POWRÓT DO MENU

Studia Podyplomowe

Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów filologii polskiej oraz neofilologii posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (język angielski, hiszpański, niemiecki, włoski)

Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do certyfikatu C1 i nauczania kolejnego przedmiotu

Skierowane są do osób nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.

Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi w kraju i za granicą . Umożliwi to wiedza, umiejętności i praktyka dotycząca pracy z osobami starszymi oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu języka niemieckiego. W trakcie realizacji modułu językowego [120 godzin] Słuchacz odbywa kształcenie językowe, umożliwiające mu porozumiewanie się z potencjalnymi podopiecznymi. Kształcenie językowe obejmuje także słownictwo i zagadnienia, z zakresu opieki nad seniorami oraz elementy kulturowe, charakterystyczne dla obszarów niemieckojęzycznych. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w kraju i za granicą. Zaletą studiów jest szczególny nacisk na rozwój kompetencji językowych i praktycznych - ostatni semestr poświęcony jest w dużym stopniu intensywnej nauce języka oraz odbywaniu praktyki zawodowej.

Skandynawistyka

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu kultury i cywilizacji krajów skandynawskich, a także w umiejętność komunikowania się w środowisku zawodowym w języku szwedzkim lub norweskim.

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.

Przyrodnicze aspekty zmian klimatu – Studia podyplomowe poszerzające wiedzę merytoryczną i językową w zakresie dyscyplin przyrodniczych

Studia mają charakter dokształcający i prowadzone są przy współpracy z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Ich celem jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę merytoryczną oraz umiejętności językowe, umożliwiające nauczanie przedmiotów z zakresu dyscyplin przyrodniczych, takich jak np. geografia czy przyroda, w języku angielskim w klasach dwujęzycznych oraz dwujęzycznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.