POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Studia i Badania Naukowe Ateneum

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma naukowego Studia i Badania Naukowe Ateneum, sygnowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. Dotychczasowe Czasopismo Studia i Badania Naukowe, wydawane od roku 2006, jest aktualnie w fazie przekształcenia i pod nową nazwą Studia i Badania Naukowe Ateneum będzie się ubiegało o przyznanie punktacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Studia i Badania Naukowe Ateneum są pismem o charakterze interdyscyplinarnym, którego problematyka ukierunkowana jest na nauki humanistyczne i społeczne, w szczególności pedagogikę, psychologię, logopedię, socjologię. Tak szeroki zakres tematyczny daje Autorom możliwość podjęcia wielowymiarowej refleksji oraz popularyzowania badań własnych dotyczących zróżnicowanych zagadnień życia społecznego.

Artykuły publikowane będą w języku polskim oraz innych językach obcych. Zamieszczanie artykułów w czasopiśmie jest całkowicie bezpłatne. Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z procesem publikacyjnym czy recenzyjnym. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad przygotowania tekstów znajdują się w zakładce "Wytyczne dla autorów".

Prosimy o przesyłanie tekstów do bieżącego numeru Studiów w formie elektronicznej na adres: helena.liwo@ateneum.edu.pl

Pozdrawiam serdecznie z nadzieją na współpracę przy tworzeniu aktualnego, a także przyszłych numerów Studiów i Badań Naukowych Ateneum,

Helena Liwo
Redaktor Naukowa

Informacje ogólne

1. Czasopismo Studia i Badania Naukowe Ateneum publikuje prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk społecznych, będące rezultatem własnych badań i analiz autorów, przede wszystkim w obszarze pedagogiki, psychologii, logopedii i socjologii.

2. Złożone prace podlegają procedurze recenzji naukowej, przyjętej przez Redakcję.

3. Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swoje prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie ani opublikowana online.

4. Autor zobowiązany jest do poddania się procedurze Zapora ghostwriting & guest authorship, która opisana jest na stronie internetowej Wydawnictwa Ateneum oraz złożyć odpowiednie oświadczenie.

5. Odpowiedzialność wynikającą z ewentualnych naruszeń praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi Autor.

 

Dane autora/autorów i informacje wstępne

 1. Do tekstu należy załączyć:

a)      dane autora/autorów: pełne imiona i nazwiska oraz numery ORCID; dane afiliacyjne: stopień naukowy, specjalizacja naukowa, nazwa katedry lub zakładu, nazwa uczelni, adres do korespondencji internetowy i pocztowy (w celu dosłania egzemplarza autorskiego czasopisma po publikacji drukiem);

b)      notę biograficzną nie dłuższą niż 1000 znaków ze spacjami;

c)      tytuł pracy w języku publikacji i angielskim;

d)      streszczenie pracy w języku publikacji i angielskim, zawierające ok. 600-1000 znaków, oraz słowa kluczowe w języku polskim/publikacji i angielskim.

 1. Tłumaczenie tytułu, słów kluczowych oraz streszczenia na j. angielski leży po stronie autora/autorów. Redaktor językowy Wydawnictwa jedynie sprawdza i poprawia ewentualne błędy w dostarczonym tłumaczeniu.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych skrótów i poprawek – w porozumieniu z autorem/autorami tekstu.

 

Wytyczne edytorskie

 1. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum, nie wprowadzać makr, automatycznych nagłówków, podkreśleń i rozspacjowań itp. Tekst pracy/artykułu powinien zawierać podział na paragrafy oraz śródtytuły (pkt. 1. Wprowadzenie/Wstęp (ang. Introduction), pkt. ostatni Podsumowanie/Wnioski (ang. Conclusions).
 2. Wydawnictwo Ateneum dopuszcza stosowanie przypisów dolnych (jednak nie dla danych bibliograficznych umieszczanych w tekście cytowań).
 3. Przy cytowaniu w tekście stosuje się przypisy wewnątrztekstowe, tzw. harwardzkie. Powinny one zawierać nazwisko, rok publikacji ujęte w nawias okrągły, a w przypadku dosłownego cytowania tekstu numer/y stron.

 

Przykład:

Czerepaniak-Walczak (2006), (Czerepaniak-Walczak, 2006), (Czerepaniak-Walczak, 2006, s. 22). Zgodnie ze Standardem APA nazwiska, rok oraz numery stron oddzielone są przecinkiem.

 

 1. Gdy publikacja posiada dwóch autorów, ich nazwiska należy podać oddzielając je przecinkiem. W przypadku 3, 4 lub więcej autorów w pierwszym cytowaniu należy wymienić ich wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego, pozostałych zastępując skrótem „i in.”.

 

Przykłady:

(Ostaszewska, Tambor, 2000);

(Aron i in., 2019)/ ang. (Aron et al., 2019).

W przypadku cytowania jednocześnie dwóch lub więcej publikacji różnych autorów, należy ich wymienić w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.

 Cytowania dosłowne liczące ponad 40 słów należy umieścić w osobnym akapicie bez cudzysłowu. Przytaczany fragment winien być poprzedzony i zakończony wolnym wierszem. Przytaczane fragmenty krótsze niż 40 słów należy umieścić w linii tekstu właściwego, ujmując je w cudzysłów.

 1. Do tekstu należy dołączyć wykaz wszystkich pozycji bibliograficznych przytoczonych w pracy, sformatowanych według stylu cytowania APA (https://apastyle.apa.org/style grammar-guidelines/references).
 2. Bibliografia tworzona jest na osobnej stronie, na końcu dokumentu. Tytuł: Bibliografia/ (ang.) References, wyrównany jest do lewego marginesu.
 3. Dane bibliograficzne/przypisy dla artykułów powinny zawierać:

 

a)      książki i inne druki zwarte – nazwisko, inicjał imienia autora/autorów. (rok wydania). Pełny tytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo.

 

Przykłady:

Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Przeł. J. Hołówka. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Crystal, D. (2010). The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

b)      artykuły w czasopismach – nazwisko, inicjał imienia autora/autorów. (rok wydania). Pełny tytuł artykułu. Pełny tytuł czasopisma, tom, numer itp., strony całego artykułu. https// doi: xxxxx.

 

 Przykłady:

Półturzycki, J. (1993). Przemiany i perspektywy edukacji dorosłych. Edukacja Dorosłych. Kwartalnik Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, 1, 15-24.

Lenden, J. M., Flipsen, P. (2007). Prosody and voice characteristics of children with cochlear implants. Journal of Communication Disorders, 40 (1), 66-68.

 

 c) artykuły w pracach zbiorowych: nazwisko, inicjał imienia autora/autorów. (rok wydania). Pełny tytuł artykułu. W: inicjał imienia, nazwisko redaktora/redaktorów pracy zbiorowej (red.), pełny tytuł pracy zbiorowej (strony). Tom, część itp. Miejsce wydania: wydawnictwo.

 

Przykłady:

Sztompka, P. (2002). Socjologia i społeczeństwo. W: P. Sztompka (red.), Niestabilność wzrostu gospodarczego (ss. 10-45). Kraków: Znak.

Wierzbicka, A. (1994). Cognitive domains and the structure of the lexicon: the case of emotion. In: L.A. Lawrence & S. A. Gelman (Eds.), Mapping the Mind: Domain specificity in cognition and culture (pp. 431-452). Cambridge: Cambridge University Press.

 

d) zasoby internetowe: nazwisko, inicjał imienia autora/autorów. (rok, miesiąc, dzień lub n.d. w przypadku braku daty). Pełny tytuł artykułu. Dostęp https:// (data dostępu).

 Przykłady:                                                              

Szkudlarek, T. (2009). Postmoderna: przerwany projekt: Podstawy Edukacji 2. Pobrano z: https://www.bazhum.muzhp.pl/media//files/Podstawy_Edukacji/Podstawy_Edukacji-r2009-t2/, dostęp: (2022. 29, 07).

Hall, M. L., Hall, W. C., Caselli, N. K. (2019, March 13). Deaf children need language, not (just) speech. Retrived from: https://doi.org/10.1177/0142723719834102 (2022, July 27).

Wydawnictwo w celu ujednolicenia zapisu bibliograficznego stosuje dla artykułów we wszystkich językach wspólną formę opartą na stylu cytowania APA.

Przykłady zapisówhttps://apastyle.apa.org/style-grammar guidelines/references/examples#whole.

 

Techniczne przygotowanie prac

 1. Teksty w wersji elektronicznej przesłane do Redakcji powinny być napisane za pomocą MS Word (wszystkie wersje).
 2. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać ok. 25 stron znormalizowanych (1800 znaków na stronę). Minimalna objętość: 10 stron znormalizowanych. Maksymalna objętość: 40 000 znaków ze spacjami. W przypadkach szczególnych Redakcja może odstąpić od tego wymogu.
 3. Styl dokumentów – czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5. Marginesy winny mieć 2,5 cm.
 4. Wszystkie części publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu, bibliografia, tabele, rysunki itp.) należy zapisać w jednym pliku.
 5. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany także jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itp.).
 6. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. arabski, cyrylica itp.), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć.
 7. Artykuły prosimy dostarczać w formie elektronicznej na adres: helena.liwo@ateneum.edu.pl

 

Rzetelność naukowa i etyka w badaniach naukowych

Na bazie zaleceń opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydawnictwo Ateneum–Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku wdrożyło procedurę zapory ghostwritting:

 1. Redakcja ostrzega przed przejawami nierzetelności naukowej – niedopuszczalny jest m.in. taki proceder jak ghostwriting (brak ujawnienia istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz guest/honorary authorship (dopisywanie do zespołu autorskiego osób, których wkład w publikację jest znikomy lub żaden).
 2. Autorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji na stosownym formularzu dostępnym na stronie Wydawnictwa. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie w powstanie tekstu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 3. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wszystkie przejawy nierzetelności będą przez redakcję dokumentowane.