POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

Kasia Kukowicz5

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Katarzyna Kukowicz-Żarska

Konsultacje: 
Wtorek 16.00 -18.00
Piątek 11.30-13.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line

Filologia szwedzka

 

Filologia szwedzka - dla początkujących

Na-zajeciach-Filologia-szwedzka.mp4

Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia szwedzka to przede wszystkim praktyczna nauka języka szwedzkiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1.  Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Szwecji oraz całej Skandynawii. Zajęcia kierunkowe są wzbogacone o warsztaty z zakresu tłumaczeń szwedzko-polskich, specjalistycznego słownictwa stosowanego w środowisku zawodowym oraz wykładów obejmujących tematykę polityczno-gospodarczą Szwecji. Studia oferują możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się językiem szwedzkim w środowisku zawodowym i są skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach związanych z gospodarką szwedzką. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia filologiczne przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie.

Większość zajęć prowadzona jest w języku szwedzkim przez lektorów polskich i szwedzkich oraz przez praktyków  zawodowych z kraju oraz ze Szwecji.  Program studiów powstał dzięki współpracy Uczelni z Polsko – Szwedzką Izbą Gospodarczą.

Co roku studenci biorą udział w organizowanych wyjazdach studyjnych do Szwecji. W 2019 roku studenci filologii szwedzkiej gościli w Karlskronie na zaproszenie Komisji Europejskiej. 

I. Moduł kształcenia-przedmioty podstawowe
1 Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Sprawności zintegrowane
2 Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Leksyka 
3 Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Konwersacje
4 Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Fonetyka
5 Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Język pisany
6 Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Gramatyka
7 Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Projekt językowy
  Razem
II. Moduł kształcenia-przedmioty kierunkowe
1 Wstęp do językoznawstwa
2 Gramatyka opisowa języka szwedzkiego: Fonologia
3 Gramatyka opisowa języka szwedzkiego: Morfologia i składnia
4 Gramatyka opisowa języka szwedzkiego: Semantyka i pragmatyka
5 Gramatyka historyczna
6 Wstęp do literaturoznawstwa
7 Historia literatury szwedzkiej
8 Historia literatury skandynawskiej
9 Historia Szwecji
10 Kultura i cywilizacja Szwecji
11 Historia Skandynawii
12 Kultura i cywilizacja Skandynawii
  Razem
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
  Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM
1 Pedagogika ogólna
2 Emisja głosu
3 Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
4 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
6 Prawo oświatowe
7 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 Komunikacja interpersonalna
9 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
  Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM
10 Podstawy dydaktyki
11 Metodyka nauczania języka szwedzkiego 
12 Praktyka dydaktyczna
13 Praktyka zawodowa
14 Wykład monograficzny
15 Metodologia badań naukowych
16 Seminarium dyplomowe
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWO - BIZNESOWA
1 Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
2 Prezentacje i korespondencja biznesowa
3 Tłumaczenia pisemne ogólne 
4 Współczesne społeczeństwo szwedzkie
5 Różnice kulturowe w biznesie
6 Umowy handlowe w Szwecji
7 Media szwedzkie
8 Słownictwo prawno-ekonomiczne
9 Redakcja tekstu
10 Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
11 Język w środowisku zawodowym
12 Praktyka zawodowa
13 Wykład monograficzny
14 Metodologia badań naukowych
15 Seminarium dyplomowe
IV. Moduł kształcenia-przedmioty ogólne
1 Język obcy nowożytny
2 Łacina/Greka
3 Socjologia/Filozofia
4 Psychologia ogólna*
5 Psychologia społeczna*
6 Psychologia rozwojowa*
7 Technologia informacyjna
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
9 Wychowanie fizyczne
*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III "przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne" w ramach specjalizacji nauczycielskiej

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia szwedzka

stacjonarne

1900

 390 zł m-c 

 327 zł m-c 

filologia szwedzka

niestacjonarne

2000

410 zł m-c

343 zł m-c

Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erasmus+, w tym między innymi do Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Chorwacji.

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia szwedzka mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia szwedzka nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki Szwecji. W ramach studiów studenci poznają również zagadnienia prawne, prawno-ekonomiczne. 

Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Szwecji i pozostałych krajów skandynawskich. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach skandynawskich w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Filologia szwedzka w Ateneum wyróżnia się na tle konkurencji biznesowym podejściem do programu nauczania, oprócz prawie 200 godzin nauki języka szwedzkiego studenci poznają zagadnienia z zakresu wiedzy o współczesnym społeczeństwie Szwecji i biznesie w Szwecji. 

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.