POWRÓT DO MENU

Studia podyplomowe

Etyka dla nauczycieli

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych z etyki  w przedszkolu, w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. i pragnących zdobyć przygotowanie do prowadzenia przedmiotu etyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Studia w wymiarze 370 godzin [w tym 60 godz. praktyki] trwają trzy semestry. Spełniają w wymogi  zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [moduł 4]

Zajęcia odbywać się będą co2 - 3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzić je będą nauczyciele akademiccy i doświadczeni praktycy.

Wstęp do filozofii

Zarys etyki ogólnej

Historia doktryn etycznych

Dydaktyka etyki w przedszkolu

Psychologiczne koncepcje człowieka

Współczesne nurty w etyce

Elementy bioetyki

Elementy metaetyki

Dydaktyka etyki w szkole podstawowej

Nowe media w dydaktyce etyki

Logika

Antropologia filozoficzna

Elementy filozofii współczesnej

Elementy filozofii polityki

Dydaktyka etyki w szkole ponadpodstawowej

Doskonalenie umiejętności  interpersonalnych

Seminarium dyplomowe

Praktyka pedagogiczna

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia, wyposażające absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności obejmują przygotowanie merytoryczne w zakresie etyki oraz  teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie dydaktyki etyki do prowadzenia  przedmiotu etyka w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

OPŁATY – 1300 ZŁ  ZA SEMESTR