POWRÓT DO MENU

O Uczelni

mgr Atena Kiradzopulos- Kordalska
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych 
Tel. 58 722-08-45
e-mail:
a.kiradzopulos@ateneum.edu.pl
Dyżur: II piętro (pok. 207)
ul. 3 Maja 25A

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku podejmuje szereg rozmaitych działań, mających na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych. Wyzwaniem dla naszej Uczelni było stworzenie takich warunków do studiowania osobom niepełnosprawnym, by mogły zdobyć interesujące  wykształcenie i tym samym podnieść kwalifikacje i szanse zawodowe, co pozwoliłoby im uzyskać życiową samodzielność.

Pierwszym krokiem była realizacja projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Ateneum-Szkoły Wyższej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która umożliwiła zakup specjalistycznego oprogramowania m.in. syntezatorów mowy, programów powiększających i programu do odczytu ekranu. Niepełnosprawnym studentom jest również udostępniony przenośny sprzęt typu powiększalniki, dyktafony i elektroniczne notatniki.
DSC 2866 DSC07892 DSC07855 20130910 120213

Współpraca z Fundacją Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych „Integralia” umożliwiła przeprowadzenie szkolenia dotyczącego pracy z osobami niepełnosprawnymi wśród pracowników administracyjnych.

Mając na celu poprawę warunków kształcenia niepełnosprawnych studentów, stworzono także kompleksowy system wsparcia studentów niepełnosprawnych.


System Wsparcia obejmuje:

WSPARCIE TECHNICZNE

 • możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu
 • doposażanie infrastruktury dydaktycznej

 

WSPARCIE MATERIALNE

 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

WSPARCIE ORGANIZACYJNE

 • dostosowanie lub zmiana formy uczestnictwa w zajęciach
 • dostosowanie egzaminów okresowych do możliwości studentów niepełnosprawnych

Budynki Uczelni przystosowane zostały do potrzeb osób poruszających się o kulach i na wózkach inwalidzkich.

Siedziba ASW posiada windę, która umożliwia swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych ruchowo po terenie Uczelni. Sześcioosobowa, zatrzymująca się na sześciu poziomach winda, do której wjazd znajduje się od strony podwórza, posiada automatycznie otwierane drzwi oraz 24h połączenie z serwisem dźwigowym. Pozbawiony barier architektonicznych jest również budynek „Zieleniaka”. Windy pozwalają dostać się na każde z pięter obiektu.

W obu budynkach znajdują się także odpowiednio oznaczone sanitariaty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienki posiadają zamontowane uchwyty oraz umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Każdy niepełnosprawny student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, studiujący zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.


 

Biblioteka została przystosowana do potrzeb osób poruszających się o kulach i na wózkach inwalidzkich i wyposażona w niżej wymienione urządzenia, z których można korzystać na miejscu:

 • Stanowisko komputerowe z dotykowym ekranem;
 • Klawiatura ZooMText;      
 • program do odczytu ekranu ZoomText Magreader;
 • syntezator mowy Ivona;
 • Lupa elektroniczna;
 • Lupy tradycyjne oraz lupa-arkusz powiększający.

 

Z myślą o osobach niedowidzących na nowej stronie www Uczelni została wprowadzona funkcja powiększenia tekstu. Polega ona na dostosowaniu rozmiaru tekstu i uzyskaniu jego czytelności w zależności od wady i potrzeb odbiorcy. Używając klawiszy funkcyjnych umieszczonych w górnym pasku menu można zmienić rozmiar czcionki.

 

26/06/23

Zapraszamy do udziału w konkursie „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie,

których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

 

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 7 000 zł,

II nagroda w wysokości 5 000 zł,

III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Prace można składać w następujących kategoriach:

1) rehabilitacja społeczna i zawodowa,

2) rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami,

3) dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,

4) rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r.

Zapraszamy do udziału!

Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Więcej informacji na stronie:  https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/

 

 

18/10/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

W związku otrzymaną  dotacją podmiotową przeznaczoną na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, m.in. konsultacje psychologiczne , Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji tego zadania - z pytaniem dotyczącym ewentualnej realizacji przez Pana/Panią usługi , poprzez  podanie ceny  oraz innych warunków ewentualnego wykonania usługi, zlecanej przez Ateneum – Akademię Nauk Stosowanych.

 Planowana usługa obejmować będzie :

Udzielania wsparcia o charakterze psychologicznym

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów. 

Zachowania zasady poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań.

Wymagania dotyczące oferenta:

Psycholog – konsultant ,

 1.  ukończone studia wyższe na kierunku  psychologia,
 2. Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychologa

W przypadku zainteresowania w wykonaniu usługi prosimy o złożenie oferty z podaniem warunków wykonania zlecenia, w terminie do dnia 25 października 2022r, do godziny 10:00   na maila a.kiradzopulos@ateneum.edu.pl  lub pisemnie (w zamkniętej kopercie) na adres Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych  ul.3Maja25a 80-802 Gdańsk, lub dostarczenie osobiste do Ateneum – Akademii Nauk Stosowanych .

Istotne Warunki zamówienia

 1. Zawarcie umowy cywilno – prawnej
 2. Miejsce : Ateneum  Akademia Nauk Stosowanych
 1. Wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z liczby godzin zrealizowanych usług zatwierdzonych przez Zamawiającego, pomnożonych przez stawkę godzinową.
 2. Dni i godziny pracy konsultanta będą dostosowane do potrzeb studentów Ateneum – Akademii Nauk Stosowanych  oraz określone przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.

 Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

 W sytuacji wyboru złożonej oferty skontaktujemy się z Panem/Panią, w celu podpisania i uzgodnienia warunków umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie  jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 załącznik 1

 

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności jak również ważności kart parkingowych wydanych na podstawie tych orzeczeń.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, przed upływem ważności posiadanego dotychczas orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-osob-niepelnosprawnych-w-dobie-koronawirusa

http://www.covid.pfron.org.pl/

 


 

 


 


 

 


 

 

 

Osoby z dysfunkcjami wzroku mają do dyspozycji:

 • Stanowisko komputerowe w bibliotece uczelni wyposażone w dotykowy monitor;
 • Oprogramowanie w bibliotece i sali informatycznej – program powiększający Maglass;
 • Oprogramowanie w bibliotece i sali informatycznej – program do odczytu ekranu ZoomText Magreader;
 • Powiększalniki przenośne Prisma PC;
 • Lupa elektroniczna;
 • Klawiatura ZooMText;
 • Klawiatura z naklejkami dla osób niedowidzących;
 • Klawiatura z naklejkami brajlowskimi.

Do dyspozycji osób z dysfunkcjami słuchu pozostają:

 • Oprogramowanie do biblioteki i sali informatycznej – syntezator mowy Ivona, głos męski Jacek;
 • Dyktafony cyfrowe o pojemności 4GB, nagrywanie i odtwarzanie plików mp3;

Dla osób z dysfunkcją ruchu pozostają do dyspozycji:

 • Windy;
 • Sanitariaty z uchwytami;
 • Stanowisko komputerowe w bibliotece uczelni wyposażone w dotykowy monitor;
 • Wejścia do budynków dostosowane do potrzeb osób poruszających się o kulach i na wózkach inwalidzkich. 

ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Sprzęt do wypożyczenia w Bibliotece bez konieczności składania wniosku w sprawie wypożyczenia:

 • audiobooki
 • książki online


Aby wypożyczyć n/w sprzęt należy złożyć wniosek w sprawie wypożyczenia:

 • dyktafony
 • rejestratory  dźwięku
 • ipady
 • odtwarzacze mp3
 • lupy powiększające 

1.      W pok. nr  207 na ulicy 3 Maja złóż wniosek (załącznik 7) okazując orzeczenie o niepełnosprawności

 • obowiązkowo zapoznaj się z Warunkami wypożyczenia sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych ( stronę  należy parafować)
 • obowiązkowo zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia (instrukcją użytkowania sprzętu) – strony należy parafować 

2. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, udaj się z kopią wniosku po odbiór sprzętu. (pok.205 na ulicy 3Maja)

https://student.obpon.pl/  Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - link do strony

http://www.pfron.org.pl/   Dofinansowania z PFRON - pomoc osobom niepełnosprawnym (Aktywny Samorząd)

http://www.integralia.pl/

https://www.gdansk.pl/gdansk-bez-barier

http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/osoby-niepelnosprawne

http://www.szansadlaniewidomych.org/ Fundacja Szansa dla Niewidomych 

https://szansa-gdansk.pl/