POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

 

zawisza

Grażyna Zawisza

ATENEUM-SZKOŁA WYŻSZA
BRITISH COUNCIL EXAMINATION CENTRE

80-802  Gdańsk

ul. 3 Maja 25A

III piętro pok.307

tel. 58 722 08 60

e-mail:
gdansk@examinations.pl,

asj@ateneum.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 11.00-17.00
wtorek 12.00-18.00
środa 11.00-17.00
czwartek 11.00-17.00
piątek 11.00-17.00

Kursy językowe

ATENEUM SZKOŁA JĘZYKÓW ZAPRASZA NA CAŁOROCZNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WŁOSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I SZWEDZKIEGO oraz na kursy dla dzieci.

Zapisy na kursy obywają się od 15 do 30 września w godz. 12.00-17.00 w siedzibie ASJ, która znajduje się przy ulicy 3 Maja 25A w Gdańsku.

Przed przyjęciem na kursy języka angielskiego,  włoskiego, hiszpańskiego bądź szwedzkiego wymagane jest przystąpienie do testu pozwalającego na określenie poziomu znajomości języka.

Test  składa się z:  krótkiej rozmowy z lektorem oraz testu.

Osoby, które posiadają świadectwo językowe, uczestniczyły w kursach organizowanych przez ASJ, lub które znają swój poziom językowy, mogą zapisywać się telefonicznie.

Opłaty za kursy należy uiszczać na konto bankowe Ateneum Szkoły Wyższej:

44 1090 1098 0000 0001 1339 8670

W tytule przelewu proszę zamieścić:   nazwę kursu,  imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach.

W przypadku rozłożenia opłaty za kurs na raty, pierwsza płatność powinna być uregulowana przed rozpoczęciem zajęć na poczet I raty (do 15 X/do 15.III)
Drugą ratę należy uregulować do 15 XII / 15 IV.


Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez Ateneum Szkołę Języków, Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

Zasady administracyjne

1. ZAPISY
Zapisy na kursy będą odbywać się we wrześniu / październiku i w lutym / marcu w ustalonych wcześniej godzinach. Kwalifikacja na kursy następuje na podstawie krótkiego testu, mającego na celu określenie poziomu znajomości języka. W celu dokonania zmiany poziomu lub grupy należy skonsultować się z lektorem oraz zgłosić się do biura.

2. OPŁATY
Po zakwalifikowaniu się do odpowiedniej grupy, przed rozpoczęciem zajęć, słuchacz zobowiązany jest uiścić opłatę według załącznika nr 1 do umowy. Płatności za kursy należy dokonywać przelewem na konto Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk, Bank Zachodni WBK S.A. nr 44 1090 1098 0000 0001 1339 8670 z dopiskiem: „imię i nazwisko oraz rodzaj kursu”. Osoby, które zapiszą się w czasie trwania semestru, płacą kwotę pomniejszoną o wysokość odpowiadającą liczbie nieodbytych zajęć.

3. ZWROTY
W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji w Biurze Ateneum Szkoły Języków. Po złożeniu rezygnacji z kursu uczestnik może ubiegać się o zwrot kosztów niewykorzystanych przez niego zajęć.

4. ZNIŻKI
Uprawnieni do zniżki za kursy: osoby kontynuujące naukę w ASJ, studenci uczelni wyższych po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, dzieci pracowników szkół wyższych, pracownicy uczelni wyższych Trójmiasta. Ponadto oferujemy zniżki dla osób płacących za 2 semestry z góry oraz w przypadku uczestnictwa w kursie min. 2 osób z rodziny. O wysokości zniżki uczestnicy kursu informowani są na początku każdego roku akademickiego. Zniżki nie sumują się.

5. PODRĘCZNIKI

Koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu. Uczestnik jest zobowiązany zakupić podręcznik polecony przez lektora. Uczestnicy kursów otrzymują rabaty zniżkowe na zakup podręczników.

6. SKARGI I WNIOSKI
Uwagi dotyczące kursów można zgłaszać w Biurze Ateneum Szkoły Języków oraz bezpośrednio u Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w godzinach przyjęć.


 

Zasady uczestnictwa w zajęciach

1. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
Nadrzędnym celem uczestnictwa w kursach jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy o języku oraz rozwijanie umiejętności językowych w zakresie mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu. Ćwiczenie i doskonalenie kompetencji w zakresie mówienia stanowi najważniejszy cel zajęć i temu służy praca w parach, małych grupach i całej grupie. Uczestnik kursu jest zobowiązany do konstruktywnej współpracy w tym zakresie zarówno z prowadzącym lektorem, jak i z innymi słuchaczami.

2. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach słuchacz może liczyć na życzliwą pomoc prowadzącego oraz biura Ateneum Szkoły Języków w uzupełnieniu zaległości. Dłuższe nieobecności nie są wskazane, gdyż zmniejszają korzyści z kursu i minimalizują szanse postępu w nauce języka.

3. PRACA DOMOWA
Ważnym elementem rozwoju językowego jest praca domowa, gdyż stanowi przedłużenie procesu uczenia, daje możliwość zakotwiczenia zdobywanej wiedzy językowej w pamięci  oraz gwarancję jej automatyzacji. Słuchacz kursu jest zobowiązany do przygotowania pracy domowej, która może obejmować powtórzenie materiału przerabianego na zajęciach, przygotowanie dodatkowych ćwiczeń gramatycznych lub słownikowych, napisanie pracy pisemnej, przygotowanie słownictwa na zadany temat czy przygotowanie się do testu powtórzeniowego.

4. TESTOWANIE
Regularne sprawdzanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas kursu stanowi ważny element toku dydaktycznego, a informacja na temat postępów i ewentualnych obszarów problematycznych daje zarówno prowadzącemu, jak i słuchaczowi impuls do dalszych działań, na forum całej grupy, jak i indywidualnie. Forma, długość i częstotliwość testów sprawdzających będzie ustalana przez grupę z prowadzącym. Uczestnictwo w testach jest szczególnie ważne, a pozytywne wyniki w nich dają rękojmię ogólnego postępu językowego i sukcesu na wyższych etapach zaawansowania.

Zapraszamy na kurs języka perskiego:

 

- 30h w semestrze

- zajęcia 1 x w tygodniu 1,5h

- ilość osób w grupie 6-10

- cena kursu – 550,-

 

Prowadzi doświadczona lektorka po iranistyce w Krakowie.

Kurs dla dzieci – English for Kids

Intensywne kursy letnie oraz roczne kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-11 lat.

Prowadzone metodą komunikatywną w oparciu o sprawdzone metodycznie podręczniki, jednocześnie wykorzystując; techniki teatralne, gry i zabawy językowe, tradycyjne piosenki i rymowanki brytyjskie i amerykańskie książeczki dla dzieci, techniki komputerowe, filmy i bajki w wersjach oryginalnych.

Kursy mają na celu stworzenie solidnych podstaw komunikacji w języku obcym, rozwoju językowego, który przyczyni się do przyszłych sukcesów naszych najmłodszych „studentów”.
Zajęcia przygotowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę ASJ stanowią doskonałe przygotowanie do egzaminów Cambridge Young Learners na poziomach: Starters, Movers, Flyers (link egzaminacyjny www.britishcouncil.pl).

Przystąpienie do egzaminu motywuje dzieci do dalszej nauki oraz stanowi doskonałe przygotowanie do zdawania egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (KET, PET, FCE, CAE, CPE), stanowiących przepustkę do najlepszych gimnazjów, liceów oraz otwierających drogę na wyższe uczelnie.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Kurs obejmuje 30 godzin nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie: 6-10.

OPŁATY

Roczny kurs ogólny – General English, zakładający rozwój umiejętności językowych na wszystkich poziomach zaawansowania od beginners do proficiency.

Kurs będzie prowadzony w oparciu o podręcznik, przy jednoczesnym wykorzystaniu dodatkowych materiałów uzupełniających.

W cenę kursu nie jest wliczona cena podręcznika. Osoby, które nie uczestniczyły w kursie w I semestrze, uzyskują szczegółowe informacje na temat podręcznika i materiału zrealizowanego przez grupę.


Kurs prowadzony jest metodą interaktywną, rozwijającą umiejętność komunikacji w języku angielskim ze szczególnym naciskiem na umiejętność wypowiadania się i rozumienia języka mówionego.

Wykorzystanie takich technik aktywizujących uczestnika, jak praca w parach, grupach, gry i zabawy językowe, aktywna praca nad tekstami, wspomaga proces przyswajania materiału i aktywną znajomość struktur językowych.


Semestr kończy się testem, dającym uczestnikowi możliwość wykazania się zdobytymi umiejętnościami językowymi i osiągniętym postępem. Na koniec semestru każdy uczestnik otrzyma od lektora indywidualną ocenę postępów w nauce (Progress Report), zawierającą również ewentualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego.

Zajęcia odbywają się po południu (16.15-17.45 lub 18.00-19.30) 2 razy w tygodniu (pon./śr. lub wt./czw.).

Kurs obejmuje 60 godzin nauki w semestrze. Liczba osób w grupie: 8-12.

 


OPŁATY

Roczny kurs przygotowujący do egzaminów Cambridge – Language Development and Exam Preparation to FCE, CAE, CPE.


Kurs jest prowadzony w oparciu o podręcznik, przy jednoczesnym wykorzystaniu materiałów uzupełniających, w tym przykładowych zadań egzaminacyjnych.

W cenę kursu nie jest wliczona cena podręcznika.


Kurs inicjuje przygotowanie do egzaminu przy jednoczesnym gruntownym i systematycznym rozwoju językowym z uwzględnieniem wszystkich umiejętności językowych, które są przedmiotem egzaminu.

Na przykładach zadań egzaminacyjnych, słuchacz kursu ćwiczy techniki egzaminacyjne. Jednocześnie duży nacisk położony jest na umiejętność wypowiadania się.

Kurs prowadzony jest metodą interaktywną, aktywizującą uczestnika przez wykorzystanie takich technik, jak: praca w parach i grupach, praca nad tekstem pisanym i słyszanym, dyskusja, gry językowe etc., pozwalając na kształtowanie i utrwalanie aktywnej znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.


W ciągu semestru odbywają się testy dające  słuchaczom informację o postępach w nauce. Na koniec semestru każdy uczestnik otrzyma od lektora indywidualną opisową ocenę postępów w nauce (Progress Report), zawierającą również ewentualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego i przygotowania do egzaminu Cambridge.

Zajęcia odbywają się po południu (16.15-17.45 lub 18.00-19.30) 2 razy w tygodniu (pon./śr. lub wt./czw.).

Kurs obejmuje 60 godzin nauki w semestrze. Liczba osób w grupie: 8-12.

 OPŁATY


Intensywny 2 miesięczny kurs przygotowujący do egzaminów Cambridge – Exam Preparation

Kurs języka angielskiego Exam Preparation, przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminów Cambridge FCE, CAE i CPE.


Kurs prowadzony jest w oparciu o przykładowe testy egzaminacyjne oraz tzw. Examination Handbook i wybraną przez lektora książkę ukierunkowującą powtórkę materiału. Ma na celu gruntowne przygotowanie do egzaminu i wymaga dużej aktywności uczestnika podczas zajęć, jak i znacznego nakładu pracy domowej.

Kurs daje okazję do powtórki głównych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz do rozwijania wszystkich umiejętności językowych, które są przedmiotem egzaminu.

Ponadto, słuchacz może doskonalić tzw. techniki egzaminacyjne. Szczególnie ważnym elementem kursu jest przygotowanie do testu ustnego (Speaking test) i trudnego testu pisania (Composition Paper).


Egzamin próbny  będzie dla uczestnika okazją do sprawdzenia  stopnia przygotowania do egzaminu właściwego, a omówienie przez lektora wyników poszczególnych komponentów testu próbnego pomoże w ukierunkowaniu pracy własnej pod kątem egzaminu.

Semestr kursu obejmuje 45 godzin lekcyjnych oraz pełen egzamin próbny (Mock exam).

 

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu  (pon./śr. lub wt./czw.) i  trwają 3 godziny lekcyjne (16.15-18.30 lub 18.45-20.30).

Liczba osób w grupie: 6-12.

 


Kurs dla nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE – Exam English for Teachers

Kurs jest prowadzony w oparciu o podręcznik, przy jednoczesnym wykorzystaniu materiałów uzupełniających, w tym przykładowych zadań egzaminacyjnych. Do ceny kursu nie jest wliczona cena podręcznika.


Kurs inicjuje przygotowanie do egzaminu przy jednoczesnym gruntownym i systematycznym rozwoju językowym z uwzględnieniem wszystkich umiejętności językowych, które są przedmiotem egzaminu.

Na przykładach zadań egzaminacyjnych, słuchacz kursu ćwiczy techniki egzaminacyjne. Jednocześnie duży nacisk położony jest na umiejętność wypowiadania się.

Kurs prowadzony jest metodą interaktywną, aktywizującą uczestnika przez wykorzystanie takich technik, jak: praca w parach i grupach, praca nad tekstem pisanym i słyszanym, dyskusja, gry językowe etc., pozwalając na kształtowanie i utrwalanie aktywnej znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.


Na koniec semestru każdy uczestnik otrzyma od lektora indywidualną ocenę postępów w nauce (Progress Report), zawierającą również ewentualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego i przygotowania do egzaminu Cambridge.

 

Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 9.00-12.30.

Kurs obejmuje 56 godzin nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie: 8-12.

 

 

Kurs języka mówionego – Conversational Development

to kurs  na poziomach FCE, CAE lub CPE, dla osób pragnących utrzymywać stały kontakt z językiem. 

U podstaw zajęć leży przekonanie, że naturalna wymiana poglądów w zrelaksowanej i przyjaznej atmosferze sprzyja doskonaleniu umiejętności konwersacyjnych.

Zajęcia funkcjonują na zasadzie Klubu Dyskusyjnego, gdzie wymieniane są poglądy, przytaczane zaczerpnięte z życia historie i poruszane różnorodne tematy, od tych najbardziej trywialnych po te najgłębsze i najbardziej kontrowersyjne. Praca podczas zajęć odbywa się w parach lub grupach.

Lektor pełni rolę moderatora, który pomaga w doborze właściwego słownictwo i rozwiązuje sporne kwestie językowe. Uczestnicy mają możliwość wpływu na tematyczny zakres zajęć.|


Kurs Conversational Development to świetny sposób na spędzenie piątkowego popołudnia, odreagowanie stresów minionego tygodnia, zawarcie nowych znajomości, a przede wszystkim rozwój językowy w oparciu o liczne anglojęzyczne materiały w formie artykułów z prasy bądź Internetu, fragmentów prozy, poezji, piosenek, a także materiałów audio lub DVD.

Prócz prezentowanych materiałów pomocniczych ogromną pomoc stanowią sami uczestnicy kursu, którzy nierzadko wnoszą ze sobą wiedzę, doświadczenie życiowe, humor i charyzmę, nadając tym samym ton i charakter piątkowym popołudniom w ASJ.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (piątki)  po 2 godziny.

Kurs obejmuje 30 godzin nauki w semestrze.


Liczba osób w grupie: 6-12.

OPŁATY

Kurs przygotowany z myślą o pracownikach naukowo-dydaktycznych i doktorantach wyższych uczelni Trójmiasta, jak również wszystkich innych osób, których praca zawodowa o podobnym charakterze wymaga posługiwania się językiem angielskim.

Kurs będzie prowadzony w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego oraz częściowo przez uczestników kursu.

Celem kursu  jest przybliżenie słownictwa i struktur języka naukowego, opracowania wystąpień i odczytów oraz streszczeń i pogłębianie ogólnej znajomości języka angielskiego.

Wykorzystanie takich technik aktywizujących uczestnika, jak własne prezentacje (także multimedialne), praca w parach, grupach, aktywna praca nad tekstami, wspomaga proces przyswajania materiału i aktywne poznawanie struktur językowych.

Na koniec semestru każdy uczestnik otrzyma od lektora indywidualną ocenę postępów w nauce (Progress Report), zawierającą również ewentualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny.

Kurs obejmuje 30 godzin nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie: 6-12.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka na poziomie upper-intermediate (B2) i wyższym.

OPŁATY

Kurs dla maturzystów.

Celem nauki na tym kursie jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Kurs jest prowadzony w oparciu o podręczniki i repetytoria maturalne, przy jednoczesnym wykorzystaniu dodatkowych materiałów uzupełniających, a także egzaminów maturalnych z lat poprzednich.

W trakcie kursu, słuchacz powtarza słownictwo i gramatykę z zakresu szkoły średniej oraz zapoznaje się ze strukturą egzaminu przez ćwiczenie wszystkich technik egzaminacyjnych.

 

Zajęcia prowadzone są: 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub raz w tygodniu 4 godziny lekcyjne.

Zajęcia odbywają się od lutego do kwietnia.

Kurs obejmuje 50 godzin intensywnej nauki, w tym symulację zdawania matury.

Liczba osób w grupie: 6-12

OPŁATY

Kurs przygotowujący do egzaminów biznesowych BEC – Business English Certificate, na poziomie średniozaawansowanym BEC V i zaawansowanym BEC H.

Podstawą kursu jest podręcznik o profilu biznesowym przygotowujący do egzaminu BEC.

Koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu.

Celem nauki jest rozwój języka angielskiego w  warunkach zawodowych przez  wzbogacenie słownictwa biznesowego oraz wdrażanie technik egzaminacyjnych.

W trakcie zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały pochodzące z bieżącej prasy specjalistycznej oraz Internetu.

W ramach kursu uczestnicy poznają, między innymi, zagadnienia oraz słownictwo dotyczące np. struktury przedsiębiorstw, podróży służbowych, rekrutacji, szkoleń, obsługi klienta, etyki biznesowej, reklamy oraz promocji.

Uczestnicy kursu udoskonalają swoje umiejętności językowe przez zastosowanie różnorodnych technik, takich jak: praca w grupach i parach oraz indywidualne prezentacje.

Słuchacze zapoznają się również z formami biznesowej wypowiedzi pisemnej. Duży nacisk położony jest także na doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz słyszanego.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny lekcyjne.

Kurs obejmuje 42 godziny nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie: 6-12.

OPŁATY

Practical Phonetics Course, przeznaczony jest dla osób pragnących udoskonalić wymowę języka angielskiego.

Obejmuje  najważniejsze aspekty fonologii począwszy od pojedynczych dźwięków, przez akcent słowny i zdaniowy, mowę łączoną oraz intonację.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Kurs obejmuje 30 godzin nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie 6-12.

OPŁATY

Tailor-made Company courses, kursy opracowywane na indywidualne potrzeby firm. 

Kursu tworzone w zależności od potrzeb firm i poziomu językowego uczestników.

Może to być kurs rozwoju kompetencji językowych z elementami języka specjalistycznego lub, przy wyższym poziomie językowym pracowników, skupienie się na rozwoju słownictwa zawodowego z danej dziedziny.

Możliwe jest zorganizowanie kursów w grupach lub lekcji indywidualnych dostosowanych do możliwości czasowych uczestników.

Kursy te mogą być organizowane w siedzibach firm bądź na terenie Ateneum Szkoły Języków.

W cenę kursu wliczony jest podręcznik oraz analiza poziomu językowego pracowników przeprowadzona przez  lektora na miejscu (rozmowa kwalifikacyjna i test gramatyczny).

Informacje tel. 58-722-08-60 

Język angielski w umowach na poziomie B2 (FCE)

Kurs skierowany jest do: prawników i specjalistów praktykujących w obrębie umów międzynarodowych
prawników i studentów prawa zainteresowanych poszerzeniem swojej znajomości języka specjalistycznego

Celem kursu jest:

 • przygotowanie słuchaczy do udziału w rozmowach i negocjacjach nad umowami
 • wypracowanie precyzyjnego wysławiania się w procesie tworzenia umów
 • wyćwiczenie umiejętności tworzenia i odczytywania umów w języku angielskim ze zrozumieniem kontekstu anglosaskiego systemu prawnego
 • wyćwiczenie umiejętności sprawnego tłumaczenia umów na własny użytek


Zagadnienia:

 

 • prawo umów
 • co tworzy umowę
 • naruszenie umowy i środki naprawcze
 • ograniczenia w tworzeniu umów między stronami
 • strony trzecie w umowie
 • wyjaśnianie problemów prawnych związanych z umowami
 • porównanie z prawem polskim
 • elementy umowy
 • klauzule i zapisy w umowach
 • komparystyka z językiem polskim w umowach
 • język do tworzenia umów
 • charakterystyczne wyrażenia w umowach angielskich
 • komparystyka z językiem polskim w umowach
 • typowe wyrażenia angielskie dwu-członowe
 • tłumaczenie umów
 • charakterystyczne problemy i różnice językowe


Uczestnicy kursu udoskonalają swoje umiejętności językowe przez zastosowanie różnorodnych technik, takich jak: praca w grupach i parach oraz indywidualne prezentacje.

Słuchacze zapoznają się również z formami prawniczej wypowiedzi pisemnej. Duży nacisk położony jest także na doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz słyszanego.

W trakcie zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały specjalistyczne oraz podręczniki z zakresu prawa. Wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne. Nauczyciele; wykładowcy języka angielskiego, którzy studiowali prawo angielskie w Wielkiej Brytanii.

 

Kurs obejmuje 30 godziny nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie: 5-7

Cena kursu; 1.200,-

Uwaga! MEN wprowadza obowiązkową naukę języka obcego nowożytnego na etapie wychowania przedszkolnego. Mogą Państwo zdobyć wymagane kwalifikacje – czas do 2020 roku!

I etap zdobywania kwalifikacji w nauczaniu języka  nowożytnego na etapie wczesnoszkolnym – podniesienie kompetencji językowych do poziomu B2.

II etap – studia podyplomowe w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języka obcego – uzyskanie pełnych kwalifikacji metodycznych.

Zapraszamy na:

Kurs dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, przygotowujących się do egzaminów na poziomie B2/  - ExamEnglish/Spanish/Italian/German for Teachers,

zajęcia: 1x w tygodniu po 4 godziny lekcyjne lub 2x w tygodniu po 2 godziny  lekcyjne, 56h lekcyjnych w semestrze, 112 godzin w semestrze.

Koszt semestru 750 zł., ilość osób w grupie  8-10

Zniżki – 15% - 637,-dla studentów

          20% - 600,- rodzinne

          50% - 375,- dla studentów Ateneum

Kurs IELTS na poziomie B2-C2 

Kurs skierowany jest do:

 • osób, które chcą studiować na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii lub Australii i potrzebują udokumentować swoją znajomość języka akademickiego (ścieżka akademicka – Academic Training)
 • osób, które potrzebują udokumentować swoją znajomość języka angielskiego przed pracodawcą lub starają się o wizę (ścieżka ogólna – General Training)

Cele kursu:

 • przygotowanie słuchaczy do egzaminu IELTS na poziomie 6.0-9.0 punktów
 • zapoznanie z formatem egzaminu
 • zapoznanie z różnymi technikami egzaminacyjnymi przy jednoczesnym rozwijaniu wszystkich kompetencji językowych (czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie) – ścieżka akademicka i ogólna

 

Ścieżka akademicka – Academic Training

 • czytanie

-   tekstów akademickich

-   raportów

-   recenzji

 • pisanie

-   raportów na podstawie wykresów

-   essejów i artyułów

 • słuchanie

-   konwersacji

-   programów radiowych

-   monologów

 • mówienie

-   wypowiedzi o sobie

-   dłuższa wypowiedź na podany temat

-   dyskusje 

Ścieżka ogólna – General Training

 • czytanie

-   różnych tekstów specjalistycznych i ogólnych

-   recenzji

 • pisanie

-   listów formalnych w odniesieniu do różnych sytuacji

-   essejów i wypracowań

 • słuchanie

-   konwersacji

-   programów radiowych

-   monologów

 • mówienie

-   wypowiedzi o sobie

-   dłuższa wypowiedź na podany temat

-   dyskusje 

Materiały kursu oparte są na podręcznikach przygotowujących do egzaminu IELTS, testach egzaminacyjnych z lat ubiegłych oraz materiałach uzupełniających przygotowanych przez nauczycieli prowadzących. 

Zajęcia odbywaja się jeden 1 raz (3h lekcyjne) w tygodniu.

Okres trwania kursu: 30 godzin lekcyjnych.

Liczebność grup: 3-6 osób 

Cena kursu: 750 zł (30 godzin)

Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy ukończyli uniwersytety w Polsce  i w Wielkiej Brytanii oraz zdobyli duże doświadczenie w prowadzeniu kursów IELTS w tych krajach.

 

 • IELTS (International English Language Testing System), został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają emigrować, studiować
 • lub pracować w krajach anglojęzycznych.
 • IELTS jest wspólnie organizowany przez trzy międzynarodowe instytucje British Council, IDP: IELTS Australia oraz University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).
 • British Council IELTS Test Venue -  ATENEUM-SZKOŁA WYŻSZA jest Centrum  Egzaminacyjnym IELTS (International English Language Testing System).

 

Celem nauki jest doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz rozwijanie kompetencji językowych i strategii uczenia się umożliwiających m. in. studiowanie w języku hiszpańskim.

Metoda nauczania języków obcych w ASJ opiera się na nauce komunikacji w języku obcym, w szczególności na porozumiewaniu się w sytuacjach codziennych, i obejmuje naukę mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu.

Kurs prowadzony w oparciu o podręcznik, przy jednoczesnym wykorzystaniu dodatkowych materiałów uzupełniających.

W cenę kursu nie jest wliczona cena podręcznika. Osoby, które nie uczestniczyły w kursie w I semestrze, uzyskują szczegółowe informacje na temat podręcznika i materiału zrealizowanego przez grupę.

Kurs prowadzony jest metodą interaktywną, rozwijającą umiejętność komunikacji w języku hiszpańskim ze szczególnym naciskiem na umiejętność wypowiadania się i rozumienia języka mówionego.

Wykorzystanie takich technik aktywizujących uczestnika, jak praca w parach, grupach, gry i zabawy językowe, aktywna praca nad tekstami, wspomaga proces przyswajania materiału i aktywną znajomość struktur językowych.

Semestr kończy się testem, dającym uczestnikowi możliwość wykazania się zdobytymi umiejętnościami językowymi i osiągniętym postępem.

Na koniec semestru każdy uczestnik otrzyma od lektora indywidualną ocenę postępów w nauce, zawierającą również ewentualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godz. lub  1 raz w tygodniu po 4 godz.

Kurs obejmuje 56 godzin nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie: 5-12.

OPŁATY

 

Celem nauki jest doskonalenie znajomości języka na wszystkich poziomach zaawansowania oraz rozwijanie kompetencji językowych i strategii uczenia się.

Metoda nauczania języków obcych w ASJ opiera się na nauce komunikacji w języku obcym, w szczególności na porozumiewaniu się w sytuacjach codziennych, i obejmuje naukę mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu.

Kurs prowadzony w oparciu o podręcznik, przy jednoczesnym wykorzystaniu dodatkowych materiałów uzupełniających.

W cenę kursu nie jest wliczona cena podręcznika. Osoby, które nie uczestniczyły w kursie w I semestrze, uzyskują szczegółowe informacje na temat podręcznika i materiału zrealizowanego przez grupę.

Kurs prowadzony jest metodą interaktywną, rozwijającą umiejętność komunikacji w języku szwedzkim ze szczególnym naciskiem na umiejętność wypowiadania się i rozumienia języka mówionego.

Wykorzystanie takich technik aktywizujących uczestnika, jak praca w parach, grupach, gry i zabawy językowe, aktywna praca nad tekstami, wspomaga proces przyswajania materiału i aktywną znajomość struktur językowych.

Semestr kończy się testem, dającym uczestnikowi możliwość wykazania się zdobytymi umiejętnościami językowymi i osiągniętym postępem.

Na koniec semestru każdy uczestnik otrzyma od lektora indywidualną ocenę postępów w nauce, zawierającą również ewentualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godz. lub  1 raz w tygodniu po 4 godz.

Kurs obejmuje 56 godzin nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie: 5-12.

OPŁATY

 

Celem nauki jest doskonalenie znajomości języka włoskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz rozwijanie kompetencji językowych i strategii uczenia się umożliwiających m.in. studiowanie w języku włoskim.

Metoda nauczania języków obcych w ASJ opiera się na nauce komunikacji w języku obcym, w szczególności na porozumiewaniu się w sytuacjach codziennych, i obejmuje naukę mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu.

Kurs będzie prowadzony w oparciu o podręcznik, przy jednoczesnym wykorzystaniu dodatkowych materiałów uzupełniających.

W cenę kursu nie jest wliczona cena podręcznika. Osoby, które nie uczestniczyły w kursie w I semestrze, uzyskują szczegółowe informacje na temat podręcznika i materiału zrealizowanego przez grupę.

Kurs prowadzony jest metodą interaktywną, rozwijającą umiejętność komunikacji w języku włoskim ze szczególnym naciskiem na umiejętność wypowiadania się i rozumienia języka mówionego.

Wykorzystanie takich technik aktywizujących uczestnika, jak praca w parach, grupach, gry i zabawy językowe, aktywna praca nad tekstami, wspomaga proces przyswajania materiału i aktywną znajomość struktur językowych.

Semestr kończy się testem, dającym uczestnikowi możliwość wykazania się zdobytymi umiejętnościami językowymi i osiągniętym postępem.

Na koniec semestru każdy uczestnik otrzyma od lektora indywidualną ocenę postępów w nauce, zawierającą również ewentualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godz. lub  1 raz w tygodniu po 4 godz. Kurs obejmuje 56 godzin nauki w semestrze.

Liczba osób w grupie: 5-12

OPŁATY

Centrum egzaminów PLIDA autoryzowanych przez Societa’ Dante Alighieri.

Ateneum Szkoła Języków we współpracy z Societa’ Dante Alighieri we Wrocławiu, z  siedzibą główną w Rzymie, zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem egzaminów z języka włoskiego PLIDA.

Zapisy na egzaminy prowadzone są w siedzibie Ateneum Szkoły Języków w Gdańsku ul. 3 maja 25A (3 piętro).

Zapraszamy na stronę www.ladante.it, gdzie można znaleźć daty egzaminów i więcej szczegółów dotyczących egzaminów włoskich.

SUMMER COURSES
Intensywne kursy letnie

Kurs języka angielskiego na wszystkich poziomach zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Bardzo intensywny kurs w bardzo krótkim czasie.

- 4 godziny lekcyjne dziennie przez 10 dni,
- zajęcia odbywają się rano lub po południu,
- 40 godzin lekcyjnych w ciągu 10 dni,
- termin kursu; 3-14.07.2017
- ilość osób w grupie 5-8,
- cena 550,-
- zniżki rodzinne i dla studentów,

Zapisy:
—    W dniach do 30.06.17, w godzinach 15.00-17.00 zapraszamy na testy diagnozujące poziom językowy.
—    Osoby posiadające świadectwa poświadczające znajomość języka nie muszą zdawać testu, można zapisywać się telefoniczne

 

Ateneum-Szkoła Języków
Centrum Egzaminacyjne British Council
ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk
tel. 58 722 08 60
gdansk@examinations.pl

 

OPŁATY

B2-C2 IELTS course
for:
•    learners who are planning to study in the United Kingdom and Australia and need to prove their knowledge of English (Academic Training)
•    learners who need to prove their knowledge of English to prospective employers or who are planning to apply for a visa (General Training)

Goals:
•    achieving 6.0-9.0 IELTS points
•    getting to know the exam form
•    working with various examination techniques and developing all language competences (reading, listening, writing, speaking) – General and Academic Training

All the materials come from IELTS coursebooks, past examination tests and additional materials prepared by the teachers.

Classes are held Monday-Friday - 3 lessons.
Dates: 3-14 July 2017
Total number of lessons: 30.
Number of learners: 5-8 persons
Price: 550 zł (30 lessons)
All classes are taught by teachers educated in Poland and the United Kingdom and experienced in teaching IELTS.


Registration:
—    untill 30 June 2017, 3-5 PM entry tests assessing language level.
—    Language certificate holders (FCE, CAE etc.) are not required to sit the entry test.
—    Telephone registration possible without the entry test.

 

 

Ateneum-Szkoła Języków
Centrum Egzaminacyjne British Council
ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk
tel. 58 722 08 60
gdansk@examinations.p

Zapraszamy na kursy przygotowujące do podjęcia studiów na kierunkach:

- Filologia angielska

- Filologia włoska

- Pedagogika wczesnej edukacji z nauczaniem języka angielskiego

 

OPŁATY