POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

Terapia zajęciowa - kurs

Kurs ma charakter dokształcający. Adresowany jest do pedagogów, nauczycieli, osób chcących pracować z osobami  dorosłymi z niepełnosprawnością (intelektualną, fizyczną, psychiczną).

Cel kursu:

- przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia szeroko pojętej terapii zajęciowej. Szczególną  uwagę zwraca się na:

*rozbudzanie kreatywności przyszłych terapeutów

*indywidualne podejście do uczestników terapii zajęciowej

 *wynajdywaniu i wykorzystywaniu u każdego z uczestników mocnych stron, na których można oprzeć terapię.

W arteterapii, która jest osią przewodnią kursu, eksponuje się kwestię odkrywania i eksponowania indywidualnego potencjału twórczego uczestnika oraz dobierania najwłaściwszej dla niego techniki twórczej.

 Słuchacze zaznajamiani są  się także z autorskimi metodami prowadzenia terapii i arteterapii, wypracowanymi w wieloletniej praktyce przez osobę prowadzącą kurs.

Czas trwania kursu:

80 godzin – kurs obejmuje wykłady, warsztaty i seminaria. Odbywa raz w tygodniu,  w godzinach 16–20  (5 godzin lekcyjnych w środy lub czwartki), w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku.

Liczba uczestników kursu: 15–20 osób.

Koszt kursu: 1100 zł od osoby (w cenie uwzględnione są koszty materiałów, niezbędnych do ćwiczeń z terapii zajęciowej)

Nota o Autorze kursu:

Mgr Grażyna Jackowska jest psychologiem i instruktorem terapii zajęciowej z wieloletnią praktyką w pracy z osobami dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. W terapii zajęciowej stosuje z powodzeniem wypracowane przez siebie autorskie techniki terapeutyczne.

Zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim 2019, w momencie zebrania grupy.

  1. Terapia zajęciowa jako pojęcie dotyczące wielu dziedzin życia.
  2. Przegląd rodzajów niepełnosprawności z punktu widzenia pracy terapeutycznej i specyfiki dorosłości.
  3. Rodzaje terapii zajęciowej:

a)       Arteterapia – nauka podstaw różnych technik artystycznych (ceramika, tkactwo, filc, batik, malarstwo, rysunek, grafika) i rękodzielniczych (plecionkarstwo, papier czerpany).
„Narodziny gwiazdy’’ – kilka opowieści autentycznych.

b)      Trening umiejętności społecznych (nawiązywanie kontaktów, interakcje z grupą, rozwiązywanie konfliktów).

c)       Trening zaradności życiowej (podstawowe czynności codzienne).

d)      Trening umiejętności psychofizycznych (relaks, rozładowywanie stresu, ekspresja i świadomość emocji,  koncentracja, wytrwałość i in.).

  1. Zagadnienia uzupełniające

a)       Różnorodność i wielopoziomowość  rezultatów, jakie można osiągnąć w terapii zajęciowej.

b)      Udział terapeuty w twórczości wspomaganej – problem autorstwa.

c)       Elastyczność i kreatywność terapeuty w odkrywaniu możliwości twórczych uczestników, zwłaszcza tam, gdzie są one trudno dostrzegalne.

d)      Estetyka prac powstających w toku zajęć.

e)      Eksponowanie prac – udział w szerszym kontekście społecznym (wystawy, kiermasze, albumy).

f)        Relacja uczestnik–terapeuta (partnerstwo a hierarchia).

g)       Praca z grupą a podejście indywidualne.

h)      Elementy komunikacji alternatywnej.

i)        Postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

j)        Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w terapii zajęciowej.

k)       Współpraca z rodziną i opiekunami.

l)        Wypalenie zawodowe terapeuty.

m)    Problem kontaktu z uczestnikami po zakończeniu terapii.

  1. Opracowanie planów pracy: indywidualnej i grupowej.
  2. Zaznajomienie z literaturą przedmiotu (publikacje, podręczniki, filmy).
  3. Wizyty studyjne w wybranych ośrodkach terapii zajęciowej.

Absolwent po ukończeniu  kursu:

- posiada rozeznanie w rodzajach niepełnosprawności, ich specyfice w wieku dorosłym oraz związanych z nimi  wymogach terapeutycznych

-posiada ogólne rozeznanie w różnorodnych zagadnieniach związanych z terapią zajęciową

-zna rodzaje terapii zajęciowej

-zna wybrane techniki plastyczne i rękodzielnicze i rozumie ich możliwości terapeutyczne

- potrafi  być  kreatywny jako terapeuta

- jest uwrażliwiony uwrażliwienie na zagadnienia twórczości i estetyki

- posiada  umiejętność wychwytywania  różnorodnych, czasem nieoczywistych zdolności uczestników terapii zajęciowej

-potrafi elastycznie  podchodzić do uczestników terapii zajęciowej (dostosować techniki terapeutyczne do indywidualnych potrzeb)

- posiada umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych (indywidualnych i grupowych)

- potrafi dbać o dobrą atmosferę i bezpieczeństwo w czasie zajęć

- potrafi planować pracę indywidualną i grupową

-potrafi ocenić efekty (postępy) terapii

- posiada umiejętność porozumienia z osobami niemówiącymi.