POWRÓT DO MENU

Studia podyplomowe

Siedziba Uczelni
Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 55
e-mail: podyplomowe@ateneum.edu.pl

Wychowanie do życia w rodzinie

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Skierowane są do Osób, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) w wymiarze 240 godzin odbywają się w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę w szkole w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę słuchacz organizuje we własnym zakresie.

 

Cena za semestr 1300 zł

Przedmioty

 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Filozoficzne koncepcje  człowieka – zarys ontologii osoby
 • Zagadnienia płciowości i popędu płciowego
 • Repetytorium z rozwoju człowieka – rozwój prenatalny, postnatalny, dzieciństwo, okres adolescencji ?
 • Rozwój psychoseksualny. Dojrzewanie płciowe
 • Podstawy seksuologii i edukacji seksualnej
 • Psychofizjologia prokreacji
 • Metody planowania rodziny
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Socjologia rodziny
 • Pedagogika rodziny
 • Filozoficzno – psychologiczne podstawy wychowania do miłości
 •  Etyki życia małżeńskiego i rodzinnego
 • Zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego
 • Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
 • Metodyka przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 • Prawo małżeńskie i rodzinne
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki pedagogiczne

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy. W ramach realizacji programu studiów możliwe jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru dyscyplin pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, socjologicznych, biomedycznych, teologicznych, i prawnych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.