POWRÓT DO MENU

Projekty

Szkoła Ćwiczeń Leonardo w SP nr 29 w Gdańsku

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym 2 z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej) w 2021 i 2022 r.  Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

O projekcie

Szkoła ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo będzie instytucją, która będzie wspomagała szkoły w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez wsparcie nauczycieli szkół wspierających. Szkoła ćwiczeń, dalej ŚĆ obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, obserwacji bezpośrednich itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupę docelową projektu stanowi:

 • SP nr 29 Leonardo w Gdańsku w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.
 • 7 publicznych szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących, które będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
 • 56 nauczycieli publicznych szkół podstawowych z 7 szkół współpracujących, tj. po 8 nauczycieli z każdej szkoły. Z każdej szkoły wsparciem zostanie objętych po 4 nauczycieli z każdego z dwóch poziomach nauczania tj. 1-3 i 4-8. W każdym z tych poziomów nauczania, zostaną objęci wsparciem nauczyciele z 4 obszarów: matematyka, przyroda, informatyka, języki obce. Wsparciem mogą zostać także objęci nauczyciele nauczania początkowego.
 • 7 dyrektorów szkół współpracujących - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora publicznej szkoły podstawowej z terenu województwa pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
 • 5 studentów specjalizacji nauczycielskiej, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego przez szkołę ćwiczeń.

 

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3036/20 pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.05.2023

Miejsce realizacji: województwo pomorskie

Środki finansowe: 1 346 419,80 zł

Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

 

Partnerzy projektu:

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

 

Województwo Pomorskie/ Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 LEONARDO

Szkoła Ćwiczeń

 

 

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
k.jasik@operator.edu.pl
kom. 533 330 761

Wyniki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla studentów/studentek w ramach Szkoły ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku

Lista 

Dziękujemy za udział w rekrutacji. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia wypełnionej, kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej:

 • osobiście, u koordynatora praktyk Sary Janas (parter-Dziekanat pokój nr 3)
 • lub za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem wysyłając na adres: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, ul. 3 Maja 25a, 80-802 Gdańsk – z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie pt. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”.

I. Regulamin rekrutacji szkół i nauczycieli współpracujących

Ogólnopolski Operator Oświaty-Lider zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń  „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” trwać będzie do 18 maja  2021 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SZKÓŁ ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ:

Zaproszenie do udziału w projekcie pdf

Regulamin udziału w projekcie pdf

Wniosek aplikacyjny pdf

Wzór porozumienia o współpracy pdf

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pdf

Formularz zgłoszeniowy pdf

Oświadczenie zał. nr 8 pdf

Regulamin udziału w projekcie pdf

KONTAKT:

Magdalena Chmielewska –lider Szkoły Ćwiczeń Leonardo  – tel. 533 337 481

Paweł Czynszak – koordynator Szkoły Ćwiczeń Leonardo – tel. 506 138 259

Małgorzata Lisewska-przedstawiciel Partnera Projektu Ateneum- Szkoły Wyższej w Gdańsku-tel. 58 722 08 00, m.lisewska@ateneum.edu.pl

Katarzyna Jasik – koordynator projektu – tel. 533 330 761

 

II. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla studentów/studentek w ramach Szkoły ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku (do pobrania)

Ogólnopolski Operator Oświaty wraz z Partnerami Projektu zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, 5 studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku o specjalizacji nauczycielskiej, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego przez Szkołę Ćwiczeń.

 

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku ogłasza, że w dniu 01.10.2021 roku rozpoczyna nabór do udziału w projekcie studentów, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego w ramach Szkoły Ćwiczeń Leonardo w SP nr 29 w Gdańsku.

Planowana ilość studentów/studentek do zrekrutowania: 5 osób

II NABÓR - UZUPEŁNIAJĄCY :

Rekrutacja uczestników została wydłużona do dnia zebrania pełnej listy uczestników. 

 

Dla każdego uczestnika projektu przewidziano spotkania z koordynatorem praktyk oraz minimum 20 godzin wsparcia w działaniach realizowanych w ramach „Szkoły Ćwiczeń”. Są to m. in.:

 • warsztaty metodyczne, uczestnictwo w konferencjach,
 • szkolenia z kompetencji kluczowych:
  • warsztaty kreatywne i inne,
  • warsztaty z wykorzystania TIK
  • lekcje pokazowe,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych wytworzonych w ramach projektu.

 

Z obszarów:

 • matematyczny
 • językowy
 • przyrodniczy
 • informatyczny

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne poniżej oraz w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku – Dziekanat, pokój nr 3 (parter) .

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku należy zapoznać się z zasadami zawartymi w  Regulaminie Rekrutacji. Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej oznacza akceptację zasad w nim zawartych.  REGULAMIN REKRUTACJI

 

Studenci/Studentki aplikujący do udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia wypełnionej, kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej:

 • osobiście, u koordynatora praktyk Sary Janas (parter-Dziekanat pokój nr 3)
 • lub za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem wysyłając na adres: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, ul. 3 Maja 25a, 80-802 Gdańsk – z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie pt. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”.

 

KONTAKT:

Koordynator praktyk  – mgr Sara Janas
e- mail: s.janas@ateneum.edu.pl
tel. 58 722-08-00

„Osiągnij mistrzostwo z Leonardo"

KONFERENCJA

podsumowująca projekt "Szkoła Ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku"

 

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku wraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i AKADEMIĄ ATENEUM w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić na Konferencję

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konferencji jak i w wydarzeniach towarzyszących.

Data wydarzenia:  24 marca 2023 r.

Start godz.: 10:00

Forma konferencji: stacjonarna

Miejsce konferencji:
Szkoła Podstawowa nr 29 LEONARDO
ul. Miałki Szlak 74
80-717 Gdańsk

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA

 

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku wraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić na Konferencję

 pt. „Osiągnij mistrzostwo z Leonardo – konferencja inaugurująca Szkołę Ćwiczeń Leonardo w SP nr 29

w Gdańsku”

 Konferencja będzie okazją do wysłuchania wielu interesujących wykładów, m. in. na temat założeń projektu „Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku”, „Szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli”, „Szkoła ćwiczeń edukacyjną przygodą”, „Między mistrzostwem a współzawodnictwem – czego uczy nas sport?” „Wykorzystanie technologii w nauczaniu języka”

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konferencji jak i w wydarzeniach towarzyszących.

Data wydarzenia:  7 październik 2021

Start godz.: 10:00

Forma konferencji: online

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

Harmonogram spotkań sieci wsparcia organizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkół współpracujących i studentów organizowanych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - MAJ

Harmonogram szkolen kreatywnosc metoda dramy kwiecien maj 2022

 

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkół współpracujących i studentów organizowanych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - MARZEC, KWIECIEŃ

Harmonogram wsparcia studenci marzec 2022 3

Harmonogram szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 

Hermonogram wsparcia CEN