POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

prof aleksander1

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
piątki od 12.00 do 14.00

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Nauki o rodzinie

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Studia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich, np. na specjalności Pedagogika rodziny w naszej Uczelni.

Dodatkowo, student może przystąpić do egzaminu organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji, uzyskując 3 certyfikaty: mediatora w sprawach rodzinnych, oświatowych i dla nieletnich (student realizuje w ramach studiów program szkoleń wymagany przez PCM). 

Zadaniem specjalności jest przygotowanie do podejmowania różnorakich działań na rzecz małżeństw i rodzin, w tym przede wszystkim:

- prowadzenia mediacji rodzinnych, oświatowych i w sprawach dla nieletnich jako profesjonalny mediator,

- pracy w charakterze kuratora sądowego (Nauki o Rodzinie są traktowane jako kształcenie kierunkowe dla kandydatów na kuratorów pod warunkiem uzyskania magisterium z dowolnej dziedziny wiedzy).

Program studiów skupia się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Wiedza teoretyczna jest łączona z praktycznym przygotowaniem do zawodu, w postaci ćwiczeń, warsztatów, treningów i praktyk. Oferujemy także możliwość zrealizowania stażu mediacyjnego w instytucjach współpracujących z naszą Uczelnią.

Ukończenie tej specjalności daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, w parafialnym poradnictwie rodzinnym, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, agendach samorządowych, instytucjach profilaktyki społecznej.

 

MODUŁ I-PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Wprowadzenie do filozofii

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Wprowadzenie do socjologii

 

MODUŁ II-PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Pedagogika społeczna

2

Pedagogika opiekuńcza

3

Psychologia rozwoju człowieka

 

MODUŁ III-METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH

1

Metody badań pedagogicznych

2

Metody badań psychologicznych

3

Metody badań socjologicznych

 

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Wprowadzenie do nauk o rodzinie

2

Psychologia małżeństwa  i rodziny

3

Socjologia rodziny

4

Polityka społeczna i demografia rodziny

5

Pedagogika rodziny

6

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

7

Prawo rodzinne

8

Małżeństwo i rodzina w tradycji judeo-chrześcijańskiej

9

Poradnictwo rodzinne                                              

10

Patologia i psychoprofilaktyka życia rodziny

11

Komunikacja interpersonalna

12

Wprowadzenie do pracy socjalnej

13

Opieka nad człowiekiem niepełnosprawnym  i nieuleczalnie chorym

 

MODUŁ V-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Wprowadzenie do mediacji

2

Podstawy prawne mediacji rodzinnych i oświatowych

3

Podstawy prawne mediacji nieletnich

4

Mediacje - Trening umiejętności - mediacje rodzinne

5

Mediacje - Trening umiejętności - mediacje oświatowe

6

Mediacje - Trening umiejętności - mediacje nieletnich

7

Modele mediacji

8

Patologie społeczne                               

9

Podstawy psychoterapii

10

Systemy profilaktyki społecznej

11

Podstawy prawne w zawodzie kuratora

12

Metodyka pracy kuratora

13

Współczesne systemy resocjalizacji

14

Wykład do wyboru/specjalnościowy

15

Seminarium dyplomowe

 

MODUŁ VI-PRAKTYKA zawodowa-180 godzin

 

MODUŁ VII-INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent Nauk o Rodzinie o specjalności Mediator i kurator uzyskuje nowy, atrakcyjny zawód mediatora

Program specjalności został ustalony w porozumieniu z Polskim Centrum Mediacji (PCM), zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości i standardami prowadzenia mediacji

Szkolenia mediacyjne są prowadzone przez najlepszych w Polsce trenerów PCM

Szkolenia mediacyjne są istotną częścią programu studiów (student nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z nauką zawodu)

W trakcie studiów student może przystąpić do egzaminu organizowanego przez PCM oraz uzyskać certyfikat w zakresie mediacji rodzinnych, oświatowych i w sprawach dla nieletnich (program studiów nie obejmuje certyfikacji, ponieważ przeprowadza ją PCM – zewnętrzna w stosunku do Uczelni instytucja)

Po uzyskaniu certyfikatu i odbyciu stażu mediacyjnego absolwent może się ubiegać o wpis na listę stałych mediatorów przy sądach okręgowych

Umiejętności mediacyjne są niezwykle przydatne w wykonywaniu zawodu kuratora sądowego oraz innych zawodach związanych z pomocą i wspieraniem rodziny

Nasza Uczelnia jako jedyna na Pomorzu:

- zapewnia profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora

- realizuje program zapewniający właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora

- ułatwia przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Polskie Centrum Mediacji oraz przystąpienie do stażu mediacyjnego

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Należy wspomnieć, iż Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Silva Rerum” jest jednym z najaktywniejszych na Uczelni. W 2013 r. zostało ono uhonorowane nominacją w konkursie Czerwonej Róży na najlepsze koło naukowe uczelni pomorskich. Członkowie Koła powołali także do istnienia Fundację dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, a w jej ramach – Poradnię Rodzinną.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Od roku akademickiego 2013/2014 w nowym budynku Uczelni otwarta zostanie nowa, doskonale wyposażona sala komputerowa, z której korzystać będą mogli nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Celem kształcenia na specjalności „Mediator i kurator” jest przygotowanie absolwentów przede wszystkim do pracy w charakterze mediatora rodzinnego, oświatowego i w sprawach dla nieletnich, a także kuratora. Absolwenci mogą się ubiegać także o pracę w instytucjach pomocy społecznej, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych.

Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom w programie studiów oraz porozumieniu z Polskim Centrum Mediacji studenci będą mieli możliwość ubiegania się o CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI W ZAKRESIE MEDIACJI RODZINNYCH I OŚWIATOWYCH a także W ZAKRESIE MEDIACJI W SPRAWACH DLA NIELETNICH. Certyfikat uprawnia do wykonywania pracy w zawodzie mediatora. Certyfikację przeprowadzi instytucja zewnętrzna – Polskie Centrum Mediacji. Warunkiem uzyskania certyfikatów będzie zaliczenie odpowiednich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz – dodatkowo, ale nie w ramach studiów – pomyślnie zdany egzamin certyfikacyjny przed Komisją PCM.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Studia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich, np. na specjalności Pedagogika rodziny w naszej Uczelni.

Dodatkowo, student może przystąpić do egzaminu organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji, uzyskując certyfikat mediatora w sprawach oświatowych.

Zadaniem specjalności jest przygotowanie do podejmowania różnorakich działań na rzecz małżeństw i rodzin, w tym przede wszystkim do nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz prowadzenia mediacji w sprawach oświatowych.

Program studiów skupia się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Wiedza teoretyczna jest łączona z praktycznym przygotowaniem do zawodu, w postaci ćwiczeń, warsztatów, treningów i praktyk.

Ukończenie tej specjalności daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w ośrodkach pomocy rodzinie, placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, w parafialnym poradnictwie rodzinnym, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, agendach samorządowych, instytucjach profilaktyki społecznej oraz szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym do nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie".

 

MODUŁ I-PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Wprowadzenie do filozofii

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Wprowadzenie do socjologii

 

MODUŁ II-PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Pedagogika społeczna

2

Pedagogika opiekuńcza

3

Psychologia rozwoju człowieka

 

MODUŁ III-METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH

1

Metody badań pedagogicznych

2

Metody badań psychologicznych

3

Metody badań socjologicznych

 

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Wprowadzenie do nauk o rodzinie

2

Psychologia małżeństwa  i rodziny

3

Socjologia rodziny

4

Polityka społeczna i demografia rodziny

5

Pedagogika rodziny

6

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

7

Prawo rodzinne

8

Małżeństwo i rodzina w tradycji judeo-chrześcijańskiej

9

Poradnictwo rodzinne                                              

10

Patologia i psychoprofilaktyka życia rodziny

11

Komunikacja interpersonalna

12

Wprowadzenie do pracy socjalnej

13

Opieka nad człowiekiem niepełnosprawnym  i nieuleczalnie chorym

 

MODUŁ V-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

2

Elementy foniatrii i emisji głosu

3

Metodyka edukacji prozdrowotnej

4

Wprowadzenie do mediacji

5

Podstawy prawne mediacji rodzinnych i oświatowych

6

Mediacje - Trening umiejętności - mediacje rodzinne

7

Teoria wychowania

8

Dydaktyka ogólna

9

Wykład do wyboru/specjalnościowy

10

Seminarium dyplomowe

 

MODUŁ VI-PRAKTYKA zawodowa-180 godzin

 

MODUŁ VII-INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent Nauk o Rodzinie o specjalności Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie jest przygotowany do nauczania przedmiotu wdżwr w szkołach oraz ma pełne przygotowanie pedagogiczne.

W trakcie studiów student może przystąpić do egzaminu organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji oraz uzyskać certyfikat w zakresie mediacji oświatowych (program studiów nie obejmuje certyfikacji, ponieważ przeprowadza ją zewnętrzna w stosunku do Uczelni instytucja). Szkolenia mediacyjne są prowadzone przez najlepszych w Polsce trenerów PCM. Szkolenia mediacyjne są częścią programu studiów (student nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z nauką zawodu mediatora).

Po uzyskaniu certyfikatu i odbyciu stażu mediacyjnego absolwent może się ubiegać o wpis na listę stałych mediatorów przy sądach okręgowych.

Umiejętności mediacyjne są niezwykle przydatne w wykonywaniu różnych zawodów związanych z pomocą i wspieraniem rodziny.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Silva Rerum” jest jednym z najaktywniejszych na Uczelni. W 2013 r. Koło zostało uhonorowane nominacją w konkursie Czerwonej Róży na najlepsze koło naukowe uczelni pomorskich.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Od roku akademickiego 2013/2014 w nowym budynku Uczelni otwarta zostanie nowa, doskonale wyposażona sala komputerowa, z której korzystać będą mogli nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Celem kształcenia na specjalności Nauczyciel wdżwr jest przygotowanie absolwentów przede wszystkim do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Absolwenci mogą się ubiegać także o pracę w instytucjach pomocy społecznej, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Studia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich, np. na specjalności Pedagogika rodziny w naszej Uczelni.

Dodatkowo, student może przystąpić do egzaminu organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji, uzyskując certyfikat mediatora w sprawach rodzinnych.

Zadaniem specjalności jest przygotowanie do podejmowania różnorakich działań na rzecz małżeństw i rodzin, w tym przede wszystkim pracy socjalnej rozumianej jako umiejętność diagnozowania i udzielania kompleksowej pomocy małżeństwu i rodzinie, przede wszystkich w zakresie:

- pracy socjalnej z rodziną w charakterze asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011r., nowelizacja z 2013 r.)

- doradcy w poradnictwie małżeńskim i rodzinnym,

- prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Program studiów skupia się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Wiedza teoretyczna jest łączona z praktycznym przygotowaniem do zawodu, w postaci ćwiczeń, warsztatów, treningów i praktyk. Oferujemy także możliwość zrealizowania praktyk w ośrodkach pomocy rodzinie oraz odbycie stażu mediacyjnego w instytucjach współpracujących z naszą Uczelnią.

Ukończenie tej specjalności daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w ośrodkach pomocy rodzinie, placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, w parafialnym poradnictwie rodzinnym, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, agendach samorządowych, instytucjach profilaktyki społecznej.

 

 

 

MODUŁ I-PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Wprowadzenie do filozofii

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Wprowadzenie do socjologii

 

MODUŁ II-PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Pedagogika społeczna

2

Pedagogika opiekuńcza

3

Psychologia rozwoju człowieka

 

MODUŁ III-METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH

1

Metody badań pedagogicznych

2

Metody badań psychologicznych

3

Metody badań socjologicznych

 

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Wprowadzenie do nauk o rodzinie

2

Psychologia małżeństwa  i rodziny

3

Socjologia rodziny

4

Polityka społeczna i demografia rodziny

5

Pedagogika rodziny

6

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

7

Prawo rodzinne

8

Małżeństwo i rodzina w tradycji judeo-chrześcijańskiej

9

Poradnictwo rodzinne                                              

10

Patologia i psychoprofilaktyka życia rodziny

11

Komunikacja interpersonalna

12

Wprowadzenie do pracy socjalnej

13

Opieka nad człowiekiem niepełnosprawnym  i nieuleczalnie chorym

 

MODUŁ V-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Podstawy prawne pomocy rodzinie i pracy socjalnej

2

Rodzinna piecza zastępcza

3

Metodyka pracy asystenta rodziny

4

Metodyka pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

5

Metodyka pracy socjalnej, opiek., w poradni rodz.i hospicjum

6

Sporządzanie dokumentacji koordynatora i asystenta rodziny

7

Warsztaty diagnozy pedagogicznej

8

Wprowadzenie do mediacji

9

Podstawy prawne mediacji rodzinnych i oświatowych

10

Mediacje - Trening umiejętności - mediacje rodzinne

11

Patologie społeczne                            

12

Podstawy psychoterapii

13

Systemy profilaktyki społecznej

14

Wykład do wyboru/specjalnościowy

15

Seminarium dyplomowe

 

MODUŁ VI-PRAKTYKA zawodowa-180 godzin

 

MODUŁ VII-INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami inf. nauk.

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Absolwent Nauk o Rodzinie o specjalności Asystent i doradca rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczejuzyskuje przygotowanie do podjęcia nowych, atrakcyjnych zawodów takich, jak np.: asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, mediator rodzinny.

Program specjalności został ustalony w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Rodzinie w Gdańsku oraz z Polskim Centrum Mediacji, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości i standardami prowadzenia mediacji.

W trakcie studiów student może przystąpić do egzaminu organizowanego przez PCM oraz uzyskać certyfikat w zakresie mediacji rodzinnych (program studiów nie obejmuje certyfikacji, ponieważ przeprowadza ją zewnętrzna w stosunku do Uczelni instytucja). Szkolenia mediacyjne są prowadzone przez najlepszych w Polsce trenerów PCM. Szkolenia mediacyjne są częścią programu studiów (student nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z nauką zawodu).

Po uzyskaniu certyfikatu i odbyciu stażu mediacyjnego absolwent może się ubiegać o wpis na listę stałych mediatorów przy sądach okręgowych.

Umiejętności mediacyjne są niezwykle przydatne w wykonywaniu różnych zawodów związanych z pomocą i wspieraniem rodziny.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Silva Rerum” jest jednym z najaktywniejszych na Uczelni. W 2013 r. Koło zostało uhonorowane nominacją w konkursie Czerwonej Róży na najlepsze koło naukowe uczelni pomorskich

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Od roku akademickiego 2013/2014 w nowym budynku Uczelni otwarta zostanie nowa, doskonale wyposażona sala komputerowa, z której korzystać będą mogli nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Celem kształcenia na specjalności „Opieka i poradnictwo rodzinne” jest przygotowanie absolwentów przede wszystkim do pracy w różnego rodzaju państwowych i pozarządowych instytucjach pomocy dziecku i rodziny.

Studenci odbywający praktyki w MOPR w Gdańsku (o ile wykażą się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami) będą mieli możliwość uzyskania rekomendacji tej instytucji, co niewątpliwie pomoże absolwentom w poszukiwaniu pracy

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, studentów i absolwentów pod patronatem Ateneum została założona PORADNIA RODZINNA „PRZYSTAŃ”, w której nasi słuchacze będą mieli sposobność odbyć swoje praktyki zawodowe, a także – dla wolontariuszy – została stworzona możliwość dodatkowego rozwoju i doskonalenia umiejętności przydatnych w poradnictwie rodzinnym (kursy, szkolenia, warsztaty).