. Swoje drugie życie w cyfrowej postaci otrzymują książki, czasopisma i jednodniówki, pocztówki, fotografie, grafiki, mapy, nuty i rękopisy.


Federacja Bibliotek Cyfrowych – zbiór usług sieciowych opartych na zasobach bibliotek cyfrowych i repozytoriów


Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
– materiały dotyczące szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych, m.in. monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne, multimedia 


Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
– klasyka literatury polskiej (proza i poezja)

 


 

Zagraniczne biblioteki cyfrowe

Europeana – dostęp do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie.

PANDORA Preserving and Accessing Networked DOcumentary Resources of Australia - strona prowadzona przez Australijską Bibliotekę Narodową; kolekcja książek, dokumentów i zarchiwizowanych czasopism z wielu dziedzin.

Questia - akademicka biblioteka cyfrowa, zapewniająca dostęp do kolekcji książek i artykułów z czasopism z zakresu dziedzin humanistycznych i społecznych, a także do artykułów z gazet i magazynów.

The Online Books Page - serwis zawierający ponad 20 tys. książek z różnych dziedzin, głównie w języku angielskim.

Alex Catalogue of Electronic Texts - zbiór książek elektronicznych z zakresu angielskiej i amerykańskiej literatury pięknej, zawiera również podstawowy kanon tekstów filozoficznych w języku angielskim.

Bartleby.com - wybór znanych utworów literatury angielskiej, tekstów naukowych, słowników, encyklopedii.

Bibliomania – teksty Dickens’a, Twaina, Joyce’a i wielu innych.


IntraText
- zawiera około 5 tys. dzieł literackich w językach europejskich, w tym kilka po polsku.

Perseusz Project Home Page - bogaty zbiór tekstów greckich, łacińskich, angielskiego renesansu oraz zbiory Shakespeare’a.

Oscar Wilde - strona zawierająca teksty wszystkich dzieł Oscara Wilde’a.

The Complete Works of William Shakespeare - strona zawierająca wszystkie dzieła Williama Shakespeare’a.

Katalogi bibliotek gdańskich

Biblioteka Gdańska PAN http://katalog.bgpan.gda.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego http://katalog.bg.ug.edu.pl/

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka http://www.pbw.gda.pl/baza/

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna http://wbpg.org.pl:8080/Opac3/faces/Glowna.jsp

Katalogi centralne

Centrum NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)

NUKAT jest katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich. Dostarcza informacji o książkach i innych zbiorach, które znajdują się w tych bibliotekach. Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w bazie NUKAT znajduje się lista nazw bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.

KARO- Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/ 

Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. KaRo należy traktować jako narzędzie uzupełniające NUKAT.

POLANKA - Katalog Bibliotek Anglistycznych http://www.bibang.uw.edu.pl/

Pomaga lokalizować w zbiorach polskich bibliotek anglistycznych publikacje, dotyczące Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych – ich języka, historii, literatury (teksty i opracowania krytyczne), kultury, sztuki i problemów życia społecznego.


 

Bazy Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Stara się gromadzić całość piśmiennictwa wydanego w Polsce, jest zatem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego.

Katalog Biblioteki Narodowej http://alpha.bn.org.pl/screens/mainmenu_pol.html

Katalogi centralne Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl/w3.htm

W tym:

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, http://mak.bn.org.pl/info/info06.htm

Centralny Katalog Czasopism Polskich, http://mak.bn.org.pl/info/info07.htm

Canetralny Katalog Książek Zagranicznych za lata 1975-1986, http://mak.bn.org.pl/info/info10.htm

Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987 r.- http://mak.bn.org.pl/info/info05.htm

Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne http://mak.bn.org.pl/w10.htm

Bibliografie zawierają informacje o polskich książkach, czasopismach, polonikach, dokumentach elektronicznych a także artykułach z czasopism polskich.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z SERWISÓW OFERUJĄCYCH DOSTĘP DO E-BOOKÓW

Otwórz książkę- to cyfrowa kolekcja książek udostępnionych publicznie przez autorów - polskich naukowców. Serwis prowadzony jest przez Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matemetycznego i Komputerowego (ICM UW).

e-Publikacje Nauki Polskiej - zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Przeznaczeniem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski i udostępnienie jej poprzez jedynie kilka kliknięć na platformie epnp.pl. Baza bogata jest zarówno w e-booki darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą, w wysokości 45 % ceny netto książki w wersji papierowej. Po wybraniu tytułu, każda książka  dostępna jest już po kilku sekundach, bez względu na porę dnia i miejsce, w jakim się Państwo znajdują.

eBook.pl - serwis oferujący e-booki i inne publikacje wydawane w formie elektronicznej, zarówno odpłatnie jak i za darmo.

Ibuk Libra - bogaty wybór publikacji największych polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych. Platforma zawiera wyjątkowy księgozbiór niedostępny na innych platformach. Oferuje

 • całodobowy dostęp do książek z dowolnego miejsca
 • zaawansowane narzędzia do pracy z tekstem – przygotowane z myślą o studentach, wykładowcach, czytelnikach, profesjonalistach
 • treści książek powiązane ze słownikami i encyklopedią Wydawnictwa Naukowego PWN
 • nowoczesną technologię pozwalającą na korzystanie z książek także na urządzeniach mobilnych.

plakat a6

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

Dostęp do Ibuka możliwy jest z komputerów znajdujących się na terenie uczelni bez konieczności logowania, jak i z komputerów domowych.

1. Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

2. Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece.
Bardzo ważne! Zanim wprowadzimy kod PIN w pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło).

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

Poniżej umieszczamy logo przekierowujące do strony e-czytelni oraz instrukcję wprowadzania kodu PIN, tworzenia konta myIbuk oraz film instruktażowy poświęcony pracy z książką.

3.10 IBUK libra2

 

 Jak dodać kod PIN?

 

Samouczek: praca z książką

 

 

 

 

Specjalnie dla naszych studentów zamieszczamy poniżej szkolenie biblioteczne.

 

  

szkol.

ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z myślą o stworzeniu studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia zakupiony został:

 • specjalistyczny sprzęt
 • audiobooki
 • dostęp do platformy e-booków - ibuk.pl

Aby wypożyczyć wymieniony poniżej sprzęt, należy złożyć wniosek w sprawie wypożyczenia:

 • dyktafony
 • rejestratory  dźwięku
 • ipady
 • odtwarzacze mp3
 • lupy powiększające.

1.  W pok. nr  207 w siedzibie Ateneum na ul. 3 Maja 25A złóż wniosek (załącznik 7) okazując orzeczenie o niepełnosprawności

 • obowiązkowo zapoznaj się z warunkami wypożyczenia sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych (stronę  należy parafować)
 • obowiązkowo zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia (instrukcją użytkowania sprzętu) – strony należy parafować.

2. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, udaj się z kopią wniosku po odbiór sprzętu (pok. 205 lub biblioteka na ul. 3 Maja 25A ).

3. Zainteresowanych wypożyczeniem audiobooków oraz dostępem do platformy ibuk.pl zapraszamy do biblioteki (bez konieczności składania wniosku).

Serdecznie zapraszamy!