POWRÓT DO MENU

Studia podyplomowe

Siedziba Uczelni
Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 55
e-mail: podyplomowe@ateneum.edu.pl

  

 

Polityka i zarządzanie oświatą

Czas trwania studiów: dwa semestry

Prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i w niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.

Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.

OPŁATY- 1300 zł (opłata semestralna)

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu)
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 • Polityka edukacyjna UE
 • Podstawy teoretyczne zarządzania
 • Elementy prawa oświatowego
 • Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową
 • Dokumenty i archiwa szkolne
 • Polityka oświatowa
 • Szkoła w środowisku lokalnym
 • Pozyskiwanie środków finansowych
 • Współczesne konteksty edukacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Gospodarka sprzętem i materiałami w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
 • Socjologia oświaty
 • Pedagogika społeczna
 • Stres zawodowy i metody redukcji
 • Komunikacja interpersonalna, podstawy negocjacji i mediacji
 • Animacja społeczna
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznej
 • Technologie informacyjne
 • Projekt pracy i rozwoju szkoły
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Studia dają umiejętność planowania rozwoju szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym. Uczą wdrażania, monitorowania i oceniania efektów realizowanych zadań, organizacji procesów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w szkole lub placówce oświatowej. Studia dają umiejętności  posługiwania się w praktyce przepisami prawa oświatowego oraz prawa pracy, prawa administracyjnego i autorskiego mającego zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych. Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.

1. Ukończenie studiów podyplomowych jest spełnieniem formalnego warunku sformułowanego wobec kadry kierowniczej wszelkiego rodzaju placówek oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. nr 14 z 23.02.1999 r.)

2. Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: rozpoznawania problemów współczesnej edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego; prawa oświatowego; zarządzania jednostkami oświatowymi; podstaw prawa gospodarczego; ekonomicznych uwarunkowań działalności szkoły z elementami marketingu; podstaw komunikacji społecznej i negocjacji.

3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.