POWRÓT DO MENU

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe logopedia

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. W trakcie studiów słuchacze wyposażani są w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w ramach studiów specjalizacyjnych.

Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

 

Czas trwania studiów i organizacja studiów:

Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku. w soboty i niedziele.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę logopedyczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach zajmujących się opieką logopedyczną - medycznych i oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych  w wymiarze ok. 100 godzin w ciągu trwania studiów.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych,wokalno-aktorskich. Kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem. Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której ocenia się predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i wykonywania zawodu logopedy.

 

OPŁATY-1700 zł semestr (opłata semestralna)

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu)

2. CV- Curriculum Vitae

3.  aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)

5. dowód osobisty (do wglądu)

6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych

7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z normą i patologią komunikacji językowej w aspekcie teoretycznym i praktycznym w wymiarze około 600 godzin, w tym:

 

 • fonetykę i fonologię języka polskiego
 • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • biomedyczne podstawy logopedii
 • psychologię rozwojową
 • psychologię kliniczną
 • pedagogikę specjalną
 • diagnozę, profilaktykę i terapię logopedyczną (dyslalię)
 • oligofrenologopedię
 • surdologopedię
 • neurologopedię
 • jąkanie
 • logorytmikę
 • emisję i higienę głosu
 • komunikację alternatywną i wspomagającą
 • metodykę pracy logopedycznej
 • praktykę logopedyczną

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Logopedii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych ze zróżnicowanymi zaburzeniami komunikacji językowej.

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie logopedy.

 

Ukończenie studiów podyplomowych jest potwierdzone Świadectwem ukończenia Studiów Podyplomowych w Ateneum-Szkole Wyższej.