POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Konferencje, spotkania, seminaria

dniu 28  maja  br. odbyło się XXVIII Zgromadzenie Plenarne  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  

W  XXVIII  Zgromadzeniu Plenarnym  KRZaSPu  wzięli   udział   : pani V-ce Minister  MNISW , dr  Anna Budzanowska  ,  pan prof.  Z. Marcianiak,  przewodniczący  RGNiSW,  prof. M. Krawczyński,  członek Prezydium RGNiSW,     dr  Bartosz Wiśniewski, NAWA.

 

Najważniejsze  zagadnienia  omawiane  w czasie   Zgromadzenia Plenarnego  to  m.in.  pakiet pomocowy  dla zawodowych uczelni   niepublicznych,    nauczanie  zdalne,  pomoc finansowa  dla  studentów. 


 

KONFERENCJA CCC 17-18 września 2015

 


ResizedImage600852 biser


 

7 listopada 2014 r. odbyła się objęta Honorowym Patronatem

Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza

I Pomorska Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców

 pod hasłem
„(Po)waga książki w kulturze i edukacji”

Idea konferencji zrodziła się z potrzeby podjęcia naukowej dyskusji obejmującej obszar tematyczny wspólny dla środowisk - pedagogicznego i bibliotekarskiego. Wydarzenie było w zamyśle próbą dokonania diagnozy – „ile waży” książka w dobie ponowoczesnej oraz co ma do zaproponowania w przestrzeni rozwoju człowieka na polu edukacji i kultury. Konferencja w założeniu służyć miała również poszukiwaniom nowych rozwiązań dla promowania czytelnictwa.

 Tematyka konferencji objęła następujące zagadnienia:

książka i czytelnictwo w czasach cyfrowej rewolucji; retro-powroty książki; książka w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym (książka do czytania i książka-rekwizyt); sensy i bezsensy czytania (motywy czytelnicze, „książki-pułapki”, „pseudoporadniki”); promocja czytelnictwa (w tym rola i działalność bibliotek, szkół, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych w budowaniu kultury czytania np. dyskusyjne kluby książki itp.); funkcje książki a etapy rozwoju człowieka; kultura „nieczytania” a  wychowanie dzieci i młodzieży w ponowoczesności (pokolenie obrazkowe, kompetencje czytelnicze Google Generation, wtórny analfabetyzm); problematyka książki w edukacji (e-podręczniki, jakość treści kształcenia, streszczenia kontra podręczniki); a także inne, związane z tematem konferencji zagadnienia.


Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.


 16 czerwca 2014 r.

16.06.2014 r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez:

Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku,

Katedrę Nauk o Rodzinie,

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie

oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

pt.

Wychowanie do życia w rodzinie wobec współczesnych wyzwań.

Konferencja odbyła się siedzibie naszej Uczelni, ul. 3 Maja 25A, 80-8-2 Gdańsk. Miejsce obrad  Aula 1, parter.


5 maja 2014 r.

Konferencja The Religious Aspects of War

Religijne aspekty wojny, to pierwsza z cyklu konferencji, gdzie badacze - przedstawiciele różnych epok i dyscyplin naukowych – spotkają się, aby przedstawić wyniki swoich badań. W konferencji weźmie udział prawie pięćdziesięciu naukowców, reprezentujących ośrodki naukowe z Europy, Ameryki Północnej, Azji i Afryki. Konferencja to wspólne przedsięwzięcie Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku oraz Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 Konferencja „Religious Aspects of War” odbyła się w dniach 16–17 maja 2014 r., w Bałtyckim Centrum Kultury „Faktoria” w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna. Językiem konferencji był język angielski.

Program konferencji znajduje się tutaj


5 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy zaproszenie skierowane do naszych Pracowników ze strony Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
„PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI – EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI”, która odbędzie się 22 października 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Poniżej załączamy niezbędne informacje i zaproszenie na konferencję. Chętne osoby proszę o kontakt z Działem Nauki i Wydawnictw.

Zaproszenie


12 marca 2014 r.

12.03.2014 roku odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa

"Wieczne dziecko"

poświęcona problemom dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) i poalkoholowymi uszkodzeniami płodu (FASD) i ich rodzin.

Organizatorami konferencji byli: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, Katedra Nauk o Rodzinie, Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Konferencja miała miejsce w Audytorium Maximum ul. Wały Piastowskie 1 , 80-855 Gdańsk.


 18 czerwca 2013 r.

18.06.2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Ateneum-Szkoły Wyższej”. Konferencja miała miejsce w Audytorium Maximum ul. Wały Piastowskie 1 , 80-855 Gdańsk. Konferencja wzbogacona była omówieniem współczesnych trendów w nauce języka obcego w teorii i praktyce.


Informacje o Projekcie.


Organizatorem jest Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, która otrzymała dofinansowanie na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1.1/2010
Celem Projektu jest zwiększenie potencjału Uczelni oraz atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Celami szczegółowymi są:

 • wykwalifikowanie 120 osób w zakresie nowo otwartego kierunku studiów – Filologia angielska,
 • dostarczenie wiedzy oraz wykwalifikowanie 21 nauczycieli akademickich Ateneum-Szkoły Wyższej w zakresie innowacyjnych technik edukacji,
 • podniesienie umiejętności w zakresie metodyczno-językowym niezbędnym do prowadzenia zajęć w języku angielskim u 48 nauczycieli akademickich,
 • podniesienie umiejętności interpersonalnych oraz coachingu w procesie kształcenia u 30 nauczycieli akademickich,
 • ułatwienie dostępu 200 studentom Ateneum-Szkoły Wyższej do korzystania z nowoczesnych technologii IT w edukacji poprzez opracowanie i udostępnienie kursów z języka angielskiego w formie e-learningowej,
 • zniwelowanie barier w dostępie do pobierania nauki studentom niepełnosprawnym sensorycznie.

Czas trwania Projektu: 01.01.2011 – 30.06.2013


18 czerwca 2013 r.

Konferencja podsumowująca projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Ateneum-Szkoły Wyższej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

PLAN KONFERENCJI
Lp.    Godzina    Tematy wystąpień
1.        9:30 – 10:00    Uroczyste otwarcie konferencji
2.    10:00 – 10:45    Walidacja procesu kształcenia językowego
w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji: przesłanki dla hospitacji zajęć – Dziekan Wydziału Neofilologicznego dr Małgorzata Godlewska
3.    10:45 – 11:30    Raport z realizacji Projektu – Kierownik Projektu mgr Agnieszka Wrotek
4.    11:30 – 12:15    Lingua Franca a komunikacja interkulturowa: analiza dyskursywna wypowiedzi ucznia w języku angielskim – dr Hadrian Lankiewicz
5.    12:15 – 13:00    Przerwa kawowa
6.    13:00 – 13:45    Idiosynkrazje – przejaw kreatywności w uczeniu się języka obcego - dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej
7.    13:45 – 14:30    Kompetencja pragmatyczna w nauczaniu języka obcego - dr Anna Szczepaniak-Kozak
8.    14:30 – 15:15    Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym – zajęcia zorganizowane we współpracy z wydawnictwem Pearson Longman


Konferencje współorganizowane przez Ateneum:

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom dzieci poalkoholowych - 12 marca 2014 r. "Wieczne dziecko" poświęconą problemom dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) i poalkoholowymi uszkodzeniami płodu (FASD) i ich rodzin.
 • 28.02.2014 spotkanie z Grażyną Dobroń
 • Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Neofilologiczna 12.12.2013
 • Wojciech Eichelberger: "Mężczyzna - gatunek ginący?" 05.12.2013 (czwartek) w godzinach 14.00- 17.30.
 • „Dynamiczna Tożsamość - warsztat online jako dialog pokoleń. Gra jako dialog – dialog jako gra”? organizowanej w ramach projektu edukacyjnego: „Dynamiczna Tożsamość - Warsztat online jako dialog pokoleń”. Konferencja odbędzie się 2 grudnia (poniedziałek) 2013 r. w godz. 13:15-17:00 w Ateneum - Szkoła Wyższa, ul.Wały Piastowskie 1 „Zieleniak” w Gdańsku.
 • 21.11.2013 r. Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych – Przestrzeń publiczna wspólnoty lokalnej w dialogu międzypokoleniowym.
 • 21.11.2013 r. Biznes na wyższym poziomie to konferencja organizowana przez Business & Investment Association, Lingua Cafe i Iurist Ius
  w ramach światowego tygodnia przedsiębiorczości. Uczestnicy dowiedzą się co zrobić, gdy czeka nas kontrola w firmie, będą mogli pozbyć się strachu przed wizytą przedstawicieli organów kontrolnych, nauczą się jak nawiązywać kontakty biznesowe i zdobywać kontrahentów, a tym samym pieniądze. Na koniec odbędzie się sesja coachingowa, dzięki której każdy będzie mógł zyskać dodatkową energię do działania.