POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

godlewska wybrane

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Małgorzata Godlewska
Konsultacje: 

Wtorek 16.00 -18.00

Piątek 13.15 - 14.30

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Filologia angielska

Program filologii angielskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego od poziomu średniozaawansowanego B1 do poziomu biegłości językowej C1, umożliwiającej sprawne komunikowanie się
w świecie anglojęzycznym. Oprócz zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym native
spekear'ów, studenci filologii angielskiej zapoznają się z wiedzą o naturze języka angielskiego, historią, kulturą oraz literaturą krajów angielskiego obszaru językowego. Językiem wykładowym na specjalności jest
język angielski. Studenci filologii angielskiej mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: translatorycznej oraz nauczycielskiej. Nauka trwa w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego:
- 3 lata (6 semestrów) w przypadku osób deklarujących znajomość języka na poziomie B1 (poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
Studia przygotowują do podjęcia pracy w:
- Biurach tłumaczeń,
- Szkolnictwie
- Przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
- Agendach rządowych i pozarządowych,
- Służbach dyplomatycznych,
- Biurach turystycznych,
- W szeroko pojętym hotelarstwie.
Studia licencjackie na kierunku filologia o specjalności filologia angielska rzetelnie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (MAGISTERSKICH), dostępnych w ofercie Wydziału Neofilologicznego Ateneum-Szkoły Wyższej.

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim.


 Specjalizacja translatoryczna

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania zadań tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń pisemnych ogólnych i specjalistycznych, np. medycznych lub prawniczych oraz ustnych. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń, a także warsztaty z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w praktyce tłumaczeniowej.

 

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia: w przedszkolu, w szkołach gimnazjalnych, podstawowych oraz średnich.

Specjalizacja translatoryka - moduł specjalizacyjny

Moduł tłumaczenia ogólne:

1

Tłumaczenia ustne

2

Tłumaczenia pisemne ogólne

 II

Moduł tłumaczenia specjalistyczne:

1

Tłumaczenia audiowizualne

2

Tłumaczenia prawnicze

3

Tłumaczenia ekonomiczne

4

Tłumaczenia medyczne

 III

Moduły dodatkowe

1

Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

2

Nowe technologie w środowisku zawodowym

3

Redakcja tekstu

4

Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych

5

Słownictwo prawno-ekonomiczne

1

Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów 150h

Specjalizacja nauczycielska - moduł specjalizacyjny:

 

Komponent 1

1

Pedagogika ogólna

2

Psychologia ogólna II/Psychologia kliniczna

3

Psychologia rozwojowa

4

Pedagogika rozwojowa i wychowawcza

 

Komponent 2

 

Moduł dydaktyki ogólnej:

1

Podstawy dydaktyki

 

Moduł dydaktyki w określonej grupie wiekowej:

1

Metodyka nauczania języka angielskiego etap edukacyjny 1

2

Metodyka nauczania języka angielskiego etap edukacyjny 2

3

Metodyka nauczania języka angielskiego etap edukacyjny 3 i 4

 

Komponent 3

1

Emisja głosu

2

Prawo oświatowe

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

4

Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

5

Nowe technologie w środowisku zawodowym

6

Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów 150h

 

 

I. Moduł merytoryczny (praktyczna nauka języka angielskiego):

    1           Leksyka     

    2          Konwersacje

    3         Fonetyka           

    4         Język pisany

    5        Gramatyka 

II. Moduł ogólnoakademicki     

            1          Psychologia ogólna

            2          Psychologia społeczna

            3          Socjologia

            4.         Filozofia

            5        Technologia informacyjna

            6          Bezpieczeństwo i higiena pracy

            7          Język obcy (włoski lub / hiszpański/ lub niemiecki/ lub szwedzki)

            8          Łacina / Greka

            9          Wychowanie fizyczne 

III. Moduł kierunkowy               

1    Historia Wielkiej Brytanii

2.   Kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii

3.   Historia USA

 4.  Kultura i cywilizacja USA

5.   Wstęp do literaturoznawstwa

6. Historia literatury brytyjskiej

7. Historia literatury amerykańskiej

8. Wstęp do językoznawstwa

9. Gramatyka historyczna

10. Fonologia

11. Morfologia i syntaktyka

12. Semantyka i pragmatyka 

IV. Moduł specjalizacyjny

1.  Wstęp do przekładoznawstwa

2.  Tłumaczenia pisemne

3.  Tłumaczenia ustne

4. Tłumaczenia audiowizualne

5. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

6. Język specjalistyczny

7. Nowe technologie w środowisku zawodowym

8. Redakcja tekstu

9. Fakultety

10.  Seminarium dyplomowe

 

V. Praktyka zawodowa

Studenci kierunku filologia mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą
mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości
oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej
historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają
pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające
na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom
w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu
z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia
zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

 

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia angielska nabywa
umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa
stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych
oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii krajów
anglojęzycznego obszaru językowego. Absolwent posiada wiedzę w zakresie
współczesnych realiów cywilizacyjnych i historii politycznej zarówno Wielkiej Brytanii
jak i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy
o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

 

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia
na kierunku filologia o specjalności filologia angielska oraz studiów podyplomowych
znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia: w przedszkolu, w szkołach gimnazjalnych, podstawowych oraz średnich.