POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

godlewska wybrane3

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Małgorzata Godlewska
Konsultacje: 

Wtorek 16.00 -18.00

Piątek 13.15 - 14.30

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Filologia włoska

Studia na filologii włoskiej umożliwiają naukę języka włoskiego od podstaw w grupie podstawowej lub w grupie średniozaawansowanej od poziomu B1. Program filologii włoskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka włoskiego, które zmierzają do osiągnięcia przez studenta poziomu wysokiej sprawności językowej na poziomie C1, umożliwiającej sprawne komunikowanie się w świecie włosko-języcznym. Oprócz zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym rodowitych Włochów, studenci filologii włoskiej zapoznają się z wiedzą o naturze języka włoskiego, historią, kulturą oraz literaturą włoskiego obszaru językowego. Studenci filologii włoskiej mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: translatorycznej oraz nauczycielskiej. Nauka na specjalności 'filologia włoska' kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia przygotowują do podjęcia pracy w:
- Biurach tłumaczeń,
- Szkolnictwie
- Przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
- Agendach rządowych i pozarządowych,
- Służbach dyplomatycznych,
- Biurach turystycznych,
- W szeroko pojętym hotelarstwie.
Studia licencjackie na kierunku filologia o specjalności filologia włoska rzetelnie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (MAGISTERSKICH), dostępnych w ofercie Wydziału Neofilologicznego Ateneum- Szkoły Wyższej.

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku włoskim.


Specjalizacja translatoryczna

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania
zadań tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń pisemnych ogólnych
i specjalistycznych, np. medycznych lub prawniczych oraz ustnych.
Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń, a także warsztaty
z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego
w praktyce tłumaczeniowej.

 

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia: w przedszkolu, w szkołach gimnazjalnych, podstawowych oraz średnich.
Zajęcia specjalizacyjne obejmują  przygotowanie psycho-pedagogiczne oraz
dydaktykę nauczania języka włoskiego.

Specjalizacja translatoryka - moduł specjalizacyjny

Moduł tłumaczenia ogólne:

1

Tłumaczenia ustne

2

Tłumaczenia pisemne ogólne

 II

Moduł tłumaczenia specjalistyczne:

1

Tłumaczenia audiowizualne

2

Tłumaczenia prawnicze

3

Tłumaczenia ekonomiczne

4

Tłumaczenia medyczne

 III

Moduły dodatkowe

1

Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

2

Nowe technologie w środowisku zawodowym

3

Redakcja tekstu

4

Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych

5

Słownictwo prawno-ekonomiczne

1

Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów 150h

 

Specjalizacja nauczycielska - moduł specjalizacyjny:

 

 

Komponent 1

1

Pedagogika ogólna

2

Psychologia ogólna II/Psychologia kliniczna

3

Psychologia rozwojowa

4

Pedagogika rozwojowa i wychowawcza

 

Komponent 2

 

Moduł dydaktyki ogólnej:

1

Podstawy dydaktyki

 

Moduł dydaktyki w określonej grupie wiekowej:

1

Metodyka nauczania języka włoskiego etap edukacyjny 1

2

Metodyka nauczania języka włoskiego etap edukacyjny 2

3

Metodyka nauczania języka włoskiego etap edukacyjny 3 i 4

 

Komponent 3

1

Emisja głosu

2

Prawo oświatowe

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

4

Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

5

Nowe technologie w środowisku zawodowym

6

Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów 150h

 

  

I. Moduł merytoryczny (praktyczna nauka języka włoskiego)

           1      Leksyka

           2       Konwersacje

           3       Fonetyka

           4       Gramatyka

           5       Język pisany

 

II.  Moduł ogólnoakademicki     

            1        Psychologia ogólna

            2        Psychologia społeczna

            3        Socjologia

            4        Łacina/ Greka

            5        Technologia informacyjna

            6        Wychowanie fizyczne

            7        Bezpieczeństwo i higiena pracy

            8        Filozofia

 

III. Moduł kierunkowy    

            1        Seminarium dyplomowe

            2        Historia Włoch

            3        Kultura i cywilizacja   Włoch     

            5        Wstęp do językoznawstwa

            6        Historia języka włoskiego z elementami gramatyki historycznej

             7        Fonetyka języka włoskiego z elementami fonologii

             8        Gramatyka opisowa                       

             9       Wstęp do literaturoznawstwa

           10       Historia literatury włoskiej

 

 IV. Moduł specjalizacyjny

            1         Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

            2         Nowe technologie w środowisku zawodowym

            3.        Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych

            4        Tłumaczenia ustne

            5       Tłumaczenia pisemne                       

           6        Tłumaczenia audio-wizualne           

           7        Redakcja tekstu

           8.      Fakultety

            9.   Język specjalizacyjny

 

  V.   Praktyka zawodowa

 

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia włoska mogą zapisywać
się do kół naukowych (np. Koło Śródziemnomorskie), gdzie będą mieli
okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości
oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych.
Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie
wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania
się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier,
które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy.
Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości,
szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym
studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia włoska nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa,
w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych
oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii włoskiego obszaru językowego.
Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych i historii politycznej Włoch. 
Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości
w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

 

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia o specjalności
filologia włoska oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia: w przedszkolu, w szkołach gimnazjalnych, podstawowych oraz średnich.