POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

godlewska wybrane2

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Małgorzata Godlewska
Konsultacje: 

Wtorek 16.00 -18.00

Piątek 13.15 - 14.30

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Filologia hiszpańska

Studia na filologii hiszpańskiej umożliwiają naukę języka hiszpańskiego od podstaw w grupie podstawowej lub w grupie średniozaawansowanej od poziomu B1. Program filologii hiszpańskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka hiszpańskiego, które zmierzają do osiągnięcia przez studenta poziomu wysokiej sprawności językowej na poziomie C1, umożliwiającej sprawne komunikowanie się w świecie hiszpańskojęzycznym. Oprócz zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym rodowitych Hiszpanów, studenci filologii hiszpańskiej zapoznają się z wiedzą o naturze języka hiszpańskiego, historią, kulturą oraz literaturą krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Studenci filologii hiszpańskiej mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: translatorycznej oraz nauczycielskiej.
Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia filologiczne przygotowują do podjęcia pracy w:
- Biurach tłumaczeń,
- Szkolnictwie
- Przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
- Agendach rządowych i pozarządowych,
- Służbach dyplomatycznych,
- Biurach turystycznych,
- W szeroko pojętym hotelarstwie.
Studia licencjackie na kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska rzetelnie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (MAGISTERSKICH), dostępnych w ofercie Wydziału Neofilologicznego Ateneum- Szkoły Wyższej.

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku hiszpańskim.


Specjalizacja translatoryczna

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania
zadań tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń pisemnych ogólnych
i specjalistycznych, np. medycznych lub prawniczych oraz ustnych.
Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń,
a także warsztaty z zakresu specjalistycznego oprogramowania
komputerowego wykorzystywanego w praktyce tłumaczeniowej.

 

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia: w przedszkolu, w szkołach gimnazjalnych, podstawowych oraz średnich.
Zajęcia specjalizacyjne obejmują  przygotowanie psycho-pedagogiczne oraz dydaktykę
nauczania języka hiszpańskiego.

 

Specjalizacja translatoryka - moduł specjalizacyjny

Moduł tłumaczenia ogólne:

1

Tłumaczenia ustne

2

Tłumaczenia pisemne ogólne

 II

Moduł tłumaczenia specjalistyczne:

1

Tłumaczenia audiowizualne

2

Tłumaczenia prawnicze

3

Tłumaczenia ekonomiczne

4

Tłumaczenia medyczne

 III

Moduły dodatkowe

1

Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

2

Nowe technologie w środowisku zawodowym

3

Redakcja tekstu

4

Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych

5

Słownictwo prawno-ekonomiczne

1

Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów 150h

 

Specjalizacja nauczycielska - moduł specjalizacyjny:

 

Komponent 1

1

Pedagogika ogólna

2

Psychologia ogólna II/Psychologia kliniczna

3

Psychologia rozwojowa

4

Pedagogika rozwojowa i wychowawcza

 

Komponent 2

 

Moduł dydaktyki ogólnej:

1

Podstawy dydaktyki

 

Moduł dydaktyki w określonej grupie wiekowej:

1

Metodyka nauczania języka hiszpańskiego etap edukacyjny 1

2

Metodyka nauczania języka hiszpańskiego etap edukacyjny 2

3

Metodyka nauczania języka hiszpańskiego etap edukacyjny 3 i 4

 

Komponent 3

1

Emisja głosu

2

Prawo oświatowe

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

4

Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

5

Nowe technologie w środowisku zawodowym

6

Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów 150h

 

I. Moduł merytoryczny (praktyczna nauka języka hiszpańskiego)

           1      Leksyka

           2       Konwersacje

           3       Fonetyka

           4       Gramatyka

           5       Język pisany 

II.  Moduł ogólnoakademicki     

            1        Psychologia ogólna

            2        Psychologia społeczna

            3        Socjologia

            4        Łacina/ Greka

            5        Technologia informacyjna

            6        Wychowanie fizyczne

            7        Bezpieczeństwo i higiena pracy

            8        Filozofia 

III. Moduł kierunkowy    

            1        Seminarium dyplomowe

            2        Historia Hiszpanii

            3        Kultura i cywilizacja Hiszpanii

            4        Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej

            5        Wstęp do językoznawstwa

            6        Historia języka hiszpańskiego

             7        Fonetyka języka hiszpańskiego z elementami fonologii

             8        Gramatyka opisowa                       

             9       Wstęp do literaturoznawstwa

           10       Historia literatury hiszpańskiej

           11       Historia literatury hispanoamerykańskiej 

 IV. Moduł specjalizacyjny

           1        Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

           2        Nowe technologie w środowisku zawodowym

           3        Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych

           4        Tłumaczenia ustne

           5        Tłumaczenia pisemne                       

           6        Tłumaczenia audio-wizualne           

           7        Redakcja tekstu

           8        Fakultety

           9        Język specjalizacyjny 

  V.   Praktyka zawodowa

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska mogą zapisywać się
do kół naukowych (np. Koło Śródziemnomorskie), gdzie będą mieli okazję na
poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz
aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji
pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również
udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga
studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również,
w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia
i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym
studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia: w przedszkolu, w szkołach gimnazjalnych, podstawowych oraz średnich.

 

 

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska nabywa
umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa
stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych
oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii krajów
hiszpańskiego obszaru językowego. Absolwent posiada wiedzę w zakresie
współczesnych realiów cywilizacyjnych i historii politycznej zarówno
Hiszpanii jak i Ameryki Południowej.

Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy
o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

 

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia
na kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska oraz studiów podyplomowych
znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.