POWRÓT DO MENU

Aktualności

Studia Podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

2020-09-01

Studia Podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne

do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

 

O studiach:

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry.

Adresatami studiów są Osoby posiadające tytuł magistra - absolwenci  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich  na kierunku psychologia, którzy chcą zdobyć przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Załącznik nr 1. [Dz.U. 2019, Poz.1450] i w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli [DZ.U.2017,Poz. 1575].

Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli psychologów w wiedzę  i umiejętności z zakresu wybranych subdyscyplin pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach systemu oświaty.

Plan studiów przewiduje  ok. 210 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyk pedagogicznych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku przez nauczycieli akademickich i doświadczonych praktyków.

 

Wybrane przedmioty:

- Teoretyczne podstawy wychowania

- Podstawy dydaktyki ogólnej

- Emisja głosu

-Współczesne systemy edukacyjne

- Szkoła i nauczyciel

- Metodyka  pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu

- Metodyka  pracy nauczyciela psychologa w szkole podstawowej

- Metodyka  pracy nauczyciela psychologa w szkole ponadpodstawowej

- Metodyka  pracy nauczyciela psychologa w placówkach systemu oświaty

- Seminarium dyplomowe

Absolwenci:

- Absolwent jest przygotowany do pracy  w charakterze nauczyciela psychologa w placówkach w polskiego systemu oświaty. Posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz do  udzielania  pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom I nauczycielom.

- Absolwent może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych oraz w innych placówkach systemu oświaty wskazanych  w art. 2 Ustawy z 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe [poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii  i in.]

- Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 

Cennik

I semestr: 1300 zł

II semestr: 1300 zł

III semestr: 1400 zł

 

Archiwum Aktualności