POWRÓT DO MENU

Aktualności

Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów w związku ze stanem epidemii

2020-04-01

KOMUNIKAT

w sprawie świadczeń dla studentów w związku ze stanem epidemii

22/04/20r.

18 kwietnia 2020 r. - wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów 

Jakie zmiany dla studentów i doktorantów znalazły się w Tarczy Antykryzysowej?

W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w swojej uczelni za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

Ponieważ w okresie zawieszenia działalności uczelni mogą pojawiać się trudności w organizacji pracy komisji stypendialnej, zapomogi są przyznawane przez rektora. Jeżeli w uczelni funkcjonowały komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, to nadal zachowują one uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora.

Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym - zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów.

W semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

Do 30 września 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię. Uczelnia może więc wprowadzić dodatkowy sposób i formę składania wniosków o przyznanie stypendiów i zapomóg. Zniesiono też obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Sytuacja materialna studenta będzie mogła być weryfikowana przez uczelnię na podstawie innych dostępnych dokumentów.

Studenci, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce (np. poprzez utratę pracy przez studenta lub członka jego rodziny) mogą wnioskować o przyznanie zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego.  Każda sprawa trudna  będzie wnikliwie indywidualnie rozpatrywana przez Władze Uczelni.

We wniosku powinna znaleźć się udokumentowana szczegółowa informacja, w jaki sposób w bezpośrednim związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce uległa pogorszeniu sytuacja materialna studenta (np. z powodu  pogorszenia sytuacji zdrowotnej studenta lub członka najbliższej rodziny, utraty pracy, utraty dochodów, konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania i powstałych stąd kosztów itp.). Do wniosku powinny więc zostać dołączone dokumenty poświadczające pogorszenie sytuacji materialnej np. zaświadczenia z zakładu pracy o wstrzymaniu działalności, zawieszeniu wypłaty wynagrodzenia,  ustaniu stosunku pracy, rachunki za środki medyczne, itp.

Sam fakt wprowadzenia stanu epidemii nie jest podstawą do wypłaty zapomóg

Wniosek.pdf należy wydrukować, podpisać oraz przesłać wraz z załącznikami w formie PDF na adres: kwestura@ateneum.edu.pl

W mailu załączyć wniosek o doręczaniu pism w formie dokumentu  elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (skan załącznika nr 1)  (podpisany przez studenta w formacie PDF)

Oryginały dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną powinny zostać dostarczone/ przesłane pocztą  na adres Uczelni :

Ateneum – Szkoła Wyższa

ul. 3 Maja 25A 80-175 Gdańsk

 pokój nr 207 II piętro 

w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchyleniu niniejszej procedury.

Warunkiem  wypłaty  świadczenia jest odesłanie potwierdzenia odbioru decyzji stypendialnej   o treści zawartej w załączniku nr 2 w tytule maila : Nazwisko imię nr albumu./Potwierdzam odbiór D.S

Studenci, którzy złożyli wnioski stypendialne na semestr letni w roku akademickim 2019/2020  w wersji papierowej, zobowiązani są do przesłania zgody o doręczaniu pism w formie dokumentu  elektronicznego za pomocą komunikacji elektronicznej (skan  załącznika nr 1) podpisany przez studenta w formacie PDF

w tytule maila : "ZGODA Nazwisko imię" na adres kwestura@ateneum.edu.pl

 

Wypłata stypendiów na wnioski złożone w semestrze letnim   (po potwierdzeniu  odbioru decyzji stypendialnych wysłanych mailowo) złożonych na  semestr letni  2019/2020) nastąpi   na koniec kwietnia z wyrównaniem za m-c marzec.

Stypendia przyznane w październiku na rok akademicki zostaną wypłacone w kwietniu z wyrównaniem za miesiąc marzec.

Studenci, którzy opłacają czesne ze stypendium, mogą  przesłać  podania do Rektora  o przesuniecie terminu zapłaty rat do 30 kwietnia 2020 na adres kwestura@ateneum.edu.pl

 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.(kalendarzowych). Niezależnie od od tego przez jaki okres faktycznie otrzymywał świadczenie

(dlatego tak ważne jest wypełnienie we wniosku oświadczenia w punkcie 2 - wskazanie wszystkich studiowanych dotychczas kierunków z podaniem dat od do)

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Archiwum Aktualności