POWRÓT DO MENU

Student

Specjalista ds. finansowych
Marcin Stark
Kontakt: 
e-mail: m.stark@ateneum.edu.pl
tel. (58) 722 08 45
Pokój 207, II piętro
Godziny pracy:
wt. 12-19
śr. 8-13
czw. 12-16
pt. 12-16

 

Stypendia / Pomoc

 

 

Odbiór decyzji dot. przyznania/nie przyznania stypendium w semestrze letnim 2016/2017 :

Sobota  (22.04.2017) -9.00 -14.30

 

Decyzje będą do odbioru w pok. 207, II piętro

Stypendia będą wypłacane dopiero po odebraniu decyzji!!! 

 

 

DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ

w semestrze letnim 2016/2017

w dniach od 18/02 do 25/02/2017

(wnioski o stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi)

Miejsce dyżurów: Pokój nr 207, II piętro

 ( ul.3 Maja 25A)

poniedziałek: nieczynne

wtorek : 12.00-17.00

środa: 8.00-14.00

czwartek: 09.00-15.00

piątek: 09.00-15.00

sobota: (18/02, 25/02-ostatni dyżur): 8.30-13.30

Studenci, którzy nie będą mogli złożyć wniosków w w/w terminach, proszę o telefon (58) 722 08 45 lub e-mail m.stark@ateneum.edu.pl w celu ustalenia indywidualnego terminu.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 3,  do pobrania na stronie Ateneum – Stypendia - Pliki do pobrania) należy wrzucać do skrzynki pocztowej (znajdującej się parterze budynku - ul. 3 Maja 25 A) w terminie do: 01 MARCA 2017 R.

W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia starających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej ocen za ostatni rok wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Ateneum - Szkoła Wyższa). W przypadku studenta drugiego semestru na studiach drugiego stopnia -  zaświadczenie z wykazem ocen za ostatni semestr studiów wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW mogą starać się studenci, którzy uzyskali za rok studiów (rozumiany jak dwa ostatnie semestry) wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Stypendium rektora otrzymuje do 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zaliczył  rok studiów w regulaminowym terminie,
  2. uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,50 z przedmiotów objętych planem studiów;
dodatkowo:

  1. nie powtarzał żadnego z ostatnich dwóch semestrów,
  2. nie korzystał z urlopów, za wyjątkiem urlopów udzielonych w celu kontynuowania nauki za granicą,
  3. nie korzystał z przerw dydaktycznych.


W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia starających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia), student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej ocen za ostatni rok wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Ateneum - Szkoła Wyższa). W przypadku Studenta drugiego semestru na studiach drugiego stopniazaświadczenie z wykazem ocen za ostatni semestr studiów wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na jednym kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 (We wniosku, w punkcie 2. student, który ukończył już studia licencjackie/magistrskie ma obowiązek wpisać :(nazwę Uczelni, wydział, kierunek, tryb, stopień (I/II-stopnia),  data  ukończenia studiów)!!!

Kwoty stypendiów będą ustalane w dniu przyznawania stypendium .

Wysokość średniej ocen wymaganej do otrzymania  stypendium (po zebraniu wniosków) ustali Rektor w oparciu o listę rankingową najlepszych studentów danego kierunku .

Stypendium przyznawane jest na semestr.

Informację o  przyznanym/nieprzyznanym stypendium student uzyska po odebraniu decyzji stypendialnej w godzinach dyżurów Komisji Stypendialnej (terminy dyżurów zostaną podane w miesiącu listopadzie- semestr zimowy, w  kwietniu - semestr letni ). Odbiór Decyzji warunkuje uruchomienie wypłaty tego stypendium. Do czasu doręczenia decyzji Adresatowi (Studentowi) nie wywołują one skutków prawnych (art.110 Kpa).

Stypendia za październik listopad, wypłacamy na koniec listopada  z wyrównaniem za miesiąc październik, a w sytuacjach wyjątkowych w grudniu.
Stypendia za marzec kwiecień, wypłacamy na koniec kwietnia  z wyrównaniem za miesiąc marzec.


KIEDY I GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA ?

Wypełniony wniosek o stypendium Rektora (załącznik nr 3) wrzucamy do skrzynki pocztowej ( parter ul.3 Maja 25A)

do 22 października (semestr zimowy)  
do  1 marca (semestr letni)

Weryfikacja średniej oceń nastąpi przez Dziekanat po wyjęciu wniosków ze skrzynki.

Czy student może otrzymywać świadczenia na każdych kolejnych studiach? 
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów. Wyjątek stanowi kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Wówczas świadczenia pomocy materialnej studentowi przysługują, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać pomocy materialnej student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

 

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 :


Stypendium Rektora dla najlepszych

X-XII 2016  700zł
I-VII 2017  330zł

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

O przyznanie stypendium ministra  student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 


Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia , określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 187 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017.

 

 

1.Jednorazowe i roczne stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

 
Termin składania do 15 października br.
 
Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

 

2. Program stypendiów akademickich Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia


Program ten jest adresowany do maturzystów, którzy:

  • Mają ambicje i aspiracje
  • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni wyższej
  • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
  • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
  • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

 O PRZYZNANIU STYPENDIUM decyduje m. in. kolejność potwierdzenia Wniosków.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: http://www.fejj.pl


 3. Program stypendialny „Dream NEW”

Program „Dream NEW” – największy program stypendialny Initiative for Transparency in Educational Grants - jest skierowany do wszystkich studentów.

Jego inicjatorzy zamierzają przyznać 8 stypendiów o łącznej wartości 60.000 € (7.500 € na osobę), co umożliwi zrealizowanie semestru nauki w jednym z ośmiu uniwersytetów w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich kilku lat organizatorom udało się już stworzyć 24 programy stypendialne, w sumie o wartości 155,000 €.

Więcej informacji dotyczących programu „Dream NEW”, wymagań, jak również aplikowania znajduje się na stronie internetowej.

Termin zgłoszeń mija 1 września 2016 r.Inne stypendia szukaj tutaj:  http://mojestypendium.pl


ZAPOMOGA przyznawana jest przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Oznacza to, że wszystkie trzy przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie: 

- przyczyna musi być losowa (nie dało się jej przewidzieć, np. powódź),

- przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie)

- oraz musi powodować pogorszenie sytuacji materialnej. 

Zdarzenie losowe należy udokumentować i dokładnie opisać, obrazując sytuację, w jakiej znalazł się student i jego rodzina.
Kwota zapomogi ustalana jest indywidualnie w zależności od sytuacji studenta.
Zapomoga jest wypłacana w formie pieniężnej. Zapomogę student może otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Zasadne jest przyjęcie, iż jedno zdarzenie losowe uprawnia do przyznania jednej zapomogi, a zatem przyznanie studentowi dwóch zapomóg w roku akademickim będzie możliwe, jeśli wystąpią dwa zdarzenia losowe stawiające studenta w trudnej sytuacji materialnej.

KIEDY I GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ?
Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia.
Kompletny wniosek złożyć:Pokój nr 207 (ul.3 Maja 25A).