POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

prof aleksander1

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
piątki od 12.00 do 14.00
dyżur w dniu 31.10.17 został

odwołany!

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Pedagogika

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Specjalność Animacja muzyki estradowej na kierunku pedagogika zapewnia  rzetelne przygotowanie teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Student zostaje przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, terapeutycznych i artystycznych, także do projektowania i organizowania wydarzeń oraz imprez artystycznych i kulturalnych, organizowania czasu wolnego różnych grup wiekowych.

Student w ramach specjalności wybiera jedną z czterech specjalizacji:

1. Muzyka w  kształceniu  przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2. Muzykoterapia

3. Muzyka estradowa

4. Impresariat muzyczny

Specjalizacja Muzyka w kształceniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym to propozycja dla przyszłych nauczycieli i pedagogów przedszkoli oraz szkół podstawowych (klas 1-3). Studia na tej specjalizacji zapewniają dodatkowe ponadstandardowe wykształcenie  pedagoga-nauczyciela muzyki, realizującego jednocześnie nauczanie zintegrowane. Treści programowe zakładają dodatkowe (fakultatywno-modułowe) przygotowanie nauczyciela w zakresie takich narzędzi dydaktyczno-artystycznych jak: kreowanie ekspresji twórczej poprzez aktywne  umuzykalnianie ucznia, wstęp do śpiewu zespołowego, wstępu do gry na instrumencie, działania integracyjno-socjalizujące poprzez zabawy muzyczne, kształtowanie odwagi twórczej jako wstęp do  publicznej prezentacji w duchu budowania pewności siebie.

Specjalizacja adresowana jest do kandydata na studia licencjackie na kierunku pedagogika, którego obszar zainteresowań poza pedagogiką dodatkowo wkracza w dziedziny oscylujące wokół muzyki i jej zastosowania w dydaktyce nauczania wczesnego (przedszkolnego i szkoły podstawowej, klas 1-3). Studia na specjalizacji ustanowią podstawę do dalszego osobistego kształcenia studenta w zakresie gry na wybranym instrumencie, śpiewu oraz w przyszłości wykorzystaniu własnych umiejętności artystycznych  w procesie dydaktycznym ucznia.

Specjalizacja Muzykoterapia to propozycja dla przyszłych pedagogów i animatorów społecznych oraz terapeutów. Studia na tej specjalizacji zapewniają ponadstandardowe wykształcenie w ramach dodatkowej specjalizacji przyszłego animatora kultury, realizującego jednocześnie elementy terapii poprzez muzykę. Treści programowe zakładają dodatkowe (fakultatywno-modułowe) przygotowanie w zakresie takich narzędzi jak: animacja  czasu wolnego różnych grup wiekowych (w tym także grup senioralnych),  kreowanie ekspresji twórczej poprzez aktywne słuchanie  muzyki oraz umiejętność jej doboru w procesie terapeutycznym, wstęp do śpiewu zespołowego.

Specjalność adresowana jest do kandydata na studia licencjackie na kierunku pedagogika, którego obszar zainteresowań poza pedagogiką dodatkowo wkracza w dziedziny oscylujące wokół muzyki i jej zastosowaniu w codziennym życiu społecznym poprzez  animowanie grupowe i indywidualne.  Studia na specjalizacji ustanowią podstawę do dalszego osobistego kształcenia studenta w zakresie realizacji projektów animacji i wsparcia terapeutycznego zarówno dla uczniów, oraz w dorosłym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem grup senioralnych. 

Specjalizacja Muzyka estradowa to propozycja dla przyszłych pedagogów/ animatorów oraz aktywnych muzyków estradowych. Studia na tej specjalizacji zapewniają ponadstandardowe wykształcenie w ramach dodatkowej specjalizacji przyszłego muzyka estradowego i animatora muzyki. Treści programowe zakładają dodatkowe (fakultatywno-modułowe) przygotowanie w zakresie takich narzędzi jak: wykonawstwo estradowe na wybranym instrumencie/śpiew (fortepian, gitara, akordeon, saksofon, perkusja, kontrabas/gitara basowa, keyboard, wokalistyka estradowa) kreowanie ekspresji twórczej solo i w zespole oraz poprzez publiczną prezentację kunsztu artystycznego. Ponadto rozwijanie zdolności animacji  czasu wolnego, a także zapoznanie z podstawami do komercjalizacji działalności estradowej.

Specjalizacja adresowana jest do kandydata na studia licencjackie  na kierunku pedagogika lub innych,  których obszar zainteresowań poza głównymi modułami kształcenia  dodatkowo wkracza w dziedziny oscylujące wokół muzyki i jej zastosowaniu w codziennym życiu społecznym poprzez  animację oraz wykonawstwo estradowe.  Studia na specjalizacji ustanowią podstawę do dalszego osobistego kształcenia studenta w zakresie gry na wybranym instrumencie,  realizacji projektów artystycznych w charakterze muzyka estradowego oraz  animatora świadomego zagadnień impresariatu.

Specjalizacja Impresariat muzyczny  to propozycja dla przyszłych pedagogów/ animatorów. Studia na tej specjalizacji zapewniają ponadstandardowe wykształcenie przyszłego organizatora i menadżera imprez muzycznych. Treści programowe zakładają dodatkowe (fakultatywno-modułowe) przygotowanie w zakresie takich narzędzi jak: organizacja imprez, zarządzanie projektem, pozyskiwanie funduszy, promocja i reklama.

Specjalizacja adresowana jest do kandydata na studia licencjackie  na kierunku pedagogika lub innych których obszar zainteresowań poza głównymi modułami kształcenia  dodatkowo wkracza w dziedziny oscylujące wokół muzyki i jej zastosowaniu w codziennym życiu społecznym poprzez  animację oraz rozwój na rynku kultury.  Studia na specjalizacji ustanowią podstawę do dalszego osobistego kształcenia studenta w zakresie gry na wybranym instrumencie,  realizacji projektów artystycznych w charakterze muzyka estradowego oraz  animatora świadomego zagadnień impresariatu.

 

Warunki wstępne (rekrutacja)

Zakwalifikowanie na studia  na  specjalność Animacja muzyki estradowej oraz wybraną specjalizację odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności poprzez:
1. Test podstawowej wiedzy z zakresu muzyki
2. Prezentację zainteresowań związanych z muzyką
3. Sprawdzian praktyczny dotyczący wyłącznie specjalizacji Muzyka estradowa: – gra na instrumencie, śpiew, rozmowa kwalifikacyjna

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika o specjalności Animacja muzyki  to osoba kompetentna, wrażliwa na problemy społeczne, zdolna do podejmowania i rozwiązywania problemów jednostkowych i zbiorowych na terenie placówki oświatowo-wychowawczej oraz w środowisku na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada gruntowne wykształcenie  teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, jest też dobrze przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych.

Posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 roku.

Absolwent specjalności Animacja muzyki rozrywkowej  uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje zawodowe umożliwiające mu podjęcie pracy w: instytucjach kultury, oświaty, ośrodkach terapeutycznych, instytucjach samorządowych, instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach o charakterze działalności społeczno-kulturalnej, a także w środkach masowego przekazu. Absolwent specjalności będzie również przygotowany do podjęcia własnych, autorskich działań związanych z animacją kultury w skali lokalnej i szerszej, w tym także do współpracy z samorządami terytorialnymi.

Ponadto po ukończeniu:
- specjalizacji MUZYKA W KSZTAŁCENIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Absolwent przygotowany jest do prowadzenia  zajęć w zakresie edukacji muzycznej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej przewidzianych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, a także zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie muzyki

- specjalizacji  MUZYKOTERAPIA  Absolwent przygotowany jest do prowadzenia zajęć TERAPEUTYCZNYCH w szkołach, poradniach, ośrodkach wychowawczych, gabinetach prywatnych

- specjalizacji MUZYKA ESTRADOWA Absolwent przygotowany jest do działalności estradowej w obszarze muzyki popularnej, do  animacji muzyki w ośrodkach kultury. Specjalizacja może być też traktowana jako forma przygotowania do pogłębionej dalszej nauki na kierunkach muzycznych kierunków artystycznych (np. Jazz i muzyka estradowa, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)

- specjalizacji IMPRESARIAT MUZYCZNY Absolwent przygotowany jest do działalności w zakresie  animacji muzyki w ośrodkach kultury, a także komercjalizacji działań artystycznych poprzez organizację rynku kultury oraz promocję uzdolnionych artystów w kraju i zagranicą.

Specjalność Animacja muzyki estradowej przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III  szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej. Daje także wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwiające  tworzenie  indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z ADHD, dysleksją, zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz dla uczniów zdolnych.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY

   

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna

2

Historia wczesnej edukacji

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Integracja w nauczaniu

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Wiedza o języku

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja muzyczna  z metodyką

13

Edukacja plastyczna z metodyką

14

Edukacja polonistyczna z metodyką

15

Edukacja matematyczna z metodyką

16

Edukacja środowiskowa z metodyką

17

Edukacja techniczna z metodyką

18

Teoria i metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

19

Wiedza matematyczno-przyrodnicza

20

Śpiew i gra na instrumencie

21

Literatura dla dzieci

22

Techniki dramowe w edukacji

23

Diagnozowanie trudności i potrzeb edukacyjnych dziecka

24

Dziecko z ADHD w szkole

25

Trudności o podłożu dyslektycznym w edukacji szkolnej

26

Praca z uczniem o zakłóconym rozwoju emocjonalnym i społecznym

27

Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera

28

Uczeń o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego

29

Uczeń zdolny jako dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych

30

Seminarium dyplomowe

31

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 210 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

- Absolwenci Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk pedagogicznych posiadają odpowiednie przygotowanie  i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w klasach 0-3 w szkole podstawowej. Potrafią rozpoznać specjalne potrzeby edukacyjne ucznia, zaplanować i zrealizować indywidualny program odpowiedni dla jego rozwoju i edukacji.

 - Absolwent posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną.

- Absolwent posiada wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka oraz z prawidłową  realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na  rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

- Absolwent - Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) i podyplomowych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III  szkoły podstawowej oraz do nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia  dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna

2

Historia wczesnej edukacji

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Integracja w nauczaniu

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Wiedza o języku

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja muzyczna  z metodyką

13

Edukacja plastyczna z metodyką

14

Edukacja polonistyczna z metodyką

15

Edukacja matematyczna z metodyką

16

Edukacja środowiskowa z metodyką

17

Edukacja techniczna z metodyką

18

Teoria i metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

19

Wiedza matematyczno-przyrodnicza

20

Śpiew i gra na instrumencie

21

Literatura dla dzieci

22

Techniki dramowe w edukacji

23

Metodyka nauczania języka angielskiego

24

Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany

25

Praktyczna nauka języka angielskiego: Gramatyka

26

Praktyczna nauka języka angielskiego: Fonetyka

27

Seminarium dyplomowe

28

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 210 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk pedagogicznych posiadają odpowiednie przygotowanie  i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w klasach 0-3 w szkole podstawowej. Posiadają także wiedzę,umiejętności językowe i metodyczne do nauczania języka angielskiego na  tym poziomie.

Absolwent posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka oraz z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na  rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) i podyplomowych.

 

 

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III  szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

 

 

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna

2

Historia wczesnej edukacji

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Integracja w nauczaniu

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Wiedza o języku

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja muzyczna  z metodyką

13

Edukacja plastyczna z metodyką

14

Edukacja polonistyczna z metodyką

15

Edukacja matematyczna z metodyką

16

Edukacja środowiskowa z metodyką

17

Edukacja techniczna z metodyką

18

Teoria i metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

19

Wiedza matematyczno-przyrodnicza

20

Śpiew i gra na instrumencie

21

Literatura dla dzieci

22

Techniki dramowe w edukacji

23

Logorytmika

24

Dyslalia

25

Surdologopedia

26

Neurologopedia

27

Oligofrenologopedia

28

Jąkanie

29

Warsztaty logopedyczne

30

Seminarium dyplomowe

31

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 210 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk pedagogicznych posiadają wiedzę i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w klasach 0-III w szkole podstawowej. Potrafią także rozpoznawać problemy logopedyczne dzieci na tym etapie kształcenia.

Absolwent posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną. Posiada także wiedzę i umiejętności związane z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III  szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna

2

Historia wczesnej edukacji

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Integracja w nauczaniu

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Wiedza o języku

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja muzyczna  z metodyką

13

Edukacja plastyczna z metodyką

14

Edukacja polonistyczna z metodyką

15

Edukacja matematyczna z metodyką

16

Edukacja środowiskowa z metodyką

17

Edukacja techniczna z metodyką

18

Teoria i metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

19

Wiedza matematyczno-przyrodnicza

20

Śpiew i gra na instrumencie

21

Literatura dla dzieci

22

Techniki dramowe w edukacji

23

Diagnozowanie trudności i potrzeb edukacyjnych dziecka

24

Postawy terapii pedagogicznej

25

Podstawy socjoterapii

26

Terapia trudności w uczeniu się i zaburzeń emocjonalnych

27

Metodyka terapii pedagogicznej

28

Metodyka zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych

29

Seminarium dyplomowe

30

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 210 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk pedagogicznych posiadają odpowiednie przygotowanie  i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w klasach 0-3 w szkole podstawowej. Posiadają także wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania trudności dziecka i prowadzenia terapii pedagogicznej  w przedszkolu  i w szkole.

Absolwent posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka oraz z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na  rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) i podyplomowych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie do pracy  w przedszkolu, szczególnie w przedszkolach  o profilu artystycznym.. Specjalność przygotowuje także do wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, szczególnie w przedszkolach o profilu artystycznym, czy też akcentujących znaczenie ekspresji twórczej dla rozwoju dziecka [np. freinetowskich]. Otrzymuje on bowiem wiedzę teoretyczną i umiejętności metodyczne umożliwiające pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w instytucjach realizujących edukację dzieci w  wieku przedszkolnym.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika przedszkolna

2

Historia dzieciństwa i wychowania przedszkolnego

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Psychopedagogiczne konteksty twórczości dziecięcej

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Praca opiekuńcza nauczyciela w przedszkolu

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja plastyczna z metodyką

13

Edukacja muzyczna  z metodyką

14

Książka obrazkowa dla dzieci

15

Gry i zabawy w pracy z małym dzieckiem

16

Wspieranie rozwoju i formy aktywności dziecka

17

Przedszkole jako środowisko edukacyjne dziecka

18

Teoria i metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

19

Ruch i taniec

20

Aktywność teatralna dziecka

21

Seminarium dyplomowe

22

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów o specjalności Wychowanie przedszkolne z  kształtowaniem artystycznym dziecka uzyskuje kwalifikacje  nauczyciela przedszkola i przedszkola o charakterze artystycznym tzn.:

1) wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia;

2) wiedzę i umiejętności z zakresu opieki, wychowania i metodyki nauczania;

3) umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań  przedszkola, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu opieki i edukacji do potrzeb, możliwości oraz uzdolnień dzieci.

4) umiejętności rozwijania możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie do pracy z dziećmi do 6 roku życia  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu żłobek, klubiki małego dziecka, także w przedszkolach, punktach przedszkolnych .

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Otrzymuje on bowiem wiedzę teoretyczną i umiejętności metodyczne umożliwiające pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą  z małym dzieckiem w wymienionych wyżej placówkach i instytucjach.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika przedszkolna

2

Historia dzieciństwa i wychowania przedszkolnego

3

Metody alternatywne i aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

6

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

7

Psychopedagogiczne konteksty twórczości dziecięcej

8

Emisja i higiena głosu

9

Wprowadzenie do logopedii

10

Praca opiekuńcza nauczyciela w przedszkolu

11

Metodyka i projektowanie edukacji przedszkolnej

12

Edukacja plastyczna z metodyką

13

Edukacja muzyczna  z metodyką

14

Książka obrazkowa dla dzieci

15

Gry i zabawy w pracy z małym dzieckiem

16

Wspieranie rozwoju i formy aktywności dziecka

17

Praca opiekuńczo-wychowawcza w żłobku

19

Zdrowie i pielęgnacja dziecka do 3 roku życia

18

Ruch i taniec

20

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

21

Seminarium dyplomowe

22

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów o specjalności Edukacja i opieka nad małym dzieckiem uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu żłobek, klubiki małego dziecka  w przedszkolach , punktach przedszkolnych, tzn.:

1) wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia;

2) wiedzę i umiejętności z zakresu opieki, wychowania i metodyki nauczania;

3) umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań żłobka i przedszkola, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu opieki i edukacji do potrzeb oraz  możliwości dzieci w żłobku i przedszkolu.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem specjalności jest zdobycie przez studentów, przyszłych opiekunów osób starszych, wiedzy oraz umiejętności w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania oraz usług ukierunkowanych na zaspokajanie różnorakich potrzeb osób w wieku podeszłym, wspieranie ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności oraz zapewnianie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjonowania. Specjalność ta  daje możliwość podjęcia pracy w środowisku domowym seniorów jak i organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób starszych takich jak: Kluby Seniora, Uniwersytety III Wieku, Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy
Pomocy Społecznej, Hospicja, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Wprowadzenie do gerontologii i geragogiki

2

Polityka społeczna i podstawy prawne opieki nad osobami starszymi

3

Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych

4

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodziną na rzecz osoby starszej

5

Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych

6

Podstawy psychoterapii

7

Podstawy pielęgnowania i rehabilitacji chorych i niesprawnych osób starszych

8

Aktywizacja społeczno-kulturowa i rekreacja osób starszych

9

Komunikacja w relacjach opiekun - człowiek starszy i jego rodzina

10

Opieka nad osobą starszą w domu

11

Animaloterapia w pracy z osobami starszymi

12

Metodyka stymulowania kreatywności osób starszych

13

Teatr w pracy z osobami starszymi

14

Seminarium dyplomowe

15

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

1. Absolwent studiów o specjalności Opieka nad ludźmi starszymi może pełnić rolę opiekuna osób w wieku podeszłym, animatora ich życia, doradcy i edukatora.


2. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do:

- trafnego diagnozowania potrzeb osób starszych w zakresie ich sytuacji społecznej i zawodowej, aspiracji kulturowych i edukacyjnych  oraz stanu zdrowia, wyboru i stosowania form, metod i technik pracy umożliwiających zaspokajanie tych potrzeb;

- współpracy z ludźmi starszymi, ich rodzinami i środowiskiem lokalnym oraz  komunikowania się z nimi na zasadach partnerskich;

- aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, fizycznej i intelektualnej osób starszych z zachowaniem ich podmiotowego statusu i respektowaniem prawa do samostanowienia;

- podejmowania czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych w instytucjach i środowisku domowym w stosunku do ludzi w podeszłym wieku chorych lub niepełnosprawnych;

- planowania pracy z osobami starszymi zarówno indywidualnej, jak i grupowej oraz modyfikowania  tych planów w sposób adekwatny do zmieniających się uwarunkowań;

- rozwiązywania  problemów i konfliktów pojawiających się w życiu osób starszych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu w sposób twórczy i z aktywnym udziałem wszystkich zainteresowanych;

- przeciwdziałania zjawiskom alienacji, ageizmu, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób w wieku podeszłym;

- kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w środowisku lokalnym;

- promowania zdrowego stylu życia osób starszych w zakresie profilaktyki chorób, rekreacji i właściwego odżywiania się.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Resocjalizacja z socjoterapią daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, resortu edukacji i prowadzonych przez instytucje pozarządowe, w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładach poprawczych, kurateli sądowej, zakładach karnych resortu sprawiedliwości, policji oraz straży miejskiej. Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika resocjalizacyjna

2

Patologie społeczne

3

Współczesne systemy resocjalizacji

4

Podstawy prawne resocjalizacji

5

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym

6

Podstawy psychoterapii

7

Poradnictwo pedagogiczne

8

Metodyka pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych

9

Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego

10

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

11

Pomoc rodzinie w kryzysie

12

Socjoterapia z metodyką

13

Drama i socjodrama w socjoterapii

14

Seminarium dyplomowe

15

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci studiów o specjalności  Resocjalizacja z socjoterapią posiadają przygotowanie w obszarach:

-  Profilaktyki społecznej: do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych,

-  Działalności resocjalizacyjnej i psychokorekcyjnej: do sporządzania diagnoz etiologii i deficytów wychowawczych, programów resocjalizacyjnych grupowych i indywidualnych, diagnozowania opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny, terapii (socjoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, dramy i innych) w rodzinie i grupie w warunkach izolacyjnych i otwartych.

Absolwenci posiadają umiejętność rozpoznawania przyczyn patologii oraz im zapobiegania,potrafią socjalizować i  resocjalizować dzieci, młodzież i dorosłych w instytucjach zajmujących się nimi w środowisku otwartym i zamkniętym, potrafią sporządzać diagnozy i prognozy oraz dobierać odpowiednie metody  resocjalizacji i socjoterapii.

Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach poradniczo-resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach uzależnień, instytucjach administracji państwowej i pozarządowej, ośrodkach interwencji kryzysowej), szkołach (jako terapeuci-wychowawcy i pedagodzy szkolni), w świetlicach socjoterapeutycznych, wojsku i policji (w dziale prewencji), sądach (jako kuratorzy sądowi i penitencjarni).

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Resocjalizacja z terapią uzależnień daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resortu edukacji i prowadzonych przez instytucje pozarządowe, w  instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładach poprawczych, kurateli sądowej, placówkach diagnostyczno-rozdzielczych, w placówkach pomocowych, w placówkach terapii uzależnień, w zakładach karnych resortu sprawiedliwości, policji oraz straży miejskiej. Specjalność przygotowuje do podjęcia  studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Filozofia

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Psychologia rozwoju człowieka

6

Psychologia kliniczna

7

Socjologia

8

Socjologiczne podstawy edukacji

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

2

Edukacja zdrowotna

3

Socjolingwistyczne aspekty edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Teoria wychowania

2

Dydaktyka ogólna

3

Systemy pedagogiczne

4

Pedagogika specjalna

5

Metody badań pedagogicznych

IV

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika resocjalizacyjna

2

Patologie społeczne

3

Współczesne systemy resocjalizacji

4

Podstawy prawne resocjalizacji

5

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym

6

Podstawy psychoterapii

7

Poradnictwo pedagogiczne

8

Metodyka pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych

9

Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego

10

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

11

Psychospołeczne mechanizmy uzależnień

12

Profilaktyka uzależnień

13

Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

14

Seminarium dyplomowe

15

Wykład do wyboru/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwenci specjalności Resocjalizacja z terapią uzależnień  posiadają przygotowanie w obszarach:

-  Profilaktyki społecznej: do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych,

-  Działalności resocjalizacyjnej i psychokorekcyjnej: do sporządzania diagnoz etiologii i deficytów wychowawczych, programów resocjalizacyjnych grupowych i indywidualnych, diagnozowania opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny, terapii (socjoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, dramy i innych) w rodzinie i grupie w warunkach izolacyjnych i otwartych.

Absolwenci posiadają umiejętność rozpoznawania przyczyn patologii oraz im zapobiegania,

potrafią socjalizować i  resocjalizować dzieci, młodzież i dorosłych w instytucjach zajmujących się nimi w środowisku otwartym i zamkniętym, potrafią sporządzać diagnozy i prognozy oraz dobierać odpowiednie metody  resocjalizacji i terapii uzależnień.

Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach poradniczo-resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach uzależnień, instytucjach administracji państwowej i pozarządowej, ośrodkach interwencji kryzysowej), szkołach (jako terapeuci-wychowawcy i pedagodzy szkolni), w wojsku i policji (w dziale prewencji), sądach (jako kuratorzy sądowi i penitencjarni), w placówkach pomocowych, w placówkach terapii uzależnień.