POWRÓT DO MENU

Studia podyplomowe

Terapia Pedagogiczna

Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 12 marca 2009r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (czyli m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych   i innych placówek oświatowych).

Celem Studiów Podyplomowych  Terapia Pedagogiczna jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, grupowej i indywidualnej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej,  rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych programów terapeutycznych, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia  w wymiarze ok. 240 godzin odbywają się w  Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Cena za semestr 1300 zł

 • Podstawy psychologii rozwojowej, wychowawczej  i klinicznej
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego
  • Warsztat umiejętności wychowawczych
  • Projektowanie procesu terapeutycznego
  • Praca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu  w szkole i przedszkolu
  • Wspomagające  metody pracy terapeutycznej (pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne)

Absolwent Studiów Podyplomowych Terapia Pedagogiczna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci     ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. 

Absolwent zdobywa kwalifikacje specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:

 • przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy  w zakresie terapii pedagogicznej.