POWRÓT DO MENU

Studia podyplomowe

Wiedza o Kulturze

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają dwa semestry. Wyposażają w wiedzę i umiejętności uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Adresowane są do nauczycieli którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Ze względu na to, iż  program tych Studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kultury rozpatrywanej zarówno  w kategoriach uniwersalnych, jak i narodowych [wybrane zagadnienia z dziejów sztuk plastycznych, historii teatru, filmu, muzyki], mogą one doskonalić  kwalifikacje nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki, plastyki.

Studia Podyplomowe Wiedza o kulturze podnoszą  i aktualizują kwalifikacje słuchaczy, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach, instytucjach i placówkach kultury.

 

Studia w wymiarze ok. 300  godzin [w tym 60 godz. praktyki]spełniają w wymogi  zawarte w

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [moduł 4]

Zajęcia odbywać się będą co 2 - 3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzić je będą nauczyciele akademiccy i doświadczeni praktycy.

Teoria kultury

Kultura polska a kultura europejska

Kultura regionalna

Kultura współczesnej młodzieży

Wiedza o teatrze

Wiedza o filmie

Wiedza o muzyce

Wiedza o sztukach plastycznych

Drama

Edukacja czytelnicza

Technologie informacyjne w edukacji kulturalnej

Dykcja i emisja głosu

 

Wprowadzenie do dydaktyki szczegółowej

Metodyka zajęć  Wiedza o kulturze

Seminarium dyplomowe

Praktyka pedagogiczna

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wiedza o kulturze [przedmioty, ścieżki edukacyjne]  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego, wykorzystania mediów w edukacji oraz przygotowania do racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z współczesnych mediów elektronicznych.

 

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 

OPŁATA 1300 ZŁ ZA SEMESTR