POWRÓT DO MENU

Aktualności

Wspieramy dostępność w Ateneum

2022-02-21

W ramach projektu p.t. „Wspieramy dostępność w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku”POWR.03.05.00-00-A033/20, realizowanego przez Ateneum - Szkołę Wyższą w Gdańsku w partnerstwie

z ImpactProject Sp. z o.o., powstał materiał promocyjny z zakresu edukacji włączającej, włączenia społecznego i różnorodności.

Materiał promocyjny

Celem głównym projektu jest likwidacja barier w dostępie do studiów osób z niepełnosprawnością w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, poprzez dostosowanie Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie: podnoszenia świadomości oraz kompetencji kadry uczelni, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych,  procedur kształcenia.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo ue

Archiwum Aktualności