POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

Kasia Kukowicz

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Katarzyna Kukowicz-Żarska

Konsultacje:
Wtorek 16.00 -18.00
Piątek 11.30-13.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line

Filologia angielska

Program filologii angielskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego od poziomu średniozaawansowanego B1(poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), do poziomu biegłości językowej C1, umożliwiającej sprawne komunikowanie się w świecie anglojęzycznym. Oprócz zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, studenci filologii angielskiej zapoznają się z wiedzą o naturze języka angielskiego, historią, kulturą oraz literaturą krajów angielskiego obszaru językowego. Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski. 

Studenci filologii angielskiej mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: translatorycznej oraz nauczycielskiej. Nauka na kierunku trwa 3 lata (6 semestrów) i prowadzi do uzyskania tytułu licencjata.

 Studia przygotowują do podjęcia pracy w:
- Biurach tłumaczeń,
- Szkolnictwie
- Przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
- Agendach rządowych i pozarządowych,
- Służbach dyplomatycznych,
- Biurach turystycznych,
- W szeroko pojętym hotelarstwie.
Studia licencjackie na kierunku filologia o specjalności filologia angielska rzetelnie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (MAGISTERSKICH), dostępnych w ofercie Wydziału Neofilologicznego Ateneum-Szkoły Wyższej.

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim.


Specjalizacja translatoryka

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania zadań tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, np. biznesowych, medycznych lub prawniczych. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych literackich oraz specjalistycznych, a także tłumaczeń ustnych konsekutywnych oraz warsztaty na temat redakcji tekstu w języku polskim oraz podstaw przedsiębiorczości.

 

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych. Program obejmuje wszystkie obowiązkowe moduły kształcenia, w tym moduł psycho-pedagogiczny oraz moduł metodyki nauczania języka angielskiego i został opracowany zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.

I. Moduł kształcenia-przedmioty podstawowe
1 Praktyczna nauka języka angielskiego: Leksyka 
2 Praktyczna nauka języka angielskiego: Konwersacje
3 Praktyczna nauka języka angielskiego: Fonetyka
4 Praktyczna nauka języka angielskiego: Język pisany
5 Praktyczna nauka języka angielskiego: Gramatyka
6 Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy
  Razem
II. Moduł kształcenia-przedmioty kierunkowe
1 Wstęp do językoznawstwa
2 Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonologia
3 Gramatyka opisowa języka angielskiego: Morfologia i składnia
4 Gramatyka opisowa języka angielskiego: Semantyka i pragmatyka
5 Gramatyka historyczna
6 Wstęp do literaturoznawstwa
7 Historia literatury brytyjskiej 
8 Historia literatury amerykańskiej 
9 Historia Wielkiej Brytanii
10 Kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii
11 Historia USA
12 Kultura i cywilizacja USA
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
  Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM
1 Pedagogika ogólna
2 Emisja głosu
3 Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
4 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
6 Prawo oświatowe
7 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 Komunikacja interpersonalna
9 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
  Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM
10 Podstawy dydaktyki
11 Metodyka nauczania języka angielskiego 
12 Praktyka dydaktyczna
13 Praktyka zawodowa
14 Wykład monograficzny
15 Metodologia badań naukowych
16 Seminarium dyplomowe
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA TRANSLATORYKA
1 Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
2 Tłumaczenia ustne
3 Tłumaczenia pisemne ogólne 
4 Tłumaczenia ekonomiczne
5 Tłumaczenia prawne
6 Tłumaczenia audiowizualne
7 Tłumaczenia medyczne
8 Słownictwo prawno-ekonomiczne
9 Redakcja tekstu
10 Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
11 Język w środowisku zawodowym
12 Praktyka zawodowa 
13 Wykład monograficzny
14 Metodologia badań naukowych
15 Seminarium dyplomowe
IV. Moduł kształcenia-przedmioty ogólne
1 Język obcy nowożytny
2 Łacina/Greka
3 Socjologia/Filozofia
4 Psychologia ogólna *
5 Psychologia społeczna*
6 Psychologia rozwojowa*
7 Technologia informacyjna
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
9 Wychowanie fizyczne
*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III "przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne" w ramach specjalizacji nauczycielskiej

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia angielska

stacjonarne

1900

 390 zł m-c 

 327 zł m-c 

filologia angielska

niestacjonarne

2000

410 zł m-c

343 zł m-c

 

 

Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erazmus+, w tym między innymi do Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Chorwacji.

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia angielska mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

 

 

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia angielska nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki krajów anglojęzycznych.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Wielkiej Brytanii oraz USA. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach anglojęzycznych w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych.