POWRÓT DO MENU

O Uczelni

viola

     Mgr Violetta Pastwa
     Kierownik
     Dział Nauki i Wydawnictw

     tel. 58 722-08-25
     e-mail:
     v.pastwa(at)ateneum.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wydawnictwo / publikacje naukowe

 1s Pedagog wobec wolontariusza 9052018

Pedagog wobec wolontariusza hospicjum

Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska

ISBN 978-83-61079-40-8

Gdańsk 2017
Stron 251
Oprawa miękka

Cena 45 zł

Fragmenty recenzji prof.zw. dr hab. Andrzeja Pawłuckiego:

"W otrzymanym materiale znajduję przejmujące obrazowanie nadchodzącego kresu życia, w którym – mimo wszystko – sprawujący asystę duchową wolontariusz-przewodnik pozostaje z osobą umierającą w łączności fizycznej do ostatniego jej tchnienia; kiedy trzyma ją za rękę, leży u jej boku, wypowiada słowa pocieszenia czy po prostu spogląda empatycznie w jej oczy. Dobrze się stało, że autorska pedagogika miłosierdzia, tak wyjątkowa w pedagogice społecznej ze względu na śmiałość przywołanej w niej antropologii osoby dla osoby została dopełniona przez trzeci wątek dramatu egzystencji, logicznie dopełniający finalnie jego obrazowanie. Otrzymujemy brakującą część tryptyku (obok Pedagogiki człowieka samotnego oraz Pedagoga wobec osoby chorego – przyp. Autorki) jakże ważną dla formacji wolontariuszy hospicyjnych – przygotowywanych przez swych mentorów akademickich do zadań najtrudniejszych z proponowanych im misji i jak mało których zadań dolegliwych, bo narażających ich na ryzyko zniechęcenia, wyczerpania i ostatecznie – rezygnacji z dalszej posługi.

Jak mało kto w pedagogice solidarności społecznej Autorki przywołują odważnie antropologię i etykę personalizmu, by przybliżyć ideał działacza, dla którego dobro osoby doświadczonej nieszczęściem samotności, cierpieniem i bezsilnością wobec umierania stanowi jednocześnie rację i cel, ratio i finis operantis wejścia na drogę posługi miłosierdzia. Bohaterem narracji pedagogicznej jest w każdym z trzech przypadków ów działacz - wolontariusz, który znajduje uzasadnienie dla siebie w relacji wobec osoby bezradnej, bezbronnej i egzystencjalnie beznadziejniej.

W humanistyce pedagogicznej personalizmu wszystko już było i zdawałoby się, że nic nowego, co by urastało do rangi odsłonięcia wzoru kultury miłosierdzia, powiedzieć nie można. A jednak opracowanie Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej o tytule Pedagog wobec wolontariusza hospicjum, pokazuje, że pole myślenia w pedagogice społecznej można było z dużym powodzeniem pisarskim poszerzyć. Student pedagogiki jako wolontariusz otrzymuje więc materiał utkany z niezwykle delikatnych wątków filozofii dramatu".

____________________

1s Naukowy ferrmuar2

Naukowy fermuar: ponowoczesne dyskursy edukacyjno-kulturowe z książką w tle

Pod red. Agnieszki Bzymek

ISBN 978-83-61079-41-5
Gdańsk 2016
Format B5
Stron 313
Oprawa miękka

Cena 49 zł

Ze Wstępu do publikacji:
"Ponowoczesna kultura i edukacja może i powinna służyć poszerzaniu horyzontów myślowych. Szeroko pojmowana kultura i edukacja w świetle wywodów poszczególnych prelegentów, budzi nadzieję na oswajanie elementów ponowoczesnych na rzecz rozwoju człowieka i nauki. Nowoczesne środki użytkowania kultury mają być ich wzbogaceniem, nie zaś zagrożeniem. Wymaga to jednak krytycznego i świadomego użytkownika, zdolnego do racjonalnego dokonywania selekcji dostępnych powszechnie treści. Tu z kolei niezbędna staje się obecność nauczyciela, wychowawcy –
przewodnika ponowoczesności. Dzięki naszemu spotkaniu podczas
konferencji (w dniu 7 listopada 2014 roku, I Pomorska Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku), zaistniała potrzeba wymiany naszych pedagogicznych i bibliotekoznawczych opinii czy uwag. Pozwoliło to ustosunkować się do coraz powszechniejszej diagnozy, którą ujmują słowa: „Polacy coraz mniej czytają, za to coraz więcej książek kupują przez internet. Dziś to już około trzydzieści procent rynku książek papierowych (…). Z księgarń przestały też korzystać biblioteki” [3, s. 41]. Czytając powyższą diagnozę nie sposób jako pedagog czy bibliotekoznawca włączać w dyskurs własnych przemyśleń, opinii czy obaw i niepokoi".

 


 

1s CHORZY okladka 20170424 krzywe 

Chorzy przewlekle. Polityczne kwestie nieobecności w polskiej ochronie zdrowia

Leszek Buliński, Danuta Boike

ISBN 978-83-61079-39-2
Gdańsk 2017
Format B5
Stron 221
Oprawa twarda

Cena 53 zł

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Mariana Mitręgi:

„Wybrana przez Autorów tematyka pracy jest niezwykle aktualna, paląca ze społecznego punktu widzenia a także, że wpisuje się w aktualne wyzwania stosowanych nauk społecznych, zagadnień usług społecznych w politykach publicznych a polityki społecznej w szczególności. Daje się odczuć brak tego typu opracowań o istotnym rycie empirycznym, pozwalającym na weryfikację szczytnych nieraz ale dalekich od realności postulatów, projektów i programów o charakterze propagandowym.

[…] Za niezwykle ważne należy uznać nowatorskie wyodrębnienie pacjentów przewlekle chorych jako grupę społeczną o specyficznych potrzebach i problemach. Swoimi w pełni dojrzałymi i spójnymi dywagacjami Autorzy zwrócili uwagę na ogólny problem bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i na liczne zagrożenia jakie mogą się wiązać z niedostrzeganiem wad i deficytów labilnych systemów zdrowotnych”.

________________________________________________________________

1s Polskie szkoly sobotnie 11  

Polskie szkoły sobotnie.

Obraz szkolnictwa polonijnego na przykładzie placówek w Norwegii i Wielkiej Brytanii

Pod red. Izabeli Bielińskiej

ISBN 978-83-61079-37-8
Gdańsk-Moss-Bristol 2016
Format B5
Stron 163
Oprawa miękka


Cena 55 zł

Fragmenty "Wstępu" do publikacji:

Oddawana do rąk Czytelników publikacja zbiorowa dotyczy szeroko rozumianego funkcjonowania szkolnictwa polonijnego poza granicami kraju. Jej treść oparto na doświadczeniach dwóch szkół sobotnich działających w środowiskach Polaków poza granicami kraju – Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Brzechwy z norweskiego Moss k. Oslo oraz zlokalizowanej w angielskim Bristolu Integracyjnej Szkoły Sobotniej im. gen. Władysława Andersa. Będąc współtwórczynią i dyrektorem placówki w Moss, do współpracy nad przygotowaniem tej książki zaprosiłam Rosannę Radlińską-Tymę – aktualną dyrektor partnerskiej szkoły sobotniej w Bristolu – oraz dwie nauczycielki współpracujące na stałe z kierowaną przeze mnie placówką: Paulinę Bendkowską i Aleksandrę Bielińską. Tak więc warto już na wstępie podkreślić, że żadna z autorek nie jest teoretykiem pedagogiki czy akademickim badaczem zjawisk oświatowych a wszystkie są praktykami edukacji, znającymi realia polskich szkół sobotnich od strony działalności kierowniczo-organizacyjnej lub nauczycielskiej i z pasją poświęcającymi się działaniom na rzecz swoich szkół.

 


 

1s pathways 14112017 

Pathways to language, culture, communication and identity

Editors:
Elizabeth Woodward-Smith
Hadrian Aleksander Lankiewicz
Małgorzata Godlewska 

ISBN 978-83-61079-36-1 
Format B5
Stron 144
Oprawa miękka
Monografia w języku angielskim.

Gdańsk 2016

Cena 30 zł

Kilka poniższych zdań opisujących zawarte w monografii treści z Wprowadzenia.

(...) The following volume is the result of a seminar meeting entitled Communication-Culture-Creativity (CCC fourth edition), which took place at the Ateneum University in Gdańsk. ...The chapters in the volume “Pathways to language, culture, communication and identity” reflect explicitly or implicitly the constructive way of thinking about the components encompassed by the title. The chapters aim to account for the complexity of relations involved in the study of the living tissue of language and the social aspects it represents. ...A significant number of contributions oscillate around the issue of identity, a vital aspect of human existence, pathways to which lead very often through the convoluted modes of the use of linguistic communicative means. The volume encompasses ten chapters written by various authors and aligned sequentially according to the themes delineated in the tile, i.e. language itself, culture, communication and ultimately identity. ...We hope the book will be interesting reading for professional linguists and language students, as well as all other professionals and laymen eager to delve into the intricate pathways of language, culture, communication and identity.

Spis treści

Acknowledgements
Introduction    
Note on contributors

Chapter 1    
Pathways to Competence: ELT for Slovak PhD Students
(Zuzana Kolaříková, Helena Petruňová, Renáta Timková) 
Chapter 2    
Storied, Integrated, Interactive – New Varieties of Medical Case Reporting as Tools in ESP Teaching, Medical 
Training and Professional Development
(Magdalena Zabielska) 
Chapter 3    
The Importance of Culture in Instructed Language Learning – Learners' Perspective
(Maurizio Bonino) 
Chapter 4    
Factors Influencing Willingness to Communicate in English in Second Life
(Mariusz Kruk) 
Chapter 5    
Language Relativism and the Effectiveness of Communication
(Grzegorz Grzegorczyk) 
Chapter 6    
Immigration in Public Discourse in Britain: A Review
(Alan Floyd) 
Chapter 7    
The Slavic World as Reflected in the Correspondence of Slavists
(Tatyana E. Strokovskaya)
Chapter 8    
How News Deals With Identities. Hate Speech and Representation of Minority Identities in Italian Newspapers
(Enrico Caniglia) 
Chapter 9    
Advertising Identity from a Pragmatic Perspective
(Sonia Lavandeira Rojo) 
Chapter 10    
Humanity or Bestiality: The Question of Identity in If This Is a Man by Carlo Levi
(Dorota Karwacka-Pastor) 


 

1s parki naukowo technologiczne

Parki Naukowo-Technologiczne w polityce innowacyjności polskich władz publicznych

Bartosz Maciej Wiśniewski

(ISBN 978-83-61079-35-4, Gdańsk 2016, format B5, stron 221, oprawa twarda, cena 59 zł)

[…] Autor książki poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak obecnie w Polsce wygląda realny udział władzy politycznej różnych szczebli w realizacji polityki innowacyjności. Jako obszar swoich badań, na którym postanowił poszukiwać owego realnego udziału władzy w procesie wdrażania osiągnięć nowoczesnej nauki i techniki nie tylko w gospodarce, wybrał działalność polskich parków naukowo-technologicznych (PNT). One bowiem – Jego zdaniem – odgrywają szczególną rolę  w procesach transferu wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań do gospodarki, choć ich rola wciąż jest niedoceniana […].

[…] książka Pana dr. Bartosza M. Wiśniewskiego przynosi interesujące  analizy i refleksje pozwalające lepiej i pełniej zrozumieć wagę zadań związanych z prorozwojową modernizacją naszego kraju, jego gospodarką i całościowo ujmowanym systemem społecznym. Autor w oryginalny sposób, stosując między innymi interesującą formę narracyjną, wprowadza  czytelnika w krąg problemów, których poznanie, zrozumienie i konsekwentne rozwiązywanie stanowi niezwykle istotny warunek pomyślnego rozwoju Polski, a więc postępu cywilizacyjno-kulturowego. To zaś, jak słusznie Autor wielokrotnie podkreśla, jest jednym z fundamentalnych zadań organów i instytucji władzy publicznej […].

Fragmenty z recenzji Prof. dra hab. Alfreda Lutrzykowskiego

______________________________________________________________________________


1s new podstawy metodologiczne badan pedagogicznych

Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych

Albert Wojciech Maszke

ISBN 978-83-61079-31-6
format B5
s. 121
oprawa miękka
cena 30 zł

"Niniejsze opracowanie zostało przygotowane z myślą o osobach studiujących zaocznie, w tym głównie przyszłych pedagogów, którzy zobowiązani są do zaznajomienia się ze sposobami prowadzenia badań naukowych. Intencją pracy jest przede wszystkim naświetlenie tych problemów i zagadnień metodologicznych, do których przywiązuje się w badaniach szczególną wagę, jak i przekazanie praktycznych rad i wskazówek przydatnych w samodzielnym przygotowaniu prac dyplomowych. Książkę napisano z przeświadczeniem, że ułatwi ono studentom zapoznanie się z elementarną wiedzą wchodzącą w zakres programowy przedmiotu metodologia i że wskaże im, co powinni robić i jak postępować w toku poszczególnych czynności badawczych, aby proces ten przebiegał prawidłowo. O tym, jak samemu prowadzić badania, każdy podejmujący się tego zadania musi nauczyć się sam, korzystając z posiadanej wiedzy oraz wskazówek zawartych m.in. w niniejszym opracowaniu. Brak wiedzy z tego zakresu stwarza zazwyczaj duże trudności w przygotowaniu dobrej pracy a nierzadko bywa przyczyną poważnych kłopotów. Przedkładane opracowanie nawiązuje do mojego podręcznika z 2008 roku, pt. „Metody i techniki badań pedagogicznych”, pomimo, iż struktura i układ pracy uległy zmianie, zaś zakres treści merytorycznych został znacznie ograniczony".

Ze "Wstępu" do publikacji.

_________________________________________________________________________________

1s Bzymek wymiary niedojrzalosci

Wymiary niedojrzałości w perspektywie wychowania w rodzinie

Agnieszka Bzymek

ISBN 978-83-61079-34-7
Gdańsk 2015
Format B5
oprawa miękka, stron 316
cena 46 zł

Świat nastawiony na pośpiech, konsumpcję, sukces nie ułatwia wchodzenia w dorosłe życie, nie uczy odpowiedzialności. Ewa Domańska stwierdza: „żyjemy w czasach tymczasowości, w świecie, który umiera na pogoń za zmianami. Wszystko zdaje się ulotne, pokawałkowane, relatywne”[17]. Zanurzeni w kulturze momentu, natychmiastowego zaspakajania potrzeb, kreowanych i podsycanych przez masową kulturę, nie mając oparcia w rodzinie, doświadczamy trudu w przekraczaniu progu niedojrzałości. Stanowiąc fragment Tłumu Magdaleny Abakanowicz ślepo podążamy za ujednoliconym wzorcem istnienia opartym na konsumpcji, bezzwłocznej gratyfikacji potrzeb, egotyzmie, zaniku relacji interpersonalnych, odpowiedzialnej miłości. Thomas Hylland Eriksen pisze: „Małżeństwa znajdują się pod bezpośrednią presją tyranii chwili; domaga się ona natychmiastowej gratyfikacji, obiecuje coraz to nowe i bardziej ekscytujące momenty, zwalcza wartości związane z historią, wszelkimi więziami i trwałością (…) Jako że rodzina została wyzuta z funkcji (…) w nowej ekonomii coraz trudniej jest zrozumieć, do czego ma służyć. By ująć to nieco inaczej, liczba postaci podobnych do Bridget Jones i bohaterów Nicka Hornby’ego – niedojrzałych i niezdecydowanych Piotrusiów Panów obojga płci, często już grubo po trzydziestce – wyraźnie rośnie”[18]. - fragment Wstępu.
__________________
[17] E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań,
2005, s. 13.
[18] T. H. Eriksen, Tyrania chwili, PIW, Warszawa, 2003, s. 186–187.

___________________________________________________________________________________________

 1s infobrokerstwo okladka

Infobrokerstwo - idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne

pod redakcją Małgorzaty Kamińskiej i Tadeusza Wojewódzkiego

(ISBN 978-83-61079-32-3, Gdańsk 2015, oprawa miękka, stron 384, cena 66 zł)

"Osoby legitymujące się kompetencjami niezbędnymi do aktywnego uczestnictwa w procesach informacyjnych i w działaniach z obszaru komunikacji wiedzy zwykle postrzega się jako przedstawicieli profesji oficjalnie usankcjonowanych, takich jak analityk informacji i raportów medialnych, analityk ruchu na stronach internetowych, bibliotekoznawca, broker informacji (researcher), menedżer zawartości serwisów internetowych, specjalista informacji naukowej technicznej i ekonomicznej, specjalista zarządzania informacją, oraz tych, nie ujętych jeszcze w oficjalnych klasyfikacjach zawodów, ale obecnych w realnej praktyce współczesnej organizacji, jak choćby profesjonalista wyszukiwania określonych treści, posiadający znajomość problematyki infrastruktury intelektualno-mentalnej organizacji, którego określić można mianem infobrokera systemowego(...)".  Fragment Wprowadzenia.

SPIS TREŚCI
   
WPROWADZENIE  

CZĘŚĆ 1
KONCEPCYJNE PODSTAWY INFOBROKERSTWA

ANNA PAŁUBICKA, Problemy integracji kulturowej w organizacji     15
TADEUSZ WOJEWÓDZKI, Komunikacja wiedzy     36
MATEUSZ BONECKI, ANNA MALITOWSKA, Rola infobrokera w procesie podejmowaniu decyzji zarządczych     120
JAROSŁAW BORUSZEWSKI, Integracja, kwantyfikacja, optymalizacja – narzędzia konceptualne infobrokera systemowego     142

CZĘŚĆ 2
ORGANIZACYJNO-PRAWNE ASPEKTY INFOBROKERSTWA

MAŁGORZATA KOWALSKA, Infobroker – definicja misji, zadania i kompetencje     161
PRZEMYSŁAW KRYSIŃSKI, Ośrodki kształcenia infobrokerów w Polsce     194
ANETA JANUSZKO-SZAKIEL, Funkcjonowanie infobrokeringu w Niemczech – wybrane zagadnienia     202
IGA BAŁOS, Komunikacja wiedzy a ochrona własności intelektualnej     219
MICHAŁ BARAŃSKI, Brokerstwo informacji w wybranych systemach prawnych     256

CZĘŚĆ 3
PRAGMATYKA INFOBROKERSKA

PRZEMYSŁAW KRYSIŃSKI, MAŁGORZATA KOWALSKA, NATALIA PAMUŁA-CIEŚLAK, Warsztat pracy infobrokera     273
SABINA CISEK, Wyszukiwanie informacji o firmach w Internecie – wybrane aspekty     311
GRZEGORZ JÓZEFIAK, Rola MDMTM w praktyce diagnostycznej współczesnej organizacji     324
ADAM WOJEWÓDZKI, TADEUSZ WOJEWÓDZKI, Wykorzystanie techniki kwantowania wiedzy do realizacji zadań poznawczych i praktycznych     347

NOTY O AUTORACH     373

__________________________________________________________________________________________

1s Strumienie hiperlaczy

Strumienie hiperłączy

Paweł Wojciechowski

(ISBN 978-83-61079-30-9, Gdańsk 2014, oprawa miękka, stron 167, cena 53 zł)

          "Paweł Wojciechowski skupia się na jakże istotnym problemie funkcjonowania szeroko pojętej współczesnej kultury w ponowoczesnej erze dominacji technologii cyfrowych. Autor w sposób bardzo dogłębny i wielopłaszczyznowy dokonuje filozoficznej analizy współczesnego świata i powolnej, prawie niezauważalnej erozji dotychczasowej kultury w wyniku zaistnienia potężnego narzędzia przekazu informacji jakim jest przekaz cyfrowy. […]

          Na interdyscyplinarne monografie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych jest dziś duże zapotrzebowanie za sprawą kolosalnych przemian społecznych i kulturowych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. […] Warto zwrócić uwagę na dwie podstawowe cechy tej książki. Po pierwsze jest tu reprezentowane nietypowe, jak na literaturę polską i zagraniczną podejście polegające na interdyscyplinarnym, społeczno-humanistycznym, diagnozowaniu przemian życia człowieka w cyberświecie. […] Druga ważna cecha tej pozycji to odwołanie się do teorii i myśli pedagogicznej, i to nie w sposób zdawkowy, jak to ma często miejsce w publikacjach z zakresu edukacji (...)".

                                                  Fragment recenzji  prof. dr hab. Grażyny Penkowskiej

______________________________________________________________________________________________

1s matrimonium et crux last

Matrimonium et crux. Wzrost i kariera rodu Brienne w czasie wypraw krzyżowych (do początku XIV wieku)

Karol Polejowski


(ISBN 978-83-61079-29-3, Gdańsk 2014, oprawa twarda, stron 331, cena 109 zł)

„…aktem odwagi i badawczej determinacji jest prezentowana praca p. Karola Polejowskiego, która gromadzi ogrom faktów źródłowych i historiograficznych dotyczących dziejów rodu Brienne. […] Praca jest całkowicie oryginalnym dziełem autorskim […], zaś wywody dra Karola Polejowskiego zawierają niekwestionowany walor źródłowy. Przygotowując pracę sięgnął on do pięciu zespołów archiwalnych proweniencji francuskiej, ale też do około 180 źródeł drukowanych o różnym charakterze w znacznym stopniu nie znanych polskim mediewistom” - z recenzji  Prof. dra hab. Jerzego Hauzińskiego.

Spis treści

Wykaz skrótów    5
Wstęp    7
I.     Brienne, Szampania i Outremer do roku 1191    13
II.     Mariaże Brienne w XII wieku    53
III.     Między Lecce i Akką: Brienne, Italia i Outremer do roku 1210    97
IV.     Akka, Ferentino i Konstantynopol: Brienne i Śródziemnomorze w latach 1210-1231    137
V.     Brienne w Szampanii i na Łacińskim Wschodzie do lat sześćdziesiątych XIII w.    183
VI.     Monarsze ambicje: Jerozolima, Cypr i Ateny (do 1309 roku)    227
Epilog    271
Tablice genealogiczne    275
Bibliografia    287
Indeks osób    307
Streszczenie    321
Summary    327

___________________________________________________________________________________________

   1s Arktyka okladka 2014 

Dynamika cech osobowości w warunkach izolacji arktycznej

Ryszard Botwina, Robert Chruściński, Marcin Krawczyński

(ISBN 978-83-61079-20-0, Gdańsk 2014, oprawa miękka, stron 126, cena 37 zł)

Celem pracy było wykazanie zmian i zależności w funkcjonowaniu człowieka w sytuacji izolacji arktycznej jako ekstremalnych warunków życia w odniesieniu do mechanizmów adaptacyjnych. Badania przeprowadzono na małej, ośmioosobowej
grupie zadaniowej, jaką stanowili członkowie XXV Wyprawy Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Spitsbergen 2002/2003. Zastosowano następujące metody badawcze: socjogram ustosunkowań interpersonalnych, Inwentarz
Osobowości w polskiej adaptacji Choynowskiego oraz Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji opracowany przez Z. Gasia. Badania przeprowadzono czterokrotnie (w lipcu 2002, pod koniec września 2002, w styczniu 2003 oraz w lipcu
2003). Dodatkowo mierzono zależność między zajmowaną pozycją socjometryczną a doświadczeniem, wyrażonym ilością odbytych wypraw polarnych oraz stopień agresji w odniesieniu do tego samego kryterium. Ponadto dokonano korelacji
wszystkich badanych czynników (pozycja socjometryczna, osobowość i syndrom agresji). - fragment Wstępu.

__________________________________________________________________________________

1s okladka cialo czlowieka I

Ciało człowieka w refleksji humanistycznej

redakcja naukowa Monika Żmudzka-Brodnicka i Mariusz Brodnicki

(ISBN 978-83-61079-26-6, Gdańsk 2013, oprawa miękka, stron 308, cena 79 zł)

O cielesności człowieka i jej osobowym wymiarze przypomniano sobie dopiero w XIX wieku, natomiast wiek XX to – można by powiedzieć – wiek ciała, zarówno w myśli filozoficznej (zwłaszcza francuskiej), krytycznej w wielu jej nurtach wobec
Kartezjańskiego dualizmu, jak i w innych dyscyplinach naukowych, czerpiących w dużej mierze z dorobku współczesnej filozofii. Świadomi tych przemian, w oddanej do rąk Czytelnika książce przyglądamy się ciału człowieka z różnych perspektyw, zapraszając do dyskusji przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych, którym bliskie są rozważania nad ludzką cielesnością. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko wspólny namysł pozwala spojrzeć na problem głębiej i szerzej i odkryć te wymiary ludzkiej cielesności, które nadal są niedostrzegane lub nieoczywiste. Mamy nadzieję, że po lekturze niniejszej książki podzielą Państwo nasze zdanie. - fragment Wstępu.

 ___________________________________________________________________________________________________

  1 s bibliotekarz przewodnik2

Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji 

pod red. Mai Wojciechowskiej i Jolanty Laskowskiej

(ISBN 978-83-61079-27-9, Gdańsk 2013, stron 202, cena 40 zł)

Redaktorki tomu we Wstępie napisały:


"(...) Dynamiczny rozwój nowych technologii udostępniania informacji zdeterminował zawód bibliotekarza, który ewoluuje w ostatnich latach szybciej niż kiedykolwiek. Współczesna biblioteka postrzegana jest często jako hybryda łącząca świat tradycyjny z wirtualnym, a hybrydowy bibliotekarz
scala działania tradycyjne z nowoczesnymi. Nowe zadania bibliotek wymagają od pracowników zaangażowania oraz sporego wysiłku włożonego w zdobycie nowych
i udoskonalenie posiadanych już umiejętności. Mimo wysokich wymagań kwalifikacyjnych zawód bibliotekarza wciąż nie cieszy się społecznym uznaniem i nie
daje finansowej satysfakcji, zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach świata. O aktywności bibliotekarzy świadczy chociażby ilość opublikowanych w niniejszej monografii referatów poświęconych właśnie zawodowi bibliotekarza. Prace autorstwa zarówno bibliotekarzy – praktyków, jak i pracowników naukowych, podzielono na dwie części. W części pierwszej zgromadzono teksty związane z bibliotekarstwem współczesnym, natomiast część druga prezentuje bibliotekarstwo
i bibliotekarzy w ujęciu historycznym".


senior przod  "Senior osoba i obywatel" - opracowanie zbiorowe pod red. Henryka Olszewskiego (ISBN 978-83-61079-21-7, Gdańsk 2013, stron 290, cena 53 zł)

Tematyka tomu została podzielona na trzy obszary: polityczno-prawny, scocjopedagogiczny oraz psychospołeczny oraz część poświęconą sprawozdaniom z konferencji.

We wstępie redaktor tomu prof. Henryk Olszewski napisał:
"Autorzy niniejszego tomu zbiorowego włączają się do realizacji misji rozpoznawania i pogłębiania wiedzy na temat sytuacji starzenia się społeczeństwa jako wyrazistego procesu demograficznego. Swój głos przedstawiają politolodzy, socjolodzy, pedagodzy oraz psycholodzy. Spojrzenie na sygnalizowane wcześniej procesy i zjawiska ma więc charakter interdyscyplinarny, choć przy zachowaniu odrębności metodologicznej swoich dyscyplin.
Praca zawiera rozprawy, studia badawcze, doniesienia z badań zebrane w tomie poświęconemu aktualnym problemom starzenia się obywateli a jednocześnie osób znajdujących się w określonym etapie swego rozwoju życiowego. Wspomniane pogłębianie rozpoznawania problemów związanych z ludzkim starzeniem się, problemów pokazanych z różnych perspektyw, staje się ważnym obowiązkiem dzisiejszych społeczeństw, które weszły w zjawisko powszechnego starzenia się. To zadanie uzasadnia publikację treści zawartych w niniejszym tomie (...)".


     Finanse Unii Europejskiej3 W serii „WYKŁADY I SKRYPTY AKADEMICKIE ATENEUM” ukazała się publikacja Marty Bizewskiej i Zbigniewa Godeckiego "Finanse Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane"

(ISBN 978-83-61079-23-1, 2013, stron 125, cena 42 zł)

We wstępie autorzy napisali:
"(...) Opracowanie – jak informuje jego podtytuł – nie obejmuje całej problematyki finansów publicznych. Obejmuje tylko jej płaszczyznę normatywną w zakresie zmian wprowadzonych wejściem w życie TzL, i jako takie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób naukowo i dydaktycznie zainteresowanych tematyką finansów Unii Europejskiej, a także dla studentów, przede wszystkim kierunku Europeistyka, jako podstawa uzupełnienia wiedzy zdobywanej na wykładach lub na podstawie klasycznych podręczników".

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE (Zbigniew Godecki)
Rozdział II. ZASOBY WŁASNE (Marta Bizewska)
Rozdział III. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE (Marta Bizewska, Zbigniew Godecki)
Rozdział IV. ZASADY BUDŻETOWE (Marta Bizewska)
Rozdział V. USTANAWIANIE BUDŻETU (Marta Bizewska, Zbigniew Godecki)
Rozdział VI. WYKONYWANIE BUDŻETU (Marta Bizewska)
Rozdział V. OCHRONA INTERESÓW FINANSOWYCH (Zbigniew Godecki)
Zakończenie
Bibliografia 
Addendum

___________________________________________________________________________________________________________ 

W serii „WYKŁADY I SKRYPTY AKADEMICKIE ATENEUM” ukazała się publikacja Witolda Turnowieckiego i Michała Kubiaka pt. „Polityka społeczna Unii Europejskiej” (ISBN 978-83-61079-18-7, Gdańsk 2013, s. 355, cena 54 zł).

 3 okladka polityka spoleczna3

Podręcznik o charakterze komplementarnym w stosunku do dotychczasowych opracowań z zakresu europejskiej polityki społecznej, przeznaczony dla studentów europeistyki, politologii oraz pedagogiki społecznej. Służyć może studiującym w poznaniu i zrozumieniu różnorodności,  jak i zmienności europejskiej rzeczywistości socjalnej, szczególnie w Unii Europejskiej. Każdy, kto przeczyta tę książkę, zdobędzie podstawową wiedzę na temat europejskiej polityki społecznej, tym bardziej, że został opatrzony aneksami zawierającymi teksty Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejskiej Karty Społecznej, Karty Socjalnej Unii Europejskiej oraz Karty Praw Podstawowych UE. 

 _________________________________________________________________________________________________________________

 • W serii „WYKŁADY I SKRYPTY AKADEMICKIE ATENEUM” ukazała się publikacja Marka Ejsmonta i Beaty Kosmalskiej pt. „Instytucjonalne formy opieki i pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych” (ISBN 978-83-61079-19-4, Gdańsk 2013, s. 140, cena 35 zł).

 4 okladka instytucjonalne formy opieki1

Autorzy we Wstępie napisali:

Książka "Instytucjonalne formy opieki i pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych" jest publikacją przeznaczoną dla studentów studiów I i II stopnia pedagogiki i nauk o rodzinie. Zawiera ona syntetyczne ujęcie problematyki dotyczącej funkcjonowania instytucji opieki i wsparcia społecznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w odniesieniu do realizowanych przedmiotów na wymienionych kierunkach studiów, dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej oraz zmian w regulacjach prawnych dotyczących pomocy społecznej. Obok pozytywnych aspektów tych zmian, dostrzega się także negatywne i to one są dla części, tak obserwatorów życia społecznego, jak i uczestników na tyle niepokojące, że często określa się je mianem chaosu.

 •    Akademickie Towarzystwo Andragogiczne i „Ateneum-Szkoła Wyższa” w Gdańsku wspólnie opublikowały w serii BIBLIOTEKA EDUKACJI DOROSŁYCH,

Tom 44 pt. "Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość" pod red. Tomasza Maliszewskiego, Józefa Żerko
(red. serii: Agnieszka Stopińska-Pająk)(ISBN 978-83-61079-17-0, Warszawa-Gdańsk 2013, stron 275, cena 51 zł)
___________________________________________________________________________________________________________________

1s Okladka edukacja doroslych

We Wprowadzeniu redaktor serii Agnieszka Stopińska-Pająk napisała:
"(...) W dyskursie nad wykluczeniem społecznym wszyscy zgodnie dostrzegają edukację jako jeden z najważniejszych czynników, zarówno jako źródło zjawiska
– w przypadku utrudnień bądź braku dostępu do edukacji, jak też – jako sposób na ograniczenie i wychodzenie z marginesu społecznego, poprzez tworzenie
możliwości i maksymalizowanie dostępu do edukacji w jej różnych formach każdej osobie/grupie. Rola edukacji w procesie wspomagania przeciwstawianiu się
wykluczaniu społecznemu jest nie do przecenienia. Właśnie ta ostatnia kwestia jest przedmiotem rozważań zawartych w tekstach 44 tomu BED. Autorzy ukazują rolę edukacji dorosłych, która jako zjawisko powstała właśnie z potrzeb środowisk pozbawionych dostępu do oświaty i jednym z pierwszych jej zadań, dodać należy – ciągle nadal aktualnym, jest tworzenie możliwości życiowych ludziom dorosłym na każdym etapie życia, znajdujących się w różnych sytuacjach osobistych i położeniu. Doświadczenia edukacji dorosłych w tym zakresie są bogate, mogą stanowić inspirację dla podejmowanych współcześnie działań, tym bardziej, iż epoka płynnej nowoczesności/ponowoczesności nie jest wolna od problemów wykluczenia, a wręcz nawet przeciwnie – zmiany, jakie obecnie się dokonują, niejednokrotnie przyczyniają się do pojawiania się coraz to nowych wymiarów wykluczenia społecznego, kulturowego, wykorzenienia, marginalizacji, które są doświadczane przez coraz to nowe grupy społeczne. Pokazanie zatem różnorodnych działań edukacyjnych z perspektywy społecznych praktyk zapobiegania i wspomagania wykluczonych w ich wysiłku włączania się do
wspólnoty społecznej uważam jako ważne i potrzebne.
       Większą część pracy stanowią teksty ukazujące zaangażowanie edukacji dorosłych na rzecz wykluczonych w aspekcie historycznym, co uważam jako szczególnie interesujące podejście Redaktorów. Rzadko bowiem przeszłość edukacji dorosłych jest postrzegana z tej właśnie perspektywy. A ponadto pokazywanie wysiłków walki z wykluczeniem społecznym podejmowanych w przeszłości szczególnie uwydatnia, iż problemy teraźniejsze, są – jak to ujęto w jednym ze śródtytułów – zakotwiczone w przeszłości".

_____________________________________________________________________________________________________________________

 1s ksiega jubileuszowa twarda 2 

Badania w historii oświaty i wychowania * Historia oświaty i wychowania w życiu badacza

Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa Żerko

pod redakcją
Romualda Grzybowskiego, Krzysztofa Jakubiaka, Waldemara Tłokińskiego

ISBN 978-83-61079-18-7, Gdańsk 2012, stron 439,

opracowanie zbiorowe, publikacja w oprawie twardej (cena 60 zł)  i miękkiej (cena 45 zł)

 

 

 

 

 

 

We Wstępie do księgi jubileuszowej JM Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku prof. dr hab. Waldemar Tłokiński napisał:
    "(...) Niniejsza Księga Jubileuszowa powstała z inicjatywy Przyjaciół Pana Doktora, głównie ze środowisk akademickich Gdańska i Linköping
w Szwecji. Zapragnęliśmy podarować z okazji złożonego Jubileuszu coś trwalszego od kwiatów, własne przemyślenia i badania, które choć z różnych warsztatów, dotyczą człowieka i jego poznawczego stawania się w ciągu całego życia. Tak bowiem się dzieje w tradycji akademickiej, że wszelakie jubileuszowe próby zwieńczenia czyjejś działalności przybierają formę podarowanej debaty naukowej, do której zaprasza się tych, którzy chcieliby się w tym święcie zaznaczyć. Piszę o złożonym Jubileuszu, bo w okrągłych datach siedemdziesięciu lat życia pomieściło się pięćdziesiąt lat pełnej poświęcenia służby nauczycielskiej oraz czterdzieści lat trudów badacza naukowego. W tych siedemdziesięciu latach zawarta jest praca na różnych odpowiedzialnych stanowiskach, od harcerstwa po instytucje akademickie. Jubilat znalazł jeszcze czas na awanse w arbitrażu sportowym,
w działalności politycznej i związkowej. Wszystko to pomieszczone zostało w nocie biograficznej Jubilata.
    Gdyby w kilku słowach odnieść się do zawartości treściowej niniejszej Księgi, to uderza bogactwo pomieszczonych w niej wątków. Trudno się dziwić, gdy spojrzy się na różnorodność uprawianych przez autorów dyscyplin: pedagogika, historia, neuropsychologia, neurolingwistyka, psychologia sportu. Stąd też ofiarowane Jubilatowi prace dotyczą takich obszarów jak edukacja, łącznie z współczesnymi jej problemami, historia nauki, oświaty i wychowania, szkoła i nauczyciel w ujęciu historycznym i porównawczym, instytucje pomocy, opieka i poradnictwo, terapia pedagogiczna".


 

1s Okladka wokol problemow z interpretacja

Wokół problemów z interpretacją i historią
                                                               redakcja
                      Ewa Nawrocka, Monika Żmudzka-Brodnicka, Witold Płotka, Józef Żerko

(ISBN 978-83-61079-12-5, Gdańsk 2011, stron 247, cena 52 zł)

W imieniu Redaktorów tak o publikacji we Wstępie napisał Witold Płotka:
"(...) Wokół problemów z historią i interpretacją jako pierwszy tom serii wydawniczej Interpretacje, prezentując szerokie spektrum tekstów, pomaga Czytelnikowi dostrzec problematyczność zasygnalizowanego poprzez tytuł antologii związku historii z interpretacją oraz podjąć indywidualny trud rozumienia kultury. Jednak zebrane teksty przede wszystkim umożliwiają dostrzeżenie paradoksalności relacji pomiędzy Nietscheańskim przekonaniem o zamknięciu człowieka w błędnym kole kolejnych – zdawałoby się – równouprawnionych interpretacji a Husserlowskim wezwaniem do walki człowieka o jego prawdę. Czyż nie jest tak, że kolejna interpretacja pozwala pełniej zrozumieć człowieka? Czy taka ciągle ponawiana refleksja, można następnie pytać, nie zbliża człowieka ku prześwitowi prawdy? Pytania te, mam nadzieję, dzięki lekturze tekstów zebranych w niniejszym tomie, podejmie także Czytelnik".

____________________________________________________________________________________________________________

1s koncepcje organizacji bibliotek     Koncepcje organizacji bibliotek pod red Mai Wojciechowskiej

(ISBN 978-83-61079-16-3, Gdańsk 2011, stron 337, cena 53 zł)

We Wstępie redaktor Maja Wojciechowska napisała:
"(...) Na niniejszą publikację składają się teksty omawiające doświadczenia praktyczne bądź prace badawcze poświęcone nowoczesnym koncepcjom organizacji bibliotek. Są więc rozważania poświęcone programom jakościowym, komunikacji w bibliotece, promocji i reklamie, nowym technologiom, czy narzędziom kierowania personelem bibliotecznym. Autorzy, będący przedstawicielami ośrodków naukowych, jak też różnych typów bibliotek, przedstawiają w swych pracach różnorodne poglądy i ocenę". 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Informacje o czasopismach

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku wydaje następujące czasopisma naukowe:

 

 • ISSN 2353-2912 "Forum Filologiczne Ateneum"

Czasopismo punktowane 20 punktami w wykazie czasopism punktowanych z 31 lipca 2019 r.  poz. 27734  

Redaktor naczelny 

Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska

Komitet Naukowy Czasopisma "Forum Filologiczne Ateneum"

Filologia angielska
Prof. Desmond Graham, The University of Newcastle, Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania)
Prof. Tom Napieralski University of Colorado, Colorado Springs (Stany Zjednoczone)
Prof. Piotr Stalmaszczyk, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Prof. Henryk Kardela, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Filologia włoska
Prof. Mercedes Arriaga Florez, Universidad de Seville (Hiszpania)
Prof. Dario Tomasello, Universita degli Studi di Messina (Włochy)
Prof. Maria Rosaria Vitti-Alexander, College Nazareth-Rochester (Stany Zjednoczone)

 

Filologia hiszpańska
Prof. Antonio Pamies Bertrán (Universidad de Granada) (Hiszpania)
Prof. Luis Luque Toro (Università Ca’ Foscari, Venezia) (Włochy)
Dr Lucía Luque Nadal (Universidad de Córdoba) (Hiszpania)

Filologia germańska
Prof. zw. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, Uniwersytet Gdański (Polska)
Prof. zw. dr hab. Mariola Wierzbicka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)


 

 

 • ISSN 1897-2829 „Studia i Badania Naukowe” PEDAGOGIKA oraz EUROPEISTYKA.

 Czasopismo punktowane 5 punktami w wykazie czasopism punktowanych (część B) ogłoszonym 26 stycznia 2017 roku - poz. 2485

Skład Rady Naukowej czasopisma „Studia i Badania Naukowe” tomów Europeistyka i Pedagogika

Prof. Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. Paola Barbara Helzel, Uniwersytet Kalabryjski w Arcavacata-Rende (Cs) (Włochy)
Prof. Soheir Mohammed Hewala, Cairo University (Egipt)
Prof. Håkan Hult, Linköpings Universitet (Szwecja)
Prof. PhDr. Bronislava Kasacova, MatejBelUniversity, Banska Bystrica (Słowacja)
Prof. Sami Nassar, Cairo University, Egyptian E-Learning University (EELU) (Egipt)
Ks. prof. Artur Katolo, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Prof. Leszek Buliński, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Prof. Małgorzata Stopikowska, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Dr Imrich Gazda PHD, KU Ružomberok (Słowacja)
Dr Pasquale Laghi, Uniwersytet Kalabryjski w Arcavacata-Rende (Cs) (Włochy)
Dr Flavio Vincenzo Ponte, Uniwersytet Kalabryjski w Arcavacata-Rende (Cs) (Włochy)


 

 

 • ISSN 2391-7814 "Ateneum Przegląd Familiologiczny"

 Czasopismo punktowane 4 punktami w wykazie czasopism punktowanych (część B) ogłoszonym 26 stycznia 2017 roku -  poz. 287.

Skład Rady Naukowej  czasopisma "Ateneum Przegląd Familiologiczny"

Prof. Paola Barbara Helzel, Uniwersytet Kalabryjski w Arcavacata-Rende (Cs) (Włochy)
Prof. Soheir Mohammed Hewala, Cairo University (Egipt)
Prof. Håkan Hult, Linköpings Universitet (Szwecja)
Prof. PhDr. Bronislava Kasacova, MatejBelUniversity, Banska Bystrica (Słowacja)
Prof. Sami Nassar, Cairo University, Egyptian E-Learning University (EELU) (Egipt)
Ks. prof. Artur Katolo, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Prof. Leszek Buliński, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Prof. Małgorzata Stopikowska, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Dr Imrich Gazda PHD, KU Ružomberok (Słowacja)
Dr Pasquale Laghi, Uniwersytet Kalabryjski w Arcavacata-Rende (Cs) (Włochy)
Dr Flavio Vincenzo Ponte, Uniwersytet Kalabryjski w Arcavacata-Rende (Cs) (Włochy)

 Redaktor serii: prof. Małgorzata Stopikowska

Forum Filologiczne Studia i Badania Naukowe Przegląd Familiologiczny

Forum filologiczne 1/2013

Forum Filologiczne Ateneum 2013 okladka1s

Spis treści

Streszczenia

Pedagogika 1/2012

okadka2

Spis treści

Streszczenia

Przegląd Familiologiczny 1/2013

1s Ateneum Przeglad Familiologiczny 1 2013

Spis treści

Streszczenia

  

Europeistyka 2/2011

okladka SiBN europeistyka2 2011

Spis treści
Streszczenia

Przegląd Familiologiczny 1/2014 

1s Ateneum Familio 1 2014 blue 

Spis treści
Streszczenia

 

Pedagogika 1/2013

okladka 1s PEDAGOGIKA 2013

Spis treści

Streszczenia

 
 

Europeistyka 2/2012

1s SiBN EUROPEISTYKA 2 20121

Spis treści

Streszczenia

 

 


 

 Studia i Badania Naukowe. Pedagogika 1/2011

PEDAGOGIKA 2011 okladka 1

 

 

 

 

W skład Komitetu Wydawniczego wchodzą:

 

Przewodniczący:

 • prof. zw. dr hab. Edmund Kotarski

 

Członkowie:

 • prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander
 • prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska
 • prof. nadzw. dr hab. Marcin Krawczyński
 • prof. nadzw. dr hab. Henryk Olszewski
 • prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński
 • dr Katarzyna Kukowicz-Żarska
 • dr Bartosz Wiśniewski

Zamówienia należy składać na adres:

Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku
80-802 Gdańsk
ul. 3 Maja 25A

lub

email: wydawnictwo@ateneum.edu.pl