POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

dubrzynska cywil2

Dziekan Wydziału Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska

konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
środy od 11.30 do 13.00

tel. 58 722 08 10
e-mail: dziekanat@ateneum.edu.pl

multimedia2
PRACE STUDENCKIE

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów), kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem nauki na specjalności dziennikarstwo jest przyswojenie szerokiej wiedzy warsztatowej z zakresu wszystkich form dziennikarstwa (dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, prasowe, internetowe itd.).  Część naszych studentów wiąże swoją przyszłość z pracą w mediach, część chce z mediami współpracować podejmując pracę w obszarze PR, przy tworzeniu wizerunku firm, osób, produktów. Wszystkim staramy się przekazać ideę rzetelności, obiektywizmu i wiarygodności.

Specjalność umożliwia studentom zaangażowanie w działalność Radia Ateneum i Telewizji Ateneum. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA


Praktyki są obligatoryjne dla każdego studenta. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma instytucjami i firmami medialnymi na terenie Trójmiasta. Są to m.in. Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl, Wirtualna Polska czy Telewizja Gdańsk. Dzięki praktykom studenci mają możliwość sprawdzenia - przez okres miesiąca - jak pracują zawodowcy.

Dbamy, by absolwent opuszczający mury naszej Uczelni był wszechstronnie wykształcony
i został wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają zajęcia, w czasie których używane są nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz warsztaty,  prowadzone przez osoby związane z mediami na co dzień.

 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Historia mediów w Polsce i na świecie
 • Współczesne media w Polsce
 • Systemy medialne na świecie
 • Stylistyka i kultura języka
 • Retoryka i erystyka dziennikarska
 • Gatunki dziennikarskie
 • Prawo mediów
 • Etyka dziennikarska
 • Warsztaty dziennikarstwa prasowego
 • Warsztaty dziennikarstwa radiowego
 • Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego
 • Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego-montaż
 • Public relations
 • Źródła informacji dla dziennikarza

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Media lokalne i środowiskowe
 • Technologie mobilne w dziennikarstwie
 • Dziennikarstwo muzyczne
 • Laboratorium prasowe
 • Laboratorium radiowe
 • Laboratorium telewizyjne
 • Fotografia w mediach
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Dziennikarstwo sportowe
 • Język i atrakcyjność wypowiedzi dziennikarskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady do wyboru/specjalnościowe

Praktyka zawodowa 180 godzin/6 tygodni  w czasie studiów 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Filozofia
 • Socjologia
 • Encyklopedia prawa
 • Ekonomia
 • Statystyka i demografia
 • Historia Polski XX wieku
 • Nauka o komunikowaniu
 • Współczesne systemy polityczne
 • System polityczny RP

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Nauka o polityce
 • Marketing polityczny
 • Kultura elitarna i masowa

INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Program na specjalności dziennikarstwo umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.
 • W 2012 roku program studiów dziennikarskich został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jako jedyny program nauczania w uczelni niepublicznej w Polsce północnej otrzymał dofinansowanie na  wdrażanie nowych technologii i zakup sprzętu.
 • Studenci korzystają z nowoczesnego, profesjonalnego studia radiowo-telewizyjnego, w którym pod okiem specjalistów przygotowują i realizują audycje Radia Ateneum. Słuchać ich można na żywo w każdą środę od godziny18-ej. Archiwalne audycje znaleźć można na http://ateneum.edu.pl/student/radio-ateneum/ 
 • - Studenci dziennikarstwa wydają „Pryzmat – pismo, dzięki któremu poznają pracę redaktorską. Każdy numer ma swój temat przewodni. Kolegium zbiera materiały, omawia je, studenci sami robią korektę, zdjęcia, decydują o szacie graficznej, uczestniczą w składzie.
 • Do dyspozycji studentów jest nowoczesna pracownia komputerowa, wyposażona w komputery z dużymi ekranami dotykowymi i systemem operacyjnym Windows 8.
 • Zajęcia na studiach dziennikarskich prowadzą znani i cenieni dziennikarze, praktycy, specjaliści w dziedzinie mediów.

 

 

 • Studenci korzystają z profesjonalnego studia RTV. Dzięki niemu mogą zapoznać się z warsztatem obróbki dźwiękowej oraz nauczyć się przygotowania audycji radiowych. Audycje na żywo mają wierne grono słuchaczy. Przygotowujący je młodzi dziennikarze podchodzą z pasją i humorem, zapraszają do studia znane osobistości, często w studiu Ateneum gości muzyka na żywo https://www.facebook.com/radioateneum.  
 • Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
 • Samorząd Studentów Ateneum jednoczy wszystkich aktywnych, pełnych pasji, gotowych do działania ludzi.

 

 

Absolwenci specjalności dziennikarstwo są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. Świadczy o tym fakt, że wielu z nich już w czasie praktyk zawodowych i staży potrafiło wykazać się wiedzą i umiejętnościami, które zostały dostrzeżone i przełożyły się na zatrudnienie.

Gdzie pracują nasi absolwenci?

 • stacje radiowe i telewizyjne
 • prasa
 • serwisy internetowe
 • biura rzeczników prasowych
 • agencje PR
 • działy marketingu i PR
 • domy mediowe
 • agencje informacyjne

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Specjalność Marketing Medialny przygotowuje do pracy w charakterze rzecznika prasowego, osoby kształtującej wizerunek firmy, instytucji bądź konkretnego przedsięwzięcia, a także w firmach reklamowych. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę o znaczeniu oraz instrumentach komunikacji społecznej. Nabywają praktyczne umiejętności w zakresie metod kształtowania opinii publicznej, planowania kampanii reklamowych i strategii komunikacji, a także współpracy z mediami oraz społecznościami lokalnymi. W ramach warsztatów,  w oparciu o doświadczenia praktyków zawodu (dziennikarzy radiowych,  prasowych i telewizyjnych, rzeczników prasowych), przygotowują konferencje prasowe, opanowują umiejętność udzielania i przeprowadzania wywiadów, analizują metody kształtowania wizerunku. 

Na zajęciach specjalności marketing medialny przekazujemy szeroką wiedzę o znaczeniu i instrumentach harmonizacji interesów publicznych i komercyjnych, kształtujemy umiejętności rozwijania kontaktów z różnymi społecznościami. Specjalność umożliwia studentom zaangażowanie w działalność Radia Ateneum i Telewizji Ateneum. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA

Studenci korzystają z odpowiednio przygotowanych i wyposażonych sal dydaktycznych, studia radiowo-telewizyjnego, pracowni komputerowej, sali konferencyjnej.

Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma firmami i instytucjami.

Specjalność przygotowuje do pracy w promocji i reklamie wszelkich instytucji publicznych i prywatnych.

 

Specjalność rzetelnie przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Historia mediów w Polsce i na świecie
 • Współczesne media w Polsce
 • Systemy medialne na świecie
 • Stylistyka i kultura języka
 • Retoryka i erystyka dziennikarska
 • Gatunki dziennikarskie
 • Prawa mediów
 • Etyka dziennikarska
 • Warsztaty dziennikarstwa prasowego
 • Warsztaty dziennikarstwa radiowego
 • Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego
 • Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego-montaż
 • Public relations
 • Źródła informacji dla dziennikarza

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Reklama
 • Warsztat rzecznika prasowego
 • Praca i kariera w mediach
 • Laboratorium prasowe
 • Laboratorium radiowe
 • Laboratorium telewizyjne
 • Podstawy wiedzy o filmie i telewizji
 • Autoprezentacja
 • Warsztat public relations
 • Negocjacje i mediacje
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady do wyboru/specjalnościowe

Praktyka zawodowa 180 godzin/6 tygodni  w czasie studiów 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Filozofia
 • Socjologia
 • Encyklopedia prawa
 • Ekonomia
 • Statystyka i demografia
 • Historia Polski XX wieku
 • Nauka o komunikowaniu
 • Współczesne systemy polityczne
 • System polityczny RP

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Nauka o polityce
 • Marketing polityczny
 • Kultura elitarna i masowa

INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Program na specjalności marketing medialny umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza pracy rzecznika prasowego, osoby odpowiedzialnej za wizerunek medialny, a także osoby pracującej w branży reklamowej.  
 • Uczymy studentów trudnej sztuki autoprezentacji, w czym bardzo pomocne jest wykorzystanie profesjonalnego, nowoczesnego studia radiowo-telewizyjnego.
 • Znani i cenieni dziennikarze i praktycy PR-u zapoznają studentów z zagadnieniami budowania i kreowania wizerunku w mediach.
 • Szczególną uwagę zwracamy na problem etyki w mediach, ochrony własności intelektualnej, rzetelności w przekazywaniu informacji.
 • Uczymy o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Studenci korzystają z profesjonalnego studia RTV. Dzięki niemu mogą zapoznać się z warsztatem obróbki dźwiękowej oraz nauczyć się przygotowania audycji radiowych. Audycje na żywo mają wierne grono słuchaczy. Przygotowujący je młodzi dziennikarze podchodzą do tematów z pasją i humorem, zapraszają do studia znane osobistości, często w studiu Ateneum gości muzyka na żywo https://www.facebook.com/radioateneum.  
 • Studenci marketingu medialnego zrzeszeni w kole naukowym Infobroker Systemowy rozwijają swoje zainteresowania z zakresu najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych. Traktując wiedzę jako swoisty rynkowy produkt, kształtują umiejętności sprzedawania wiedzy jak to czynią najnowocześniejsze organizacje.
 • Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
 • Samorząd Studentów Ateneum jednoczy wszystkich aktywnych, pełnych pasji, gotowych do działania ludzi. Aktywność Samorządu to nie tylko zabawa, bardzo często nasi studenci angażują się w społeczne akcje i działalność charytatywną.

Absolwenci specjalności marketing medialny to cenieni specjaliści z zakresu promocji i reklamy. Znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych i komercyjnych. Posiadają umiejętności i wiedzę z zakresu technik komunikacyjnych i reklamowych, potrafią zarządzać  informacją i wizerunkiem.

Gdzie pracują nas absolwenci?

 • Biura prasowe firm i instytucji
 • Działy marketingu i PR-u
 • Agencje informacyjne
 • Prasa, radio, telewizja

Celem specjalności dziennikarstwo polityczne jest przekazanie szerokiej wiedzy i kompetencji warsztatowych oraz podniesienie  poziomu wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Na zajęciach kształtujemy umiejętności rozwijania kontaktów z różnymi społecznościami, poprzez spotkania z politykami i interesującymi osobami nie tylko ze świata medialnego.

Walorem specjalności jest profesjonalne studio radiowo - telewizyjne oraz wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna wsparta także przez uznanych w regionie dziennikarzy.

Specjalność umożliwia studentom zaangażowanie w działalność Radia Ateneum i Telewizji Ateneum. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA

 

Ważna rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki zawodowe. Współpracujemy w tym zakresie z mediami lokalnymi oraz wieloma firmami i instytucjami.

 

Specjalność przygotowuje do pracy mediach.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Historia mediów w Polsce i na świecie
 • Współczesne media w Polsce
 • Systemy medialne na świecie
 • Stylistyka i kultura języka
 • Retoryka i erystyka dziennikarska
 • Gatunki dziennikarskie
 • Prawo mediów
 • Etyka dziennikarska
 • Warsztaty dziennikarstwa prasowego
 • Warsztaty dziennikarstwa radiowego
 • Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego
 • Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego-montaż
 • Public relations
 • Źródła informacji dla dziennikarza

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Media lokalne i środowiskowe
 • Dziennikarstwo informacyjne
 • Media a politycy
 • Laboratorium prasowe
 • Laboratorium radiowe
 • Laboratorium telewizyjne
 • Fotografia w mediach
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Propaganda polityczna w teorii i praktyce
 • Język i atrakcyjność wypowiedzi dziennikarskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady do wyboru/specjalnościowe

Praktyka zawodowa 180 godzin/6 tygodni  w czasie studiów 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Filozofia
 • Socjologia
 • Encyklopedia prawa
 • Ekonomia
 • Statystyka i demografia
 • Historia Polski XX wieku
 • Nauka o komunikowaniu
 • Współczesne systemy polityczne
 • System polityczny RP

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Nauka o polityce
 • Marketing polityczny
 • Kultura elitarna i masowa

INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Atutem jest wysoko wyspecjalizowana kadra, profesjonalne studio radiowo - telewizyjne i absolwenci, którzy są zatrudniani w zawodzie dziennikarza.

 

 • Studenci dziennikarstwa internetowego korzystają z profesjonalnego studia RTV. Dzięki niemu mogą nauczyć się jak działa Radio internetowe. Doskonale potrafią wejść w interakcję z słuchaczami za pomocą mediów społecznościowych, z których korzystają na żywo w trakcie nadawanych audycji. Przygotowujący je młodzi dziennikarze podchodzą z pasją i humorem, zapraszają do studia znane osobistości, często w studiu Ateneum gości muzyka na żywo https://www.facebook.com/radioateneum.  
 • Wielu studentów jest autorami poczytnych blogów i projektów multimedialnych

Absolwenci specjalności dziennikarstwo internetowe to niejednokrotnie osoby, które już na studiach znajdują zatrudnienie w mediach. Wielu z nich pracuje w biurach PR  przedsiębiorstw, które rozumieją jak ważna jest komunikacja z klientem w Internecie.  

Gdzie pracują nasi absolwenci?

 • Serwisy internetowe
 • Biura prasowe firm i instytucji
 • Działy marketingu i PR-u
 • Agencje informacyjne
 • Prasa, radio, telewizja

 

 

 

Celem specjalności Specjalista PR i CSR jest przekazanie wiedzy, umiejętności, kompetencji warsztatowych z zakresu komunikacji społecznej. Umożliwia ona nabycie praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania opinii publicznej, planowania kampanii  reklamowych i strategii odpowiedzialnego biznesu, a także współpracy z mediami  oraz społecznościami lokalnymi. Na  zajęciach tej specjalności przekazujemy wiedzę o znaczeniu  i instrumentach harmonizacji interesów publicznych i komercyjnych.

Walorem specjalności jest profesjonalne studio radiowo - telewizyjne oraz wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

Specjalność umożliwia studentom zaangażowanie w działalność Radia Ateneum i Telewizji Ateneum. Zapraszamy do słuchania i oglądania naszych audycji w internecie RADIO  TELEWIZJA

 

Ważna rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki zawodowe. Współpracujemy w tym zakresie z mediami lokalnymi oraz wieloma firmami i instytucjami.

 

Specjalność przygotowuje do pracy w promocji i reklamie wszelkich instytucji publicznych i prywatnych. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w dalszej karierze osób zainteresowanych perspektywami rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacjach pozarządowych i firmach konsultingowych.

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Reklama
 • Warsztat rzecznika prasowego
 • Praca i kariera w mediach
 • Laboratorium prasowe
 • Laboratorium radiowe
 • Laboratorium telewizyjne
 • Podstawy wiedzy o filmie i telewizji
 • Autoprezentacja
 • Warsztat public relations
 • Negocjacje i mediacje
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady do wyboru/specjalnościowe
 • Program na specjalności specjalista PR i CSR umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza pracy rzecznika prasowego, osoby odpowiedzialnej za wizerunek medialny, a także osoby pracującej w branży reklamowej.  
 • Uczymy studentów trudnej sztuki autoprezentacji, w czym bardzo pomocne jest wykorzystanie profesjonalnego, nowoczesnego studia radiowo-telewizyjnego.
 • Znani i cenieni dziennikarze i praktycy PR-u zapoznają studentów z zagadnieniami budowania i kreowania wizerunku w mediach.
 • Szczególną uwagę zwracamy na problem etyki w mediach, ochrony własności intelektualnej, rzetelności w przekazywaniu informacji.
 • Uczymy o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

- Studenci korzystają z profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej i studia radiowo-telewizyjnego, a w celu realizacji zadań mogą wypożyczać sprzęt taki jak kamery i aparaty i bez problemu korzystać z profesjonalnego oprogramowania.

- Studenci dziennikarstwa tworzą Radio Ateneum (radio internetowe) i gazetę Pryzmat. To właśnie przy składzie Pryzmatu mogą przetestować swoje umiejętności obróbki zdjęć, tworzenia ilustracji, przygotowania materiałów do druku.

Absolwenci specjalności specjalista PR i CSR to cenieni specjaliści z zakresu promocji i reklamy. Znajdują zatrudnienie w agencjach marketingowych, działach marketingu i w szeroko rozumianych mediach. Posiadają umiejętności i wiedzę z zakresu technik fotograficznych, obróbki obrazu.

Gdzie pracują nas absolwenci?

 • Agencje reklamowe
 • media
 • Biura prasowe firm i instytucji
 • Działy marketingu
 • Prasa, radio, telewizja