POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Badania naukowe

W ramach upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach Dział Nauki i Wydawnictw otrzymał karty/foldery reklamowe, które w skrótowej formie prezentują poszczególne typy konkursów i charakterystykę czemu służą i do kogo są adresowane. Jednocześnie są zaproszeniem do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie Narodowego Centrum Nauki 

IMG 3570

Wśród przesłanych kart z konkursami NCN znajdują się:

Preludium - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową.

Etiuda - konkurs na stypendia doktorskie.

Sonata - konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Fuga - konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego.

Sonata Bis - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego.

Symfonia - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością i przekraczają granice dyscyplin naukowych.

Maestro - konkurs na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Opus - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Harmonia - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Polonez - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą.


 

3 Listopada 2013 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wiley we współpracy z European Association of Science Editors zaprasza bibliotekarzy i pracowników naukowych (bez względu na stopień naukowy), którzy chcą dowiedzieć się jak publikować w uznanych czasopismach naukowych na spotkania w Warszawie i Wrocławiu w listopadzie br.

Więcej: http://dmmsclick.wiley.com/view.asp?m=gwag31b6zfe15ma5fg09&u=9391190&f=h


1 Października 2013 r.

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do skorzystania z pełnych zasobów Skonsolidowanej
Platformy Web of Knowledge. Już od 1 Października 2013 roku korzystając z
dostępu testowego będziecie mieli Państwo możliwość wykorzystania pełnego
połączenia źródeł cytowań dającego szerszą perspektywę dla badań naukowych i ich
analiz.


Przeczytaj więcej


 

W ramach krajowej licencji akademickiej na rok 2013 dla pracowników i studentów Ateneum-Szkoły Wyższej dostępne są następujące bazy:

 

 

Korzystanie z serwisów jest możliwe ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej na podstawie autoryzowanych numerów IP.

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku prowadzi działalność badawczą realizowaną w trzech Wydziałach: Studiów Edukacyjnych, Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa oraz Neofilologicznym, które prowadzą zadania badawcze w obszarach tematycznych ściśle związanymi z rozwojem dyscyplin naukowych reprezentowanych przez poszczególne wydziały.

Pracownicy naukowi i dydaktyczni mogą ubiegać się o przyznanie środków na badania własne (granty) w drodze ogłaszanych konkursów.


Konkurs HERA Uses of the Past otwarty (archiwalne)

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum HERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the Past. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty humanistyczne, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typupre-proposals należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2015 r. do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.

Budżet konkursu: 20 milinów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE)

Środki na badania własne są przyznawane przede wszystkim na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi kadry naukowej oraz specjalności naukowych w szkole wyższej. W Ateneum – Szkole Wyższej priorytetowo są traktowane te projekty badań własnych, które wskazują na możliwość ukończenia w ciągu 1-2 lat rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej lub książki profesorskiej. Do priorytetowych zalicza się tematy realizowane w ramach umów Uczelni z uczelniami zagranicznymi i te, które służą kształtowaniu specjalizacji naukowej Uczelni. W miarę posiadanych środków finansowych mogą być także realizowane indywidualne i zespołowe "autorskie" projekty własne. Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni może złożyć tylko jeden projekt na finansowanie badań własnych w danym roku.

Z funduszy badań własnych finansowane są:

  1. granty zwykłe. Grant zwykły przeznaczony jest na finansowanie projektów   badawczych, możliwych do zakończenia w ciągu 1-2 lat. Wysokość grantu zwykłego podawana jest w regulaminu konkursu w danym roku.
  2. tzw. „granty przygotowawcze” do wystąpienia o grant własny MNiSW lub o grant z Unii Europejskiej. Grant taki będzie można otrzymać raz na 3 lata.
  3. granty na wyjazdy pracowników nauki na konferencje zagraniczne, które ze względów technicznych nie były możliwe do zaplanowania w momencie składania wniosku na badania własne.

Terminy składania wniosków oraz wzory wymaganych formularzy będą udostępniane w podczas kolejnych konkursów.

 

Studenci mogą prowadzić działalność naukową w ramach funkcjonujących na Uczelni kół naukowych