POWRÓT DO MENU

Aktualności

Nowości wydawnicze na Wydziale Studiów Edukacyjnych

2020-11-19

Przedstawiamy nowości wydawnicze autorstwa kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Ateneum-Szkoły Wyższej:

1. Jolanta Dyrda, Helena Liwo, Katarzyna Materny, „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela. Wybrane zagadnienia”

2. Agnieszka Bzymek, „Wymiary resilience w naukach o wychowaniu”

3. Małgorzata Pilecka, „Nauczycielskie koncepcje dziecięcej pracy grupowej w klasach początkowych”

Serdecznie gratulujemy Autorkom książek i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

 

Jolanta Dyrda, Helena Liwo, Katarzyna Materny, „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela. Wybrane zagadnienia”

WhatsApp Image 2020 11 17 at 15.15.09

Fragment wstępu:

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi ważny i coraz częściej spotykany podmiot w rzeczywistości edukacyjnej. Czy współczesna szkoła, realizując kluczowe dla edukacji kompetencje, jest szansą rozwoju ? W jaki sposób nauczyciel może stać się inspiratorem procesu uczenia się dziecka z dysfunkcjami – to zasadnicze pytania, jakie zostały postawione w książce.

[…] Książka, którą kierujemy przede wszystkim do pedagogów i innych osób zainteresowanych tą tematyką, ma za zadanie pobudzenie pedagogicznej refleksji nad własną praktyką zawodową, w której dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi nierzadko trudne do uchwycenia „zdarzenie krytyczne”. Konieczne jest w tym wypadku odejście od konwencji normatywno-terapeutycznej na rzecz konstruowania procesu edukacyjnego w kierunku rozwijania samodzielności, potrzeby całożyciowego uczenia się i gotowości do współdziałania z innymi, stanowiących kompetencje kluczowe dla szkoły XXI wieku.

 

Agnieszka Bzymek, „Wymiary resilience w naukach o wychowaniu”

WhatsApp Image 2020 11 17 at 15.15.09 3

Dr Agnieszka Bzymek – pedagog w obszarze pracy z dziećmi, dorosłymi, rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Posiada doświadczenie praktyczne zdobyte w pracy z osobami uzależnionymi, bezdomnymi, dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi i wykluczonymi społecznie. Przez kilka lat koordynator placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, trener w mieszkaniu chronionym i pedagog ds. interwencji, zastępca dyrektora domu dziecka, diagnosta, terapeuta osób starszych, autor projektów przeciw wykluczeniu społecznemu i nauczyciel akademicki, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, mediator.

W pracy naukowej związana z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą i społeczną, andragogiką oraz z teorią wychowania i komunikacją interpersonalną.

 

Fragment recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha

Bardzo wysoko oceniam wartość erudycyjną opracowania. Autorka legitymuje się ogromną wiedzą w różnych dziedzinach związanych z istnieniem i oddziaływaniem zjawiska „wspomagania po traumie”. (…) w upowszechnieniu zawartej w książce wiedzy widzę olbrzymią szansę doskonalenia procesów wychowawczych, opiekuńczych, rozwojowych szkoły oraz systemu wychowawczego, opiekuńczego i resocjalizacyjnego, które pilnie potrzebują doskonalenia.

(…) Uważam opracowanie dr A. Bzymek za doniosłe wydarzenie na gruncie refleksji o wychowaniu. Mamy w literaturze pedagogicznej polskiej kilka interesujących opracowań na temat zjawiska resilience, ciągle jednak jest to problematyka nowa, nieprzebijająca się do głównego nurtu refleksji pedagogicznej w stopniu na jaki zasługuje.

 

Małgorzata Pilecka, „Nauczycielskie koncepcje dziecięcej pracy grupowej w klasach początkowych”

WhatsApp Image 2020 11 17 at 15.15.09 1

Małgorzata Pilecka – nauczyciel wczesnej edukacji, nauczyciel akademicki na wydziałach pedagogicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji i pedagogiki krytycznej. Zainteresowania badawcze: metody aktywne we wczesnej edukacji, jakość oferty kulturalnej dla dzieci. Prywatnie mama dwóch dziewczynek w wieku przedszkolnym

Fragment recenzji dr hab. Agnieszki Nowak-Łojewskiej, prof. UG:

Książka podejmuje bardzo ważny, a jednocześnie mocno zaniedbany i słabo opisany w polskiej literaturze temat pracy w grupach. Wspomniane rozwiązanie niekiedy traktowane jest jako forma organizowania zajęć. Znaczenie pracy grupowej dostrzeżone zostało na początku XX wieku, kiedy w wyniku krytyki tradycyjnych form edukacji zaczęto poszukiwać rozwiązań inspirowanych potencjałem dzieci i ich potrzebami […]. Z uwagi na temat traktuję pomysł na książkę jako bardzo trafny.

Archiwum Aktualności