POWRÓT DO MENU

Aktualności

Słowo od Rektora

2020-04-08

Drodzy Nauczyciele Akademiccy i  Studenci,

już blisko miesiąc świat zmaga się z pandemią, będącą szczególnym doświadczeniem, nie znanym większości mieszkańców naszego globu.  Ateneum podzieliło los obowiązkowych rygorów działań, zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne prowadzone w dotychczasowej formie bezpośredniego kontaktu, pojawiły się spotkania z nauczycielami drogą internetową. Takie zalecenia sformułowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazując na potrzebę dyscypliny w realizacji programów nauczania, aby, już może w innej formie, nie stracić możliwości terminowego dyplomowania.

            Ta sytuacja wymaga od całej społeczności Uczelni nowego typu zaangażowania, sprawdzenie się w nowych warunkach, ale przede wszystkim powszechnej i zgodnej troski o wspólne dobro, jakim jest Ateneum jako instytucja, z którą wszyscy jej członkowie świadomie związali swój los; pracownicy -  jako miejsce realizowania się zawodowego, studenci -  jako miejsce dalszego kształcenia i wychowywania akademickiego. Taka postawa nakazuje wysoki poziom poczucia odpowiedzialności, zarówno w zakresie kontynuacji trudu dydaktycznego i starannej opieki nad studentami, jak również obowiązku uczestniczenia w zajęciach i terminowego płacenia czesnego. Nie ma innej drogi, inaczej więzi tworzące wymiar intelektualny ale też i materialny rozlecą się  nieodwracalnie, niszcząc dotychczasowy dorobek i perspektywy. Żądania studentów, aby z powodu epidemii a jednocześnie zmiany form kształcenia zmienić w ciągu roku umowy studiowania dotyczące wysokości czesnego, mogą jedynie doprowadzić do zamknięcia Uczelni, gdyż wszystkie osoby tworzące kadrę pracowniczą, zgodnie zawartymi umowami, otrzymują pełne wynagrodzenie, wykonując sumiennie swoje obowiązki, podobnie jak ponoszenie kosztów z tytułu obciążeń stałych. Jesteśmy instytucją niepubliczną, źródłem utrzymania są wyłącznie środki wpłacane przez studentów, i z tych środków konstruowany jest budżet Uczelni na cały rok kalendarzowy. Jest to ciąg zobowiązań nie  uwzględniający w trakcie żadnych modyfikacji ilościowych.

            Władze Uczelni świadome są  możliwych komplikacji indywidualnych losów, trudności w zdobyciu środków finansowych na opłacenie czesnego. W takich udokumentowanych i uzasadnionych przypadkach, żeby ratować przed skreśleniem, przyznawane są zapomogi. Nie jest to ekwiwalent za niewygody życia, to koło ratunkowe dla tonących. Ateneum od początku swego istnienia była i jest Uczelnią z dużą troską otaczającą swoich studentów, ich losy i przyszłość. Doświadczyły tego rzesze studiujących, dla których możliwość uzyskania dyplomu, podniesienia kwalifikacji zagrożone były  problemami życiowymi. Obraz współczesnego Ateneum budowały poprzednie roczniki absolwentów, obecne wyznaczają szanse dla kolejnych. W imię wspólnego dobra musimy odpowiedzialnie i roztropnie chronić posiadany potencjał, tego oczekuje zbudowany przez wielu, i przez lata, projekt edukacyjny i społeczny pod nazwą Ateneum. Wrócimy niebawem do normalnego życia, do spotkań z rozmowami w naszym ładnym budynku, do zdarzeń wypełniających obraz życia akademickiego. Tej wizji nikt nie jest nam w stanie odebrać, ale też i nie zmarnujmy ją sami.

Z serdecznymi życzeniami zdrowia i wytrwałości, ku pokrzepieniu

Prof. Waldemar Tłokiński, Rektor

Gdańsk, 07.04.2020 r.

Archiwum Aktualności