POWRÓT DO MENU

Student

Kontakt:

studiumwf@ateneum.edu.pl

WFiS

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/17 ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

(SEMESTR I i III STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia)

BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W ŚRODY (POCZĄWSZY OD 05.10.2016)

Uczelnia prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w następujących formach:

w godz. 17-18.30 piłka siatkowa

w godz. 18.30 - 20.00 aerobic (fitness)

Miejsce: Sala gimnastyczna I LO w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 6

Prowadząca: mgr Katarzyna Gilla kontakt gilla@wp.pl

Terminy zapisu poprzez formularz na stronie internetowej Studium WF do 05.10.2016 r.,

W dniu 05.10.2016 r. godz. 17.00 sala gimnastyczna istnieje możliwość zapisu bezpośrednio u nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Kontakt: studiumwf@ateneum.edu.pl/gilla@wp.pl

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/17 ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (SEMESTR I i III STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II stopnia) BĘDĄ REALIZOWANE W FORMIE KONWERSATORIUM I ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ROZKŁADZIE ZAJĘĆ.

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/17 ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

(SEMESTR I i III STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia)

BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W ŚRODY (POCZĄWSZY OD 05.10.2016)

Uczelnia prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w następujących formach:

w godz. 17-18.30 piłka siatkowa

w godz. 18.30 - 20.00 aerobic (fitness)

Miejsce: Sala gimnastyczna I LO w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 6

Prowadząca: mgr Katarzyna Gilla kontakt gilla@wp.pl

Terminy zapisu poprzez formularz na stronie internetowej Studium WF do 05.10.2016 r.,

W dniu 05.10.2016 r. godz. 17.00 sala gimnastyczna istnieje możliwość zapisu bezpośrednio u nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Kontakt: studiumwf@ateneum.edu.pl/gilla@wp.pl

 

Od roku akademickiego 2013/2014 wprowadzony został obowiązek uzyskania zaliczenia z oceną z zajęć z wychowania fizycznego (2 punkty ECTS).

Od roku akademickiego 2016/2017 student ma obowiązek uzyskania zaliczenia z oceną z zajęć z wychowania fizycznego (0 punktów ECTS).

Warunkiem uzyskania zaliczenia z oceną jest złożenie u osoby prowadzącej zajęcia pisemnego oświadczenia o sposobie praktycznej realizacji zadań wychowania fizycznego (wzór oświadczenia w załączeniu).

Uczelnia wskaże miejsce i czas realizacji zadań z wychowania fizycznego, zaś student może wybrać inne formy realizacji tych zadań we własnym zakresie.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oświadczenia w terminach ustalonych w organizacji roku akademickiego, tj. do końca odbywania zajęć dydaktycznych semestru zimowego.

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/17 ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (SEMESTR III STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II stopnia) BĘDĄ REALIZOWANE W FORMIE KONWERSATORIUM I ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ROZKŁADZIE ZAJĘĆ.

Od roku akademickiego 2013/2014 wprowadzony został obowiązek uzyskania zaliczenia z oceną z zajęć z wychowania fizycznego (2 punkty ECTS).

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązek uzyskania zaliczenia z oceną z zajęć z wychowania fizycznego dotyczy tylko pierwszego semestru studiów stacjonarnych.

 

Zasady zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego – zwolnienie lekarskie dotyczy tylko studiów stacjonarnych

Uprzejmie informuję, że studenci I i II roku, którzy przedstawili zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego, otrzymają zaliczenie z przedmiotu po przesłaniu na adres: studiumwf@ateneum.edu.pl/gilla@wp.pl w terminie do 05.10.2016, przygotowanej zgodnie ze wskazówkami określonymi w załączniku do niniejszego ogłoszenia <zasady zaliczenia zajęć WF> <zwolnienie>.

Studenci posiadający długotrwałe (semestralne) zwolnienie lekarskie zobowiązani są do dokonania wyboru poprzez formularz zgłoszeniowy zaznaczając pole "Zwolnienie lekarskie" oraz dostarczenie zwolnienia lekarskiego w terminie do 05.10.2016. Proszę o przesłanie skanu (kopii) zwolnienia na adres: studiumwf@ateneum.edu.pl/gilla@wp.pl
Niedopełnienie w/w obowiązku równoznaczne będzie z nieuzyskaniem zaliczenia z przedmiotu.