POWRÓT DO MENU

Student

Koła naukowe

Celem pracy koła jest działalność w zakresie informowania i kształtowania właściwych postaw odnośnie relacji człowieka do przyrody, szczególnie fauny, we wszelkich możliwych wymiarach – od ekologicznego począwszy na moralno-osobowościowym kończąc. Ważny w tym względzie jest udział studentów Ateneum, jako uczelni humanistycznej, w pozyskiwaniu wiedzy na temat działań organizacyjno-naukowo-wychowawczych Ogrodu Zoologicznego i włączenie się studiujących do formowania u siebie i u innych właściwej odpowiedzialności i wrażliwości na los towarzyszących człowiekowi zwierząt.


 

Zgodnie z programem Koła Naukowego „Pro voce animalium” działania Koła prowadzą do:

 1. propagowania roli kształtowania postaw dzieci i młodzieży w stosunku do wielogatunkowej fauny, określania jej miejsca w życiu współczesnego człowieka i rodziny;
 2. produkcji medialnej realizowanej przez studentów dziennikarstwa, związanej tematycznie m.in. z promocją ZOO, oraz z sytuacją zwierząt pozostających pod opieką ludzi jak i pozbawionych tejże opieki;
 3. realizacji prac seminaryjnych i dyplomowych poświęconych aktualnej problematyce ochrony i opieki nad zwierzętami;
 4. realizacji prac badawczych, pomnażających dorobek naukowy w zakresie wymienionej wyżej problematyki.

 


 

Pro voce animalium (z łać. dla głosu zwierząt), to koło zrzeszające młodych i dynamicznych ludzi, którzy postawili sobie za cel kształtowanie u innych właściwych postaw wobec otaczającej nas przyrody, rozumianej bardzo szeroko. Członkowie koła mają okazję uczestniczyć w licznych szkoleniach i wyjazdach naukowo-konferencyjnych odbywających się w całej Polsce, prowadzą tematyczne kampanie informacyjne, współpracują na terenie Trójmiasta z wieloma organizacjami o podobnym profilu: Fundacją DOGTOR, schroniskami dla zwierząt, Ogrodem Zoologicznym w Oliwie. Ponadto podejmują współpracę z innymi uczelniami w kraju – np. Kołem Naukowym Przyrodników z Bydgoszczy. Dobrą atmosferę w grupie zapewniają wspólne działania integrujące. Koło wciąż się rozwija. Ostatni duży projekt realizowany przez członków Pro voce animalium, który cieszy się dużą popularnością, to „Adopcja zwierząt”.

e-mail: vox_animalium@wp.pl

Celem Koła jest stwarzanie studentom możliwości dla rozwijania zainteresowań naukowych nt. małżeństwa i rodziny.

Dotychczasowe działania Koła:

 • pogłębianie wiedzy interdyscyplinarnej z  tematyki rodzinnej: psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, etyki;
 • organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla studentów;
 • organizowanie spotkań z wybitnymi znawcami tej problematyki;
 • organizowanie spotkań mających na celu promocję kierunku studiów oraz propagowanie wśród studentów wiedzy o sytuacji rodziny w Polsce;
 • organizowanie wyjazdów naukowych;
 • integracja studentów Katedry Nauk o Rodzinie;
 • prowadzenia działalności społecznej;

 

Szczególne osiągnięcia Koła:

 • nominacja do nagrody w konkursie Czerwonej Róży na najlepsze koło naukowe uczelni pomorskich;
 • powołanie do życia Fundacji dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, a w jej ramach – Poradni Rodzinnej;
 • nawiązanie współpracy z Polskim Centrum Mediacji, Oddział Sopot;
 • nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku;
 • festyny rodzinne;
 • czynny udział w projektach naukowych Katedry Nauk o Rodzinie (aktualnie pracujemy nad projektem nt. polsko-egipskich związków miłosnych);
 • wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Koło Naukowe ”TransEuropa” powstało w kwietniu 2006 r. Opiekunem koła jest pani mgr Estera Wierzba.

Misją Koła jest rozwój intelektualny i osobowościowy studentów poprzez poznawanie i analizę zagadnień społecznych, politycznych, gospodarczych oraz zjawisk kulturowych związanych z procesem globalizacji Europy.

 

Działania Koła winny prowadzić do:

 1. poznania problemów i zjawisk gospodarczych i politycznych występujących w Europie;
 2. poznania szerokiego spektrum zjawisk społecznych, kulturalnych i cywilizacyjnych;
 3. aktywnego uczestnictwa w konferencjach dotyczących tematyki pozostających w sferze zainteresowań członków Koła Naukowego;
 4. organizowanie spotkań i prelekcji z wybitnymi osobistościami oraz konferencji naukowych;
 5. realizacji prac  seminaryjnych i dyplomowych poświeconych problematyce europejskiej.

 

 

Celem działalności Koła jest doskonalenie procesu kształcenia studentów kierunku pedagogika, przez rozwijanie ich kultury osobistej i wiedzy. Kształtowanie świadomości w doskonaleniu zdolności pedagogicznych, czerpiąc przykład z tradycji narodowej i regionalnej oraz łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, w celu przygotowania studentów pedagogiki do wykonywania zawodu (wychowawcy, nauczyciela, terapeuty).

Działalność Koła obejmuje w szczególności: 

 1. spotkania naukowe (forum dyskusyjne, projekty badawcze);
 2. uczestniczenie i tworzenie wydarzeń naukowo – kulturalnych (wydarzenia kulturalne, konferencje, teatr studencki, sesje naukowe);
 3. organizację konferencji i spotkań z twórcami kultury;
 4. poznawanie pracy polskich pedagogów;
 5. organizację warsztatów pedagogicznych;
 6. nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi.

Głównym celem działalności Koła jest doskonalenie procesu kształcenia studentów Europeistyki, przez rozwijanie ich kultury i wiedzy osobistej, kształtowanie umiejętności szukania własnych pojęć bezpieczeństwa, łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, przygotowanie do wykonywania zawodu  (dziennikarza, urzędnika samorządowego, członka sztabu kryzysowego).

 

Działalność Koła obejmuje w szczególności:

 1. spotkania naukowe,
 2. uczestniczenie i tworzenie wydarzeń naukowo-kulturalnych,
 3. organizację konferencji i spotkań z twórcami przepisów oraz osobami odpowiedzialnymi za tworzenie narodowego Systemu Bezpieczeństwa,
 4. poznawanie pracy sztabów kryzysowych,
 5. nawiązanie współpracy z kołami naukowymi innych uczelni.

Koło istnieje od 13 grudnia 2007 roku. Liczy ponad 20 aktywnych członków oraz posiada rzeszę sympatyków.

Za cel stawia sobie rozwijanie zainteresowań z zakresu najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych, pozwalających humaniście czynnie uczestniczyć w pracach projektowych współczesnych organizacji.

Działalność Koła obejmuje:

 1. spotkania naukowe,
 2. działania poznawcze,
 3. przygotowanie do praktycznego uczestnictwa w tworzeniu wiedzy jako rynkowego produktu,
 4. kształtowanie umiejętności sprzedawania wiedzy jak to czynią najnowocześniejsze organizacje.

Grupa ta powstała z inicjatywy studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna .

Zgodnie z intencją twórców jest to platforma w ramach której studenci mogą prezentować swoje pierwsze próbki dziennikarskie. Na stronie pryzmatstudencki.pl oprócz artykułów, recenzji i felietonów można znaleźć także galerię zdjęć, podcasty i materiały wideo. Profil działania grupy jest bardzo rozległy. Na łamach Pryzmatu każdy może poddać swój tekst pod ocenę internautów. Motywuje to do aktywności i rozwoju młodych dziennikarzy. Redakcja otwarta jest na nowe osoby i studenci którzy rozpoczną zajęcia  już na starcie będą mogli wykazać się twórczo.