POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

godlewska wybrane4

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Małgorzata Godlewska
Konsultacje: 

Wtorek 16.00 -18.00

Piątek 13.15 - 14.30

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Filologia germańska

Studia na filologii germańskiej umożliwiają naukę języka niemieckiego od podstaw w grupie podstawowej lub w grupie średniozaawansowanej od poziomu B1. Program filologii germańskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka niemieckiego, które zmierzają do osiągnięcia przez studenta poziomu wysokiej sprawności językowej na poziomie C1, umożliwiającej sprawne komunikowanie się w świecie niemiecko-języcznym. Oprócz zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, studenci filologii germańskiej zapoznają się z wiedzą o naturze języka niemieckiego, historią, kulturą oraz literaturą niemieckiego obszaru językowego. Studenci filologii germańskiej mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: translatorycznej oraz nauczycielskiej. Nauka na specjalności „filologia germańska” kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia przygotowują do podjęcia pracy w:
- Biurach tłumaczeń,
- Szkolnictwie
- Przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
- Agendach rządowych i pozarządowych,
- Służbach dyplomatycznych,
- Biurach turystycznych,
- W szeroko pojętym hotelarstwie.
Studia licencjackie na kierunku filologia o specjalności filologia germańska rzetelnie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (MAGISTERSKICH), dostępnych w ofercie Wydziału Neofilologicznego Ateneum- Szkoły Wyższej.

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku niemieckim.


  

Specjalizacja translatoryczna

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania
zadań tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń pisemnych ogólnych
i specjalistycznych, np. medycznych lub prawniczych oraz ustnych.
Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń, a także
warsztatyz zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego
wykorzystywanego w praktyce tłumaczeniowej.

 

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia: w przedszkolu, w szkołach gimnazjalnych, podstawowych oraz średnich.
Zajęcia specjalizacyjne obejmują przygotowanie psycho-pedagogiczne oraz
dydaktykę nauczania języka niemieckiego.

Specjalizacja nauczycielska

 

Komponent 1

1

Pedagogika ogólna

2

Psychologia ogólna II/Psychologia kliniczna

3

Psychologia rozwojowa

4

Pedagogika rozwojowa i wychowawcza

 

Komponent 2

 

Moduł dydaktyki ogólnej:

1

Podstawy dydaktyki

 

Moduł dydaktyki w określonej grupie wiekowej:

1

Metodyka nauczania języka germańskiego etap edukacyjny 1

2

Metodyka nauczania języka germańskiego etap edukacyjny 2

3

Metodyka nauczania języka germańskiego etap edukacyjny 3 i 4

 

Komponent 3

1

Emisja głosu

2

Prawo oświatowe

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

4

Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

5

Nowe technologie w środowisku zawodowym

6

Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów 150h

 

 

 

Moduł specjalizacyjny translatoryka   Moduł tłumaczeń ogólnych
1 Tłumaczenia ustne
2 Tłumaczenia pisemne ogólne
  Modul tłumaczeń specjalistycznych
1 Tłumaczenia audio-wizualne
2 Tłumaczenia prawne
3 Tłumaczenia ekonomiczne
4 Tłumaczenia medyczne
  Przedmioty dodatkowe
1 Nowe technologie w środowisku zawodowym
2 Redakcja tekstu
3 Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
4 Słownictwo prawno-ekonomiczne
5 Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
6 Fakultety
V.   Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów 150h

 

 

I.    
Moduł merytoryczny - Praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN) 1 PNJN Kurs utrwalający
2 PNJN Leksyka
  PNJN Mówienie:
1 Konwersacje 
2 Fonetyka
  PNJN Pisanie
1 Gramatyka 
2 Język pisany 
     

 

II.    
Moduł ogólnoakademicki 1 Psychologia ogólna 
2 Psychologia społeczna
3 Socjologia
4 Język obcy
5 Łacina/ Greka
6 Technologia informacyjna
7 Wychowanie fizyczne
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
III.    
Moduł kierunkowy   Moduł niemiecki:
1 Historia Niemiec
2 Kultura i cywilizacja Niemiec
  Moduł  austriacko-szwajcarski:
1 Historia Austrii i Szwajcarii
2 Kultura i cywilizacja Austrii i Szwajcarii
  Moduł literaturoznawczy 1
1 Wstęp do literaturoznawstwa
  Moduł literaturoznawczy 2
1 Historia literatury niemieckiej
2 Historia literatury austriackiej i szwajcarskiej
  Moduł językoznawczy 1
1 Wstęp do językoznawstwa
2 Gramatyka historyczna
  Moduł językoznawczy 2
1 Fonologia
2 Morfologia i składnia
3 Semantyka i pragmatyka
  Moduł praca dyplomowa
1. Seminarium dyplomowe: jezykoznawcze, literackie, kulturoznawcze, metodyczne, translatoryczne 
     

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia germańska mogą zapisywać
się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy,
nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji
pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również
udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga
studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również,
w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości,
szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym
studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia germańska nabywa
umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa
stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych
oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii niemieckiego
obszaru językowego. Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów
cywilizacyjnych i historii politycznej Niemiec. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje
pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych
dziedzinach nauki i życia społecznego.

 

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów
II stopnia na kierunku filologia o specjalności filologia niemiecka oraz
studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia: w przedszkolu, w szkołach gimnazjalnych, podstawowych oraz średnich.