POWRÓT DO MENU

Studia podyplomowe

Siedziba Uczelni
Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 55
e-mail: podyplomowe@ateneum.edu.pl

 

 

Mediacje sądowe i pozasądowe

Czas trwania studiów: dwa semestry

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Studia podyplomowe "Mediacje sądowe i pozasądowe" powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Centrum Mediacji (najstarszego stowarzyszenia mediacyjnego w Polsce).
 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, jest uzupełnieniem  treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy - trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, legitymujący się bogatym doświadczeniem mediacyjnym i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej. Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe.  Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów,  negocjacje, facylitacje, konferencje naprawcze w zawodzie obecnie wykonywanym.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących studiów podyplomowych „ Mediacje sądowe i pozasądowe” udziela Katarzyna Stryjek – Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Sopot pod nr telefonu 502 209 729.

 

OPŁATY- 1900 zł (opłata semestralna)

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu)
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 • ADR i mediacja
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Standardy prowadzenia mediacji
 • Teoria konfliktu
 • Mediacja w sprawach karnych
 • Trening mediacji w sprawach karnych
 • Trening mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych
 • Trening mediacji w sprawach nieletnich
 • Metody pracy z ciałem
 • Mediacja w sprawach nieletnich
 • Komunikacja w mediacji
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Seminarium
 • Modele mediacji
 • Umiejętności mediacyjne menadżera
 • Trening mediacji w sprawach rodzinnych
 • Trening mediacji  rówieśniczych i oświatowych
 • Mediacje w sprawach cywilnych
 • Dokumentacja mediatora
 • Metody pracy z ciałem

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Studia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności profesjonalnych. Dają kompetencje do podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodowa. Uczą stosowania przepisów prawa odnoszących się do instytucji mediacji. Dają kompetencje do posługiwania się normami i regułami w celu rozwiązywania poszczególnych problemów. Przygotowują do pracy w zawodzie mediatora sądowego i pozasądowego.

1. Absolwent kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe otrzyma Certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji ( 4 niezależne dokumenty) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz Standardami Kształcenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

2. Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o staż w Polskim Centrum Mediacji (na terenie całego kraju) oraz spełnia warunki by ubiegać się o wpis na listy mediatorów przy Sądach Okręgowych.

3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.