POWRÓT DO MENU

Projekty

Projekt Kompleksowy3

Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej

Realizator Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w partnerstwie z ImpactProject Sp. z o.o. oraz Ideopolis Sp. z o.o.

Cele projektu:

Wprowadzenie w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku nowych programów zajęć dla 100 studentów w zakresach:

- nowoczesne technologie w tłumaczeniach,

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji,

- informatyka w zarządzaniu

jak również pozyskanie 6 zagranicznych wykładowców dla zwiększenia wszechstronnego wymiaru oferty edukacyjnej dla studentów. Wsparcie kadry uczelni (40 osób) polegające na przeszkoleniu pod kątem wzmocnienia kompetencji zarządczych i dydaktycznych. Kolejnym celem  projektu będzie podniesienie kompetencji wśród 400 studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, w tym studentów niepełnosprawnych stanowiących co najmniej 2% Uczestników Projektu w okresie czterech lat, korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje miękkie oraz szkolenia umiejętności twardych. Dodatkowo projekt ma na celu wsparcie wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Karier, co także sprzyjać będzie zarówno poprawie szans studentów wobec potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, ale również będzie wspierać zmiany organizacyjne i pozytywnie wpływać na podniesienie kompetencji kadr Biura Karier w systemie szkolnictwa wyższego. 

Co oferujemy?

W ramach modułów planowane jest wsparcie w zakresie:

  • Opracowanie i wdrożenie programów zajęć poszczególnych specjalności a także zatrudnienia wykładowców zagranicznych.
  • Przeprowadzenie szkoleń, zajęć, warsztatów podnoszących kompetencje studentów.
  • Realizację wsparcia dla świadczenia wysokiej jakości usług dla studentów przez Akademickie Biuro Karier. 
  • Wsparcie procesu zarządzania wśród kadry zarządzającej uczelnią - nowoczesne narzędzia zarządcze oraz szkolenia kadry. 

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany przede wszystkim do trzech grup uczestników:

1. Uczelni Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku

2. Studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku 

3. Kadry zarządzającej i dydaktycznej Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku

Planowane efekty

Zadanie 1. Moduł programów kształcenia:

● dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
● wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki
uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
● włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w
polskich uczelniach.

Pomyślna realizacja zadania wpłynie na dostosowanie oferty uczelni do aktualnych potrzeb ekonomicznych i społecznych.

Dzięki niemu wdrożone zostaną do programów studiów komponenty obejmujące bieżące zapotrzebowanie środowisk pracodawców.

Zadanie 2. Moduł podnoszenia kompetencji

● podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Trwałość nabytych przez studentów kompetencji przełoży się na ich większą wartość na rynku pracy, co znajdzie odzwierciedlenie w łatwiejszej absorpcji
absolwentów przez rynek pracy.

Zadanie 3. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług (biuro karier)

● wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w
rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
● wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

Wsparcie udzielone personelowi biura karier, szkolenie dla doradcy zawodowego oraz zatrudnienie dodatkowego doradcy zawodowego ds. przedsiębiorczości
będzie miało charakter długofalowy. Wyszkolony doradca zawodowy będzie świadczył pomoc studentom korzystającym z biura karier w sposób bardziej
efektywny, natomiast zatrudnienie dodatkowego doradcy zawodowy ds. przedsiębiorczości będzie kontynuowane po zakończeniu projektu. Dzięki temu
wsparciu potencjał biura karier zostanie rozbudowany, co wpłynie na poprawę jakości i skuteczności obsługi klientów biura karier - studentów uczelni.
Dzięki szkoleniom dla personelu doradztwa zawodowego personel biura karier nabędzie wiedzy o współpracy z instytucjami rynku pracy oraz organizacjami
pozarządowymi i organizacjami pracodawców. Zostaną nawiązane kontakty z takimi instytucjami i organizacjami.
Zatrudniony doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości będzie uwzględniać współpracę z instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi i
organizacjami pracodawców w swojej pracy polegającej na wspieraniu studentów w podejmowanej przez nich działalności gospodarczej w szczególności
poprzez nawiązywanie kontaktu między studentami, a tymi instytucjami oraz organizacjami.

Zadanie 4. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego


● działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania
się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności
prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
● wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia
jakości kształcenia;
● działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie
finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych.


Przeszkolone kadry uczelni pozostaną jej personelem administracyjnym i będą realizować swoje czynności w sposób bardziej wydajny. Skutek ten zostanie
spotęgowany poprzez zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i umożliwiających przyszłe aktualizacje aplikacji wspierających proces zarządczy, co wraz z
poprawą kompetencji administracyjnych personelu uczelni wpłynie na poprawę potencjału zarządczego.
Dodatkowo kadry uczelni rozbudują kwalifikacje dydaktyczne i pozostając w zasobach uczelni będą realizować proces nauczania co wpłynie na zwiększenie
potencjału uczelni do bardziej efektywnego kształcenia studentów.
Zdobyte przez kadrę kompetencje dydaktyczne zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Wkład Funduszy Europejskich

Realizacja projektu: 07.2019-12.2023. Wartość projektu: 7 035 644,00 zł, w tym wkład środków europejskich: 5 929 640,76 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Kierownik Projektu dr hab. Marcin Krawczyński, profesor A-SW

kontakt m.krawczynski@ateneum.edu.pl

tel. 58 722 08 80

 

PREZENTACJA PROJEKTU pn. "KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU" POWR.03.05.00-00-z048/18

 

 

Regulamin Projekt KPR

 

TERMINY REKRUTACJI DO PROJEKTU "KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ATENEUM - SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

 

ZADANIE 1 Moduł programów kształcenia

edycja III - termin złożenia dokumentów 04.02.2022 r. - 18.02.2022 r.

edycja II - termin złożenia dokumentów 20.09.2021 r.- 07.10.2021 r.

edycja I - termin złożenia dokumentów 01-25.03.2021 r.

 

ZADANIE 2 Moduł podnoszenia kompetencji 

edycja IV - termin złożenia dokumentów 06-26.09.2022 r.

edycja III - termin złożenia dokumentów 02-26.10.2021 r.

edycja II - termin złożenia dokumentów 01-25.03.2021 r.

edycja I - termin złożenia dokumentów 26.10.2019-16.11.2019 r.

 

ZADANIE 3 Moduł świadczenia wysokiej jakości usług (biuro karier)

edycja III - termin złożenia dokumentów 02.02.2023 r - 16.02.2023 r.

edycja II - termin złożenia dokumentów 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.

edycja I a - termin złożenia dokumentów 16.10.2021 r. - 30.11.2021 r.

edycja I- termin złożenia dokumentów 26.02.2020 r. -11.03.2020 r. (wsparcie UP wstrzymane z powodu Covid19)

 

ZADANIE 4 - Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego-Szkolenia i studia podyplomowe dla kadry naukowej i administracyjnej

rekrutacja otwarta, prowadzona w trybie ciągłym.

 

Godziny rekrutacji:

Poniedziałek  08:00 - 14:00

Wtorek         11:00 – 17:00

Środa           08:00 – 14:00

Czwartek      08:00 – 14:00

Piątek          08:00 – 15:00

Sobota        ustalenia indywidualne

Miejsce rekrutacji: Akademia Ateneum ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk, Dział Projektów III piętro pokój 312

Kontakt e-mail: kompleksowyprogram@ateneum.edu.pl

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PROJEKCIE "KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU ATENEUM - SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU":

1. SEMESTR ZIMOWY 2019/2020:

2. SEMESTR LETNI 2019/2020:

3. SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

4. SEMESTR LETNI 2020/2021

5. SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

6. SEMESTR LETNI 2021/2022

7. SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

8. SEMESTR LETNI 2022/2023

9. SEMESTR ZIMOWY 2023/2024